Архив рубрики: Saryn Art and Science Journal

Saryn art and science journal №3 (32) 2021

Saryn art and science journal №3 (32) 2021 скачать

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

Закирова В.  Творческая интерпретация эпоса «Алпамыш»
в творчестве Мустафо Бафоева
 
Закирова В.Мұстафо Бафоевтің шығармашылығындағы
«Алпамыш» эпосының интерпретациясы
 
Zakirova V.Creative interpretation of the “Alpamysh”
epic in the work of Mustafo Bafoev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Сапенова З., Султангалиева Э., Жаумбаева Л.  Геокультурный образ Казахстана
в международном музыкальном пространстве
 
Сапенова З., Султангалиева Э., Жаумбаева Л.  Қазақстанның халықаралық музыкалық
кеңістіктегі геомәдениеттік бейнесі
 
Sapenova Z., Sultangalieva E., Zhaumbaeva L    Geocultural image of Kazakhstan in the international musical space . . . . . . .  15
  Гаркуша К.  Владимир Эммануилович Шиллер: этапы творческого пути 
Гаркуша К.Владимир Эммануилович Шиллер: шығармашылық жол кезеңдері 
Garkusha К.Vladimir Emmanuilovich Shiller: stages of the creative way . . . . . . . . . . . . . .22

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІӉ МАҚАЛАЛАРЫ

СТАТЬИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ARTICLES OF YOUNG RESEARCHERS

Kushanov Y.Mythological theme in French flute music 
Кушанов Е.Француз музыкасындағы флейтаға арналған мифологиялық тақырып 
Кушанов Е.Мифологическая тематика во французской флейтовой музыке . . . . . . . . . .32
Сафиева Ж.Образ женщины в традиционной казахской культуре в контексте гендерной политики РК 
Сафиева Ж.Қазақстан республикасының гендерлік саясаты мәнмәтіндегі дәстүрлі қазақ мәдениетіндегі әйел бейнесі 
Safieva J. The image of a woman in the traditional Kazakh culture in the context of the gender policy of the Republic of Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Saryn art and science journal 2 (31) 2021

Saryn art and science journal 2 (31) 2021 скачать

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МУЗЫКАТАНУ

КАЗАХСТАНСКОЕ МУЗЫКОЗНАНИЕ

KAZAKHSTANI MUSICOLOGY

ЕлемановаС., Дюсембай А.  Как совершается переход от традиционной казахской песни к сопрановому репертуару оперных и камерных певиц? 
Елеманова С., Дюсембай А.Дәстүрлі қазақ әнінен опера және камералық әншілерінің сопраналық репертуарына көшу туралы 
Elemanova S., Dyusembay А.How is the transition from the traditional kazakh song to the soprano repertoire of opera and chamber singers . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Imasheva А.A.V. Zataevich and development of professional kazakh music 
Имашева А.А.В. Затаевич и развитие профессиональной казахской музыки 
Имашева А.А.В. Затаевич және кәсіби қазақ музыкасының дамуы. . . . . . . . . . .. . . . . . .12
Жумабекова Д.К 85-летнему юбилею ученого-педагога, профессора московской консерватории Е.Б. Долинской 
Жұмабекова Д.Ұстаз ғалымының 85 жылдығына орай, мәскеу консерваториясының профессоры Е. Б. Долинская 
Zhumabekova D.To the 85-th anniversary of the scientist-teacher, professor of the moscow conservatory E.B. Dolinskaya . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .18

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІӉ МАҚАЛАЛАРЫ

СТАТЬИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ARTICLES OF YOUNG RESEARCHERS

Бабаева Г.Роль проектов в развитии мугамного искусства в Азербайджане 
Бабаева Г.Әзірбайжандағы мугамдық өнерді дамытудағы жобалардың рөлі 
Babayev G.the role of projects in the development of mugham art in Azerbaijan. . . . . . . . .22
Адилбаева Д.Ә.Желдібаевтың «ерке сылқым» күйінің музыкалық-стильдік ерекшеліктері 
Адилбаева Д.Музыкально-стилевые особенности кюя А. Желдыбаева «Ерке сылкым» 
Adilbayeva D.Musical and stylistic features A. Zheldybayeva kui’s «Erke silkym». . . . . . . . .28
Құдайберген А.Композитор Бейбіт Дәлденбайдың шығармашылығындағы ұлттық жанрдың көрініс табуы (хор шығармалары негізінде) 
Кудайберген А.Отражение национальных жанров в творчестве композитора Бейбита Далденбая (на примере хоровых произведений) 
Kudaibergen А.Reflection of national genres in the work of the composer Beibit Daldenbay (on the example of choral works) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .37
Аралхан А.Зарождение и развитие хоровой культуры в Казахстане 
Аралхан А.Қазақстандағы хор мәдениетінің пайда болуы мен дамуы 
Aralkhan А.The origin and development of choral culture in Kazakhstan . . . . . . . . . . .. . . .43
   
