Архив рубрики: Вестник КНК им. Курмангазы

ВЕСТНИК Казахской национальной консерватории им. Курмангазы №4(13) 2016

Четвертый номер журнала Вестник КНК им.Курмангазы за 2016 год можно скачать в формате pdf.

Читайте в номере:

ОРТА АЗИЯНЫҢ АСПАПТЫҚ МУЗЫКАСЫ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

INSTRUMENTAL MUSIC OF CENTRAL ASIA

Мурадова З. Центральноазиатские инструментальные ансамбли эпохи Раннего Средневековья (на примере неизученных артефактов)
Мурадова З.  Ежелгі Ортағасыр дәуіріндегі Орта Азиялық аспаптық ансамбльдер (зерттелмеген артефактілер мысалында)
Muradova Z. Central Asian Instrumental Ensembles in Early Middle Ages  (on example of unexamined artifacts)

Игілік Б. Алтайдағы (ҚХР) дәстүрлі домбыра өнері
Игилик Б. Традиционное домбровое искусство Алтая (КНР)
Igilik BTraditinal Dombra Art of Altay (China)

Надирбеков Ж. «Домбыра Софт» – инструмент освоения теории домбровой музыки
Нәдірбеков Ж. «Домбыра Софт» – домбыралық музыка теориясын меңгеру құралы

Nadirbekov Zh. «Dombyra Soft» – the instrument for dombra music theory studies

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МУЗЫКАТАНУ: ӨЗЕКТІ ЗЕРТТЕУЛЕР

КАЗАХСТАНСКОЕ МУЗЫКОЗНАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

KAZAKHSTANI MUSICOLOGY: ACTUAL RESEARCHES

Кетегенова Н. Премьера неоконченной оперы М.Тулебаева «Козы Корпеш – Баян Слу»
Кетегенова Н. М. Төлебаевтың аяқталмаған «Қозы Көрпеш-Баян Сұлу» операсының алғашқы қойылымы
Ketegenova N. Premiere of Unfinished Opera by M.Tulebaev “Kozy Korpesh — Bayan Slu”

Недлина ВКантата «Молчание Великой Степи» Э. Ли Бэрон:  структура,  методы, приёмы
Недлина ВЭ. Ли Бэронның «Ұлы Дала Тыныштығы» кантатасы: құрылымы, әдістері, тәсілдері

Nedlina V. “The Silent Steppe” cantata by A. LeBaron: structure, methods, strokes

Оразалы РОтандық аспаптық орындаудағы қазіргі заманғы педагогикалық үдерістер (кларнетте оқыту әдістемесі негізінде)
Оразалы Р. Педагогические процессы в современном отечественном инструментальном исполнительстве (на примере методики обучения игре на кларнете)
Orazaly R. Pedagogical process in contemporary kazakh instrumental performance (on example of  clarinet training methods)

СЫН ПІКІРЛЕР

РЕЦЕНЗИИ

REVIEWS

Наурзбаева А. Этнокультурный ландшафт литературы в комплексном измерении (о книге «Узбекский культурный сценарий»)
Наурзбаева А. Кешенді өлшемдегі әдебиеттің этномәдени кеңістігі («Өзбек Мәдени Сценарийі» кітабы туралы)
Naurzbayeva A. Ethnocultural Landscape of Literature in Complex Dimension (about the book “The Uzbek Cultural Scenario”)

МАГИСТРАНТТАР МАҚАЛАЛАРЫ

СТАТЬИ МАГИСТРАНТОВ

ARTICLES OF GRADUATE STUDENTS

Алпыспаева ЛФортепианное сопровождение в обработке «Япурай» Б. Ерзаковича и в романсе «Япыр-Ай» Е. Рахмадиева: сравнительный анализ
Алпыспаева Л. Б. Ерзакович «Япырай» әнінің және Е. Рахмадиев «Япыр-Ай» романсының фортепианолық сүйелмелденуі: салыстырмалы талдау
Alpyspayeva L. Piano Accompaniment in “Yapyrai” Transcription by B. Yerzakovich  and in “Yapyr-Ai” romance by E. Rakhmadiev: comparative analyse

Калкина А. Детский цикл «Винни Пух и его друзья» Данияра Бержапракова
Қалкина А. Данияр Бержапраковтың «Винни Пух және оның достары» балалар циклы
Kalkina A. “Winnie The Pooh and His Friends” piano cycle for children by Daniyar Berzhaprakov

 

 

 

ВЕСТНИК Казахской национальной консерватории им. Курмангазы №3(12) 2016

Третий номер журнала Вестник КНК им.Курмангазы за 2016 год можно скачать в формате pdf.

