Архив за месяц: Ноябрь 2015

Традиционная музыкальная культура: прошлое и настоящее

Традиционная музыкальная культура: прошлое и настоящее // Материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию со дня основания Факультета Народной музыки Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. – Алматы, 2015 г. — 411 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Кузембай С.А. Феномен коня в контексте идеи «Мәңгілік ел» 

Сахарбаева К.С. Дәстүрлі музыка өнерінің эволюциялық жолы 

Утегалиева С.И. Видные представители факультета народной музыки КНК им. Курмангазы в развитии казахстанского этномузыкознания

Сыдыкова Р.Ш. Педагогические аспекты развития креативного потенциала будущего 
педагога-музыканта в контексте личностно-ориентированной парадигмы образования

Рагимов В.И. История и развитие мугама в Азербайджане 

Жанасылұлы К. Шьңжан күйшісі Кәсімбай Кұсайынұлының шыгармашылыгы 

Аманова Р. Жанровая природа кыргызских кюев для комуза (синкрезис музыки и 
языка жестов)

I СЕКЦИЯ ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Пазычева И.В. Азербайджанский зерби-мугам в контексте сравнительного анализа 

Калиакбарова Л.Т., Калдаякова А.А. Шәмші Қалдаяқов — Қазақстандағы ән мәдениетінің көрнекті өкілі

Шегебаев П. Традиции кюев шертпе 

Сыдыкова Р.Ш., Кожанова А.Е. Преемственность в традиционном национальном 
певческом творчестве и ее художественно-ценностное преломление в оперно-сценическом искусстве Казахстана

Гайсин А.М. Наследники давних традиций 

Тоқжанов Т. Жыраулар мектебі 

Избасарова Г.К. Эпические и песенные традиции Мангистау 

Бәбіжан Б. Қазақтьң кәсіби әншілік өнерінің қалыптасуы және орындаушылық 
ерекшеліктері

Нұрымбетов Е.Ш. Әлшекейдің күйшілік мұрасы 

Далбағай Г.Е. Қазақ халқыньң окарина тектес үрлемелі музыкалық аспаптарыньң Болат Сарыбаевқа дейінгі зерттелу деңгейі

Ізмұратова З.Ш. Шертер аспабыньң дамуы мен оқытылуы 

Кұдайбергенова С.А. Қазақ домбырасын элемге таныткдн дарабоз куйші 

Абетекова А.Б. Роль и значение лирической песни в творчестве Мыскал 
Омуркановой

Ельжанов Д.Н. Қазақстанның халық әртісі, профессор Қажыбек Бекбосын 

Шарипова М.Ж. Манарбек Ержановтың еңбек әндерінің тақырыбындағы көркемдік 
ерекшеліктері

Игілік Б.Қ. Шьңжаң (ҚХР) өңіріндегі музыкалық «барбыт» аспабы 

Мұкышев Т.К. Шығыс Қазақстан сыбызғышылық дәстүрі

Жаменкеев Е.Е Қазақтьң домбыра дәстүріндегі әзіл күйлер және олардьң 
орындалуы

Қарсақбаева А.А. Исполнительский анализ кюя Ыхласа «Жез киик» («Медная Сайга») 

Сырғабаева А.Б. Прима кобыздың жаңашыл ізденістері 

Медеубек М. Қазақ халкыньң ұмыт болған көне үрлемелі аспаптарыньң тағы бip түpi

Манасбаева М.А. Кобыз дәстүріндегі күйші Қазбек Әбеновтың алатын орны 

Канаткаливва А.К. Қазақ халқыньң өнepi мен музыкасын зерттеу тарихынан 

Тажибаева А.Д. Кобызовое искусство в тюркском мире 

Стамбек Г. История становления и формирования развития кафедры кобыза и баяна 

Рақымжан Ә. Қобыз аспабының шыңу тарихы. Қобыз өнерінің қалыптасу және даму 
кезеңдері

Балтина Ш.Е. Қобыз унінің емдік қасиеті туралы 

Шұғай А.Ш. Күй атасы Қорқыттың қоныр үнді қобызы 

Сәркеноеа Ж. Батыс Қазақстан әншілік дәстүрінің өкілі — бала Ораз Өтебайұлы 

Какежанов Е.Б. Қазақ аспаптық музыкасындағы домбыра приманың пайда болуы
және дамуы

II СЕКЦИЯ ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каленбаева М.К Қобызшыларды дыбыс мәнеріне тәрбиелеу

Қосбасаров Б.Ә. Қобыз күйлерін ойнау тәслідері

Молдакаримова Г.А. Кобыз — инструмент всей моей жизни

Михайлова А.А. Частушки волжской традиции в сопровождении Саратовской
гармони: к истокам жанра

Рауандина Ш.З. Аналитический аспект о рождении и развитии исполнительского
искусства на кобызе-прима

Имашева