Мейірбеков Ж. Жұмабекова Л.Қазақ халық аспаптар оркестрінің жетекшісін дайындаудағы «аспапқа лайықтап түсіру және партитурамен танысу» пәнінің рөлі 
Мейірбеков Ж. Жұмабекова Л.  Роль  переложения  и знакомство с партитурой в подготовке руководителя казахского народного инструментального оркестра   
Meirbekov Zh. Zhumabekova L.The role of the arrangement and acquaintance with the score in the preparation of the head of the kazakh folk instrumental orchestra . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .59

МУЗЫКАЛЫҚ ПЕДАГОГИКА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

MUSIC PEDAGOGY

Аркабаева Г.,
Бердалиева Т.,
Ермекбаева Г.
Полиязычие как фактор формирования личности в Казахстане 
Аркабаева Г.,
Бердалиева Т.,
Ермекбаева Г.
Көптілділік Қазақстанда тұлғаны қалыптастыру факторы ретінде 
Arkabaeva G.,
Berdalieva T.,
Ermekbaeva G.
Multylinguism as a factor of personality in Kazakhstan . . . . . . . . . . .. . . .67

Saryn art and science journal №1 (30) 2021

Saryn art and science journal №1 (30) 2021

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

МУЗЫКАНЫҢ ӨЗЕКТІ ЗЕРТТЕУЛЕР

АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ACTUAL RESEARCHES OF MUSIC

Melikhov I.Percussion theatre of  Nebojsa Zivkovic 
Мелихов И.Театр ударных небойши живковича 
Мелихов И.Небойша Живковичтің соқпалы аспаптар театры . . . . . . . . . . .. . . . . .6

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МУЗЫКАТАНУ

КАЗАХСТАНСКОЕ МУЗЫКОЗНАНИЕ

KAZAKHSTANI MUSICOLOGY

Кусаинова С., Утегалиева С.  Образ генерал-губернатора В.А. Перовского
в народной инструментальной музыке казахов и башкир
 
Кусаинова С., Өтеғалиева С.Қазақ пен башқұрттың халық аспаптық музыкасындағы генерал-губернатор В.А. Перовскийдің бейнесі 
Kusainova P., Utegalieva P.The image of general and governor V.A. Perovsky
in the folk instrumental music of the Kazakhs and Bashkirs . . . . . . . . . . .
16
Есіркеп Б., Бултбаева А.Қазақстан композиторларының виолончель аспабына арналған музыкасы 
Есіркеп Б., Бултбаева А.Произведения казахстанских композиторов для виолончели 
Esіrkep В., Bultbayeva А.Compositions of Kazakh composers for cello. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .. .31

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІӉ МАҚАЛАЛАРЫ

СТАТЬИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ARTICLES OF YOUNG RESEARCHERS

Кожагул Е.Фортепианные циклы Р. Шумана 1830-1835 годов в контексте становления его пианизма 
Кожагұл Е.Р. Шуманның пианизімінің қалыптасу аясындағы 1830-1835 жылдардағы фортепианолық циклдері 
Kozhagul Y.R. Schumann’s piano cycles of 1830-1835 in the context of the formation of his pianism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Давлетьярова А.Обработки домбровых кюев в творчестве Г.С. Абдрашевой 
Давлетьярова А.Г.С. Абдрашева шығармашылығындағы домбыра күйлерінің өңделуі 
Davletyarova A.The arrangements of dombra kuis in the works of G.P. Abdrasheva. .45
Ботабаев Д.А.Бестібаевтың «азия дауысы» маршындағы ұрмалы қондырғы партиясына барабаншы-орындаушының көзқарасы 
Ботабаев Д.взгляд исполнителя-барабанщика на партию ударной установки в марше «голос азии» А.Бестыбаева 
Botabaev D.The view of the performer-drummer to the part of the drum kit in the march «voice of asia» A. Bestybaev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Ибрагимов Д.Дирижерская интерпретация оперы «Кармен» в НАТОБ им. Абая 
Ибрагимов Д.Абай атындағы ҚМАОБТ-ның «кармен» операсының дирижерлік интерпретациясы 
Ibragimov D.Conductor’s interpretation of the Carmen opera in Abay National Academic Opera and Ballet Theater named after Abay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