Читайте в номере:

XX ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН МУЗЫКАСЫ
МУЗЫКА КАЗАХСТАНА В ХХ ВЕКЕ
MUSIC OF KAZAKHSTAN IN XX CENTURY

Begembetova G. Vocal performance in first Kazakh operas
Бегембетова Ғ. Алғашқы қазақ операларындағы вокалдық орындаушылық ерекшеліктер
Бегембетова Г. Особенности вокального исполнительства в первых казахских операх

Мусагулова Г. Отечественная музыкальная наука и ее основатели (к юбилею корифея музыковедения – М.М. Ахметовой)
Мусагулова ГОтандық музыкалық ғылым және оның негізін қалаушылар (музыкатану кемеңгері М.М.Ахметованың мерейтойына орай)
Musagulova GKazakhstani music sciense and its founders 

Касимова З. Интеграционные процессы в музыкальной культуре народа Казахстана (на примере творчества турок-ахыска)
Касимова З. Қазақстан халқының музыкалық мәдениетінде интеграциялық процестер (Ахыска-Түркілер шығармашылығының мысалында)
Kasimova Z. (on example of Ahiska Turks)

Кюеведение
Күйтану
Kuy researches

Надирбеков Ж. Базовый элемент звукоряда казахской домбры
Нәдірбеков Ж. 
Қазақ домбырасының дыбыстық қатарындағы базалық элемент

Nadirbekov Zh. The basic element of Kazakh dombra’s sound scale

Алина А. Арқа домбырасының пернелік жүйесі
Алина А. Ладовая система перевязок аркинской домбры
Alina A. Modes’ system of the Arka’s dombra’s fretts

Творчество композиторов Казахстана
Қазақстан композиторларының шығармашылығы
Creativity of Kazakhstani composers

Сомов А. Жанр фортепианной миниатюры в творчестве Базарбая Жуманиязова
Сомов А. 
Базарбай Жұманиязовтың шығармашылығындағы фортепианолық миниатюра жанры

Somov A. The genre of piano miniature in creativity of Bazarbay Jumaniyazov

Атагелдиева С. Проблемы композиторского стиля Г. Жубановой  (на примере Второго квартета)
Атагелдиева С. Г. Жұбанованың композиторлық стиль мәселелері (Екінші квартет мысалында)
Аtageldiyeva S. 
G. Zhubanova’ s composing style problems (on example of the Second quartet)

Мусагулова Ж. Композиторы Казахстана на пути освоения народных истоков (на примере творчества Б.Дальденбая)
Мусагулова Ж. Ұлттық қайнарларды енгізу жолындағы Қазақстан композиторлары  (Б.Дәлденбай шығармашылығы негізінде)
Musagulova Zh. Kazakh composers on the way of national origins’ development (on example of B. Daldenbay’s creativity)

Исполнительская практика
Орындаушылық тәжірибе
Performers’ practice

Сулеймен Г. Развитие профессионально-значимых умений и навыков будущих специалистов в процессе занятий эстрадным вокалом
Сулеймен Ғ. Эстрадалық вокал сабағы үрдісінде болашақ мамандардың кәсіби маңызды біліктері мен дағдыларын дамыту
Suleymen G. The development of the professionally significant abilities and skills of future specialists in the process of pop-vocal training

 

Вестник консерватории

ВЕСТНИК Казахской национальной консерватории им. Курмангазы №2(11) 2016

Второй номер журнала Вестник КНК им.Курмангазы за 2016 год можно скачать в формате pdf.

Читайте в номере:

Музыкалық түркітану
Музыкальная тюркология
Musical turkology

Агаева С. Об особенностях вокально-инструментальной музыки Средневекового Востока и инструментального мугама
Агаева С. Ортағасырлық Шығыс вокалдық-аспаптық музыкасының және аспаптық мугамының ерекшелігі
Agayeva S. On the features of the traditional vocal-instrumental music of the Medieval East and of the instrumental mugham

Надирбеков Ж.
Визуальное мышление в установлении границ регистровых зон казахской домбры
Нәдірбеков Ж. Қазақ домбырасының регистрлік аймақтарына шек орнатуда визуалдық ойлау
Nadirbekov Zh. Visual thinking in marking boarders of Kazakh dombra’s register zones

 