МУЗЫКАЛЫҚ ПЕДАГОГИКА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

MUSIC PEDAGOGY

Аркабаева Г., Бердалиева Т., Ермекбаева Г.Интеллектуальные и ролевые игры как активные методы обучения русскому языку как иностранному 
Аркабаева Г., Бердалиева Т., Ермекбаева Г.Зияткерлік және рөлдік ойындар орыс тілін шет тілі ретінде оқытудың белсенді әдістері ретінде 
Arkabaeva G., Berdalieva T., Ermekbaeva G.Intellectual and role games as active methods of teaching the russian language as foreign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    70
Душанова Ш., Омарова А.Методическое пособие по подготовке к коллоквиуму для учащихся-пианистов средних специализированных музыкальных школ 
Душанова Ш., Омарова А.Мамандырылған музыкалық орта мектептерінің арнайы фортепиано бөлімінің оқушыларына коллоквиумды өткізу үшін арналған оқу әдістемелік құралы 
Dushanova Sh., Omarova А.Methodology manual for preparatin to coloquium for students-pianists of secondary specialized music schoolp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

Saryn art and science journal №4 (29) 2020

Saryn art and science journal №4 (29) 2020

Содержание:

Zhumabekova L.Comparative aspects of studying string-bowed instruments similar to the Kazakh qobyz
Жумабекова Л.Сравнительный анализ струнно-смычковых инструментов, аналогичных казахскому кобызу
Жумабекова Л.Қазақтың қобызына ұқсас ішекті-ысқышты аспаптарды салыстырмалы түрде талдау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
Мелихов И.Театральная эпатажность Небойши Живковича для дуэта ударных
Мелихов И.Ұрмалы аспаптар дуэтіне арналған Небойша Живковичтің театралдық эпатаждылығы
Melihov I.The atrical provocativeness of Nebojsa Zivkovic in the concert hall for percussion duo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Салықова Д.Қазақ эстрадасындағы орындаушылықтың кейбір мәселелері
Салыкова Д.Некоторые вопросы исполнительства в казахской эстраде
Salykova D.Some questions of performance in the Kazakh stage . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Begembetova G.Trans-border masters: transition of a traditional musician from ethnic to westernized music making in Kazakhstan
Бегембетова Ғ.Трансшекаралық шеберлер: дәстүрлі музыканттың этникалық музыкадан Қазақстандағы батыстық орындаушылыққа көшуі
Бегембетова Г.Трансграничные мастера: переход традиционного музыканта от этнического к западному исполнительству в Казахстане . . . . . . . . . . .
Әбдуахап С. Бултбаева А.Күйші Ә. Шынқожаев шығармашылығы
Әбдуахап С. Бултбаева А.Творчество кюйши А. Шынкожаева
Abduakhap S. Bultbaeva A. Creativity kuishi of A. Chyngojoev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бестембекова А.О параллелях организации музыкально-пространственных структур в творчестве Белы Бартока и казахской традиции
Бестембекова А.Бела Барток шығармашылығындағы музыкалық-кеңістіктік құрылымдарды ұйымдастыруы және қазақ дәстүрі жайлы параллельдер туралы
Bestembekova А.On parallels of organization of musical-spatial structures in the works of Bela Bartok and the Kazakh tradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Максимчев Т.Рихард Штраус в зеркале музыкальной критики
Максимчев Т.Рихард Штраус музыкалық сынның айнасында
Maximchev Т.Richard Strauss in the mirror of music criticism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Оскенбаева А.
Шайкенова Ж.
Валторна аспабында орындаушылықтың қазіргі жағдайы
Оскенбаева А.
Шайкенова Ж.
Современное состояние исполнительства на валторне
Oskenbaeva А. Shaikenova Zh.Current state of french horn performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saryn art and science journal №3 (28) 2020

Saryn art and science journal №3 (28) 2020
Содержание

Радман, Р. Современная узбекская увертюра: основные тенденции
Радман, Р. Қазіргі өзбек увертюрасы: негізгі тенденциялар
Radman, R. Contemporary uzbek overture: main tendencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Шубина, С.Аналитический очерк. две симфонии Бакира Баяхунова
Шубина, С.Аналитикалық эссе. Бәкір Баяхуновтың екі симфониясы
Shubina, S.Analytical outline. Two symphonies of Bakir Bayakhunov. . . . . . . . . . . . .
Баяхунова, Н.Вокальные циклы Б.Баяхунова (исполнительский анализ)
Баяхунова, Н.Б. Баяхуновтың вокалдық топтамалары (орындаушылық талдау)
Bayakhunova, N.B. Bayakhunov’s vocal cycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Касимова, К.Роль и значение высоких технологий в период пандемии в Казахстане
Касимова, К.Қазақстандағы пандемия кезіндегі жоғары технологиялардың рөлі мен маңызы
Kasimova, Z.The role and significance of high technologies in the pandemic period in Kazakhstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бегембетова, Г. Мусагулова, Г.Освоение научных тенденций в классическом музыкальном образовании
Бегембетова, Г. Мусагулова, Г.Классикалық музыкалық білім берудегі ғылыми тенденцияларды меңгеру
Begembetova, G. Musagulova, G.Mastering scientific trends in classical music education. . . . . . . . . . . . . . . .
Байбек, А.К. Байханова, С.Д.Значение письменных форм работ в курсе этносольфеджио для сохранения и развития традиционного песенного искусства
Байбек, А.Қ. Байханова, С.Д.Этносольфеджио курсындағы жазбаша жұмыс түрлерінің дәстүрлі ән өнерін сақтап, дамытудағы маңызы
Baibek, А.K. Baikhanova, S.D.The importance of written forms of works in the course of etnosolfeggio for the preservation and development of traditional song art . . . . . . . . . . . .
Сабирова, А. Влияние древних тотемических верований на традиционное казахское пение
Сабирова, А. Ежелгі тотемдік нанымдардың дәстүрлі қазақ әніне әсері
Sabirova, A. The effect of ancient totemic beliefs on the kazakh traditional singing. .. . .

Saryn art and science journal №2 (27) 2020

Saryn art and science journal №2 (27) 2020

Содержание номера

Дубровская М.Песенный музыкальный фольклор крымских караимов на современном этапе: актуальные проблемы собирания, изучения и популяризации 
Дубровская М.Қазіргі кезеңдегі қырым караимдерінің ән-музыкалық фольклоры: жинау, зерттеу және танымал етудің өзекті мәселелері 
Dubrovskaya М.Issues of collecting, studying and popularizing the musical folklore of the crimean karaites5
Аманжол Б.Полифонические циклы (опыт рассмотрения генезиса жанра с позиций сакрально-пространственного анализа) 
Аманжол Б.Олифоникалық циклдер (жанрдың генезисін қарау тәжірибесі сакральды-кеңістіктік талдау тұрғысынан) 
Amanzhol В.Polyphonic cycles  (experience of considering the genesis of the genre from the standpoint of sacral-spatial analysis)15
Нурланова Г.Музыкальные инструменты XVII-XVIII веков в рамках изучения музыки клавира Баха 
Нурланова Г.XVII-XVIII ғасырлардағы музыкалық аспаптар Бах клавиер музыкасын зерттеу аясында 
Nurlanova G.Musical instruments of the xvii-xviii centuries within the framework of studying music clavir Bach27
Салыкова Д.Эстрадалық музыкалық білімнің кейбір мәселелері 
Салыкова Д.Некоторые проблемы эстрадного музыкального образования 
Salykova D.Some problems of pop music education35
Sultanova А.National pecularity of contemporary classics 
Султанова ӘҚазіргі классиканың ұлттық ерекшелігі 
Султанова А.Национальная особенность современной классики42
Балбусинова А.Фортепианное исполнительство и современная социокультурная ситуация 
Балбусинова А.Фортепианолық орындаушылық және заманғы мәдени әлеуметтік жағдай 
Balbusinova А. Piano performance and contemporary socio-cultural situation46
Искакова Д.Творческий облик Тиграна Амасяна 
Искакова Д.Тигран Амасянның шығармашылық келбеті 
Iskakova D.Creative image of tigran amasyana53