Педагогика мәcелелері
Проблемы педагогики
Issues of pedagogics

Калиакбарова Л. Актуальные проблемы управления учебным процессом в вузах культуры и искусства
Қалиақбарова Л. Мәдениет және өнер жоғары оқу орындарында оқу үрдісін
басқарудың өзекті мәселелері
Kaliakbarova L. Actual problems in management of educational processin the highest educational institutes of culture and arts

Мәшімбаева А.
Типтік бағдарлама кәсіби қазақ тілін оқыту курсының басты құжаты
Машимбаева А. Типовая программа основной документ в курсе обучения к профессиональному казахскому языку
Mashimbayeva A. Standard program as the basic document for courses of professional Kazakh language
Заманауи музыкасының зерттеулері
Исследования современной музыки
The studies of contemporary music

Сомов А., Шапилов В. Гармония символики чисел в творчестве Софии Губайдулиной
(на примере «Размышлений на тему BACH»)
Сомов А., Шапилов В. София Губайдуллина шығармашылығындағы сиволдық
гармониялардың саны («BACH тақырыбында ойлану» мысалында)
Somov A., Shapilov V. The harmony of numbers’ symbolism in creativity of Sofia Gubaydulina
(on example of “Reflections on BACH”)

Бержапраков ДО значении тембра в музыке XX-XXI веков
Бержапраков Д. XX-XXI ғасыр музыкасындағы тембрдің маңызы
Berzhaprakov D. Value of timbre in the contemporary music of XX-XXI centuries

Магистранттар мақалалары
Статьи магистрантов
Articles of master’s students

Тілепбергенов А. Қазақ ұлт аспаптар оркестрі дирижерлары арасындағы
Айтқали Жайымовтың шығармашылық ерекшелігі
Тлепбергенов А.  Особенности трактовки произведений Айткали Жайымова
дирижёрами оркестра казахских народных инструментов
Tlepbergenov А. Interpretation features of Aytkali Zhayimov compositions
by conductors of Kazakh folk intstruments orchestra

Сырғабайева А.
Құрманғазы атындағы қазақ ұлт аспаптар оркестріндегі
сым қобызда орындаушылықтың қалыптасуы
Сыргабайева А. Становление исполнительства на прима-кобызе
в оркестре казахских народных инструментов имени курмангазы
Syrgabaieva А. The development of prima-kobyz performing art in Kurmangazy
Kazakh folk instruments orchestra

Балтина ШҚобыз музыкасындағы батыс және шығыс өркениеттерінің өзара байланысы
Балтина Ш. Взаимосвязи восточной и западной цивилизаций в кобызовой музыке
Baltina Sh. The cross-connections of eastern and western civilizations in kobyz music

Таланов Т., Узбекова ДСкрипичные образовательные традиции в деятельности
И.Когана, Б.Кожамкуловой, А.Абатовой, С.Абдысадыковой, Р.Мусаходжаевой, Б.Аманжола, Г.Аманжол
Таланов Т., Узбекова Д. И.Коган, Б.Кожамкулова, А.Абатова, С.Абдысадыкова, Р.Мусаходжаева, Б.Аманжол, Г.Аманжолдың қызметінде скрипка білім беру дәстүрлер
Talanov T., Uzbekova D. Violin educational traditions in activities of I. Kogan, B. Kozhamkulova, A.Abatova, S.Abdysadykova, R.Musahodzhaeva, B. Amanzhol, G. Amanzhol

Таланов Т. История создания хрестоматии казахской скрипичной музыки
Таланов Т.  Қазақ скрипка музыкасы хрестоматиясының шығару тарихы
Talanov T. Creation history of “Kazakh violin music antology”

 

Вестник консерватории

Вестник КНК им. Курмангазы №1(10) 2016

Десятый номер журнала Вестник КНК им.Курмангазы за 2016 год можно скачать в формате pdf.

Читайте в номере:

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

 Музыка ғылымының өзекті мәселелері

Актуальные проблемы науки о музыке

Actual problems of music sciences

Петров В. Вербальная интертекстуальность в вокально-  инструментальных произведениях Маурисио Кагеля:  к вопросу о творческом методе композитора
Петров В. Маурисио Кагелдің вокал-инструменталды шығармаларында ауызша интертекстуалдық: композитордың шығармашылық әдісі туралы мәселеге
Petrov V. Verbale intertextuality in vocal-instrumental works  of Mauricio Kagel: to the issue of composer’s creative methods .

 Джумалиева Т., Кременцова Я. Современные постановки оперы «Кармен» Ж.Бизе.   К проблеме фатального разрушения классического шедевра
Жұмалиева Т.,  Кременцова Я.   Ж.Бизе «Кармен» операсының заманауи қойылымдары.  Классикалық жауһардың тұп-тұра бүлдіру мәселеге
Jumalieva T., Krementsova Y.     Modern stagings of G. Bizet’s “Carmen”.  To the issue of fatal destroying of classical masterpiece

Комликова А. Украинская рок-опера как социокультурный феномен
Комликова А. Әлеуметтік-мәдени феномен ретінде украин рок-операсы
Komlikova A. Ukrainian rock opera as a sociocultural phenomenon

Педагогика мәcелелері

Проблемы педагогики

Issues of pedagogics

Альчимбаева А. Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру технологиясы
Альчимбаева А. Технология организации самостоятельной работы студента
Alchimbayeva A. Technology organizations independent work of the student

 

Қазақстан музыкасының зерттеулері

Исследования казахстанской музыки

The studies of the Kazakhstani music  

Мусагулова Г. Концепция – основа казахстанской идентичности и единства
Мусағулова Г. Тұжырымдама – қазақстандық бірегейлік пен бірліктің негізі
Musagulova G. Concept – the basis of Kazakhstani identity and unity

 Надирбеков Ж. Дискретность домбрового двухголосия
Нәдірбеков Ж. Домбыралық екі-дауыстың дискреттілігі
Nadirbekov Zh. Discretness of dombyra heterophony .

Магистранттар мақалалары

Статьи магистрантов

Articles of masters’ students

Аминова Г. Соната-фантазия для фортепиано Газизы Жубановой: стиль – образная драматургия – форма
Аминова Ғ. Ғазиза Жұбанованың фортепианоға арналған соната-фантазиясы: стилі – бейне драматургиясы – нысаны
Aminova G. Gaziza Zhubanova’s sonata-fantasy for piano: style – character dramaturgy – form

Узбекова Д. Концерт для скрипки с оркестром Шырын Базаркуловой
Узбекова Д. Шырын Базаркулованың скрипкаға арналған концерті
Uzbekova  D. Violin concerto of Shyryn Bazarkulova

Нурканова Д. Особенности трактовки песни М.Рыкиной «Дударай» в творчестве композитора Г.Узенбаевой
Нурканова Д. Сазгер Г.Үзенбаева шығармашылығындағы М.Рыкинаның «Дударай» әнінің ерекшеліктері
Nurkanova D. Features of interpretation of Maria Rykina’s “Dudarai” song in creativity of composer Gulzhan Uzenbayeva

Мукашева А., Айманова М. Вокальное творчество и сценическая деятельность Каукена Кенжетаева
Мұқашева А., Айманова М. Кәукен Кенжетаевтің вокалдық шығармашылығы және сахналық қызметі
Mukasheva A., Aymanova M. Vocal creativity and thatrical activities of Kauken Kenzhetaev

 

Вестник консерватории

ВЕСТНИК Казахской национальной консерватории им. Курмангазы №4(9) 2015

Четвёртый номер журнала Вестник КНК им.Курмангазы за 2015 год можно скачать в формате pdf.

Читайте в номере:

Музыка ғылымының өзекті мәселелері
Актуальные проблемы науки о музыки
Actual problems of music sciences

Сергеева Т. Вспоминая Нияза Курамшевича Даутова: слагаемые таланта и «секрет» творческого воздействия
Сергеева Т. Нияз Курамшевич Даутов еске алуға: дарын компоненттері және шығармашылық әсерінің «құпиясы»
Sergeeva T. Remembering Niyaz Dautov: components of talent and “secret” of creative impact

Kondaurova Y. Transformation of identity and multi-ethnicity in music in the global context
Кондаурова Е. Музыкада жаһандық контексте бірегейлік пен көпұлттылықты түрлендіру
Кондаурова Е. Трансформация идентичности и полиэтничности в музыке в глобальном контексте

Омарова А. «Ақан – Зайра» М.Ауэзова и С.Муканова: к истории оперного либретто
Омарова А. М. Әуезов пен С. Мұқановтың «Ақан – Зайра»: опера либреттосының тарихына
Omarova A. “Akan – Zaira” By M.Auezov and S.Mukanov: to the history of opera librettos