Saryn art and science journal №1 (26) 2020

Saryn art and science journal №1 (26) 2020

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

ZhudebayevА.Development of traditional music and its integration into the world space 
Жудебаев А.Развитие традиционной музыки и ее интеграция в мировое пространство 
Жудебаев А.Дәстүрлі мұзықаның дамуы және оның әлемдік кеңістікке интеграциясы. .5
Жұмалиева Т., Жұмалиева Г.Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының ректоры ҚР еңбек сіңірген қайраткері Арман Әділханұлы Жүдебаевқа жеті сұрақ 
Джумалиева Т., Мусагулова Г.Семь вопросов к ректору Казахской национальной консерватории имени Курмангазы заслуженному деятелю РК Арману Адильхановичу Жудебаеву 
Dzhumaliev Т. Musagulova G.Family of questions to the rector of the Kazakh national kurmangazy conservatory named after Arman Adilkhanovich Zhudebaev. . . . . . . . . . . . . . . .  11
Джумалиева Т., Мусагулова Г.Семь вопросов к ректору Казахской национальной консерватории имени Курмангазы заслуженному деятелю РК Арману Адильхановичу Жудебаеву 
Жұмалиева Т., Жұмалиева Г.Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының ректоры ҚР еңбек сіңірген қайраткері Арман Әділханұлы Жүдебаевқа жеті сұрақ 
Dzhumaliev Т. Musagulova G.Family of questions to the rector of the Kazakh national kurmangazy conservatory named after Arman Adilkhanovich Zhudebaev. . . . . . . . . . . . . . .  19
Сахарбаева К.Сан қырлы талант иесі (консерватория алғашқы түлектерінің бірегейі, профессор Х.Тастанов туралы) 
Сахарбаева К.Многогранный талант (один из первых выпускников консерватории, о профессоре Х. Тастанове) 
Saharbayevа К.Multi-faceted talent (one of the first graduates of the conservatory, about professor H. Tastanov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Жансерік Ә.Қазақстандағы заманауи хор репертуарының музыкалық-стилистикалық ерекшеліктері: Ә. Әбдінұровтың «Айнаline» шығармасы негізінде 
Жансерик А.Музыкально-стилистические особенности современного хорового репертуара в Казахстане: по мотивам произведения А. Абдинурова «Айнаline» 
Zhanserik А.Musical and stylistic features of the modern choral repertoire in Kazakhstan: based on the work of a. abdinurov «Ainaline» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Бахытжанова М.Қазақстанның вокалдық өнерінің генезисі мен даму үрдістері 
Бахытжанова М.Генезис и тенденции развития вокального искусства Казахстана 
Bakytzhanova М.Genesis and trends in the development of vocal art in Kazakhstan. . . .  . . . . . . .42
Булатова З.Духовное начало в творчестве Сергея Танеева на примере кантаты «Иоанн Дамаскин» 
Булатова З.Сергей Танеевтің шығармашылығындағы «Иоанн Дамаскин» кантатасының мысалындағы рухани бастауы 
Bulatova Z.The spiritual beginning in the work of Sergey Taneyev on the example of the cantata «John of Damascus». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Saryn art and science journal №4 (25) 2019

Saryn art and science journal №4 (25) 2019

Содержание:

Park, IlwooStyles of Irish traditional fiddle playing in two counties of Clare and Galway: focusing on the 44 versions of the tune – The Blackbird
Пак, ИльвуКлэр мен Голуэй екі аймақтардағы ирландық дәстүрлі скрипкада ойын стильдері: «Қара Сайрақ» сарынның 44 нұсқасын зерттеу
Пак, ИльвуСтили игры на ирландской традиционной скрипке в двух графствах Клэр и Голуэй: исследуя 44 версии мелодии «Чёрный дрозд»
Айдарханова, Д.Оценочные критерии работы педагога в системе менеджмента качества
Айдарханова, Д.Педагог жұмысының бағалау критерийлері сапа менеджменті жүйесінде
Aidarkhanova, D.Estimation criteria for the teacher’s work in quality management system 
Каратаева, В. Тлеубергенов, А.Ансамбль современной музыки «Игеру» в культурном и образовательном пространстве Казахстана
Каратаева, В. Тлеубергенов, А.Қазақстанның мәдени және білім беру кеңістігіндегі «Игеру» заманауи музыка ансамблі
Karatayeva, V. Tleubergenov, A.Contemporary music ensemble «Eegeru» in the cultural and educational space of Kazakhstan 
Жабағин, Ж.Ұлы Даланың дархан әуенін әуелеткен саңлақтар
Жабагин, Ж.Мастера песенного искусства Великой Степи
Zhabagin, Zh.The masters of the song art of the Great Steppe
Трутнева, Н.Особенности сонатной формы С. Прокофьева на примере первой части Шестой фортепианной сонаты, ор.82
Трутнева, Н.С. Прокофьевтің соната формасының ерекшеліктері op. 82 Алтыншы фортепиано сонатаның бірінші бөлігінің мысалында
Trutneva, N.Features of S. Prokofiev’s sonata form on the example of the first part of the Sixth piano sonata, op. 82 
Якупов, Б.Оперное творчество Еркегали Рахмадиева
Якупов, Б.Еркеғали Рахмадиевтің опералық шығармашылығы
Yakupov, B.Opera creativity by Yerkegali Rakhmadiev  
Махаматдиновa, Т.Фортепианная музыка Эрика Сати в контексте художественных тенденций времени
Махаматдиновa, Т.Эрик Сатинің фортепиано музыкасы уақыттың көркем үрдістері контексінде
Mahamatdinova, T.Eric Satie’s piano music in the context of artistic tendencies of time