Благодарная С. Вокальные циклы Б. Баяхунова: об исполнительской интерпретации
Благодарная С. Б.Баяхуновтың вокалдық  циклдары: орындаушылық түсіндірмелер туралы
Blagodarnaya S. Vocal cycles of B. Bayahunov: to the performer’s interpretation
Қaзақстандағы үштұғырлы тіл
Трёхъязычие в казахстане
Trilinguism in Kazakhstan

Мәшімбаева А. Мемлекеттік тіл – «үш тұғырлы тіл саясатының» басты тірегі
Машимбаева А. Государственный язык – основа «политики трёхъязычия»
Mashimbayeva A. The state language as a basis of “trilinguism politics”
Күйтану
Кюеведение
Kuy studies

Қисамеденова М. ХІХ – ХХІ ғғ. Батыс Қазақстан күйшілік дәстүріндегі қыз-келіншектер күйлерінің музыкалық-стильдік ерекшеліктері
Кисамеденова М. Музыкально-стилевые особенности кюев женщин-кюйши представительниц западноказахстанской традиции ХІХ – ХХІ в.
Kisamedenova M. Musical style features of representative of West Kazakhstan traditions women-kuishi kuys in XIX – XXI

Надирбеков Ж. Основные элементы кюя (к проблеме формообразования)
Нәдірбеков Ж. Күйдің негізгі бөліктері туралы (формалық құрылым мәселелерінде)
Nadirbekov Zh. Basic elements of kuy
Орындаушы музыкант  қызметі
Деятельность музыканта-исполнителя
Activity of performer
.

Пименова Н. Психологические особенности деятельности музыканта-исполнителя
Пименова Н. Орындаушы музыкант қызметінің психологиялық ерекшеліктері
Pimenova N. Psychological features of performing musician’s activities

Кудрявцев В. Особенности работы концертмейстера на отделении «духовые и ударные инструменты» по специальности «труба»
Кудрявцев В. «Труба аспабы» бойынша «үрмелі және ұрмалы аспаптар» бөліміндегі сүйемелдеуші жұмысының ерекшеліктері
Kudryavcev V. Peculiarities of concertmaster work at the department of “wind and percussion instruments”, “trumpet” specialty
Магистранттар мақалалары
Статьи магистрантов
Articles of masters students

Кунанбаева С. Соната для виолончели и фортепиано А. Жайыма (к вопросу о казахстанской виолончельной музыке)
Кунанбаева С. А. Жайымның виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы (Қазақстанның виолончель музыкасы туралы сауалдар)
Kunanbayevа S. Sonata for cello and piano by a. Zhayym (the question of the kazakhstani cello music)

Нуркасымов Б. Театральная музыка казахстанских композиторов (к истории вопроса)
Нұрқасымов Б. Қазақстан композиторларының театралдық музыкасы (сауалдар тарихы бойынша)
Nurkassymov B. Theatrical music composers of Kazakhstan (the history of the issue)

Кадыров З. К вопросу национальной специфики камерно-вокальной музыки К.Кужамьярова
Кадыров З. Қ. Қожамияровтың камералық-вокалдық музыкасындағы ұлттық ерекшеліктер мәселесінде
Kadyrov Z. On the issue of national specificity of K. Kuzhamyarov’s chamber vocal music

Оспанова Т., Байнеш Г. О преодолении исполнительских трудностей в оперных клавирах
Оспанова Т., Байнеш Г. Опера клавиріндегі орындаушылық қиындықты жеңу
Ospanova T., Baynesh G. About overcoming of difficulties in performance in operatic vocal scores

Оразгулов Е. Значение Р. Н. Сабирова в истории духового искусства Казахстана
Оразгулов Е. Қазақстанның үрмелі өнер тарихындағы Р. Н. Сабыровтың орны
Orazgulov E. Signigicance of R. Sabirov in the history of brass art of Kazakhstan

 

Вестник консерватории

ВЕСТНИК Казахской национальной консерватории им. Курмангазы №3(8) 2015

Третий номер журнала Вестник КНК им.Курмангазы за 2015 год можно скачать в формате pdf.

Читайте в номере:

Қазақ халқының музыкалық өнері: тарих және теория

Музыкальное искусство казахского народа: история и теория

Musical art of Kazakh people: history and theory

 

Мусагулова Г. Интерпретация идеи «Мәңгілік ел» в духовно-культурном
наследии  казахского народа
Мусағулова Г. Қазақ халқының рухани-мәдени келешегіндегі «Мәңгілік ел» идеясының интерпретациясыMusagulova G. Interpretation of “Mangilik el” idea in the spiritual and cultural heritage of the kazakh people

 

Омарова А. Б. Майлиннің «Шұға» музыкалық-сахналық көрінісі

Омарова А. Музыкально-сценическое воплощение «Шуги» Б. Майлина

Omarova A. The Musical-staging embodiment of “Shuga” by B. Mailin

 

Nedlina V. The history and modernity of film music in Kazakhstan: to the formulation of research problem

Недлина В. Қазақстан киномузыкасының тарихы және қазіргі заманы: ғылыми зерттеу мәселесінің қойылуыға

Недлина В. История и современность киномузыки в казахстане: к постановке проблемы исследования

 

 

Күйтану

Кюеведение

Kuy studies 

 

Надирбеков Ж. Вспомогательные элементы кюя (к проблеме формообразования)

Нәдірбеков Ж. Күйдің қосымша элементтері (форма жасау мәселесі бойынша)

Nadirbekov Zh. Auxiliary elements of kuy (to the problem of formation)  .

 

 

Магистранттардың мақалалары

Статьи магистрантов

Articles of masters students 

 

Садыкова Ж. Творчество Армана Жайыма в контексте казахской
музыкальной культуры на рубеже xx-xxi столетий

Садықова Ж. XX-XXI ғасырдың аралығында қазақ музыкалық мәдениетінің
контекстінде Арман Жайымның шығармашылығы

Sadykova Zh. Arman Zhaiym creativity in the context of Kazakh musical culture
at the turn of XX — XXI centuries

Қазақ халқының музыкалық өнері: тарих және теория

Музыкальное искусство казахского народа: история и теория

Musical art of Kazakh people: history and theory

 

Мусагулова Г. Интерпретация идеи «Мәңгілік ел» в духовно-культурном
наследии  казахского народа

Мусағулова Г. Қазақ халқының рухани-мәдени келешегіндегі «Мәңгілік ел»
идеясының интерпретациясы

Musagulova G. Interpretation of “Mangilik el” idea in the spiritual
and cultural heritage of the kazakh people

 

Омарова А. Б. Майлиннің «Шұға» музыкалық-сахналық көрінісі

Омарова А. Музыкально-сценическое воплощение «Шуги» Б. Майлина

Omarova A. The Musical-staging embodiment of “Shuga” by B. Mailin

 

Nedlina V. The history and modernity of film music in Kazakhstan: to the formulation of research problem

Недлина В. Қазақстан киномузыкасының тарихы және қазіргі заманы: ғылыми зерттеу мәселесінің қойылуыға

Недлина В. История и современность киномузыки в казахстане: к постановке проблемы исследования

 

 

Күйтану

Кюеведение

Kuy studies 

 

Надирбеков Ж. Вспомогательные элементы кюя (к проблеме формообразования)
Нәдірбеков Ж. Күйдің қосымша элементтері (форма жасау мәселесі бойынша)
Nadirbekov Zh. Auxiliary elements of kuy (to the problem of formation)

 Магистранттардың мақалалары

Статьи магистрантов

Articles of masters students 

 

Садыкова Ж. Творчество Армана Жайыма в контексте казахской
музыкальной культуры на рубеже xx-xxi столетий
Садықова Ж. XX-XXI ғасырдың аралығында қазақ музыкалық мәдениетінің контекстінде Арман Жайымның шығармашылығы
Sadykova Zh. Arman Zhaiym creativity in the context of Kazakh musical culture at the turn of XX — XXI centuries

 

 

Вестник консерватории

Вестник КНК им. Курмангазы №2(7) 2015

Второй номер журнала Вестник КНК им.Курмангазы за 2015 год можно скачать в формате pdf.

Читать далее

Вестник консерватории

Вестник КНК им. Курмангазы №1(6) 2015

Первый номер журнала Вестник КНК им.Курмангазы за 2015 год можно скачать в формате pdf.

Читать далее

Вестник консерватории

Вестник КНК им. Курмангазы №4(5) 2014

Журнал публикуется при поддержке Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына».  Четвёртый номер журнала Вестник КНК им.Курмангазы за 2014 год можно скачать в формате pdf.

Читать далее

Вестник консерватории

Вестник КНК им. Курмангазы №3(4) 2014

Журнал публикуется при поддержке Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына».  Третий номер журнала Вестник КНК им.Курмангазы за 2014 год можно скачать в формате pdf.

Читать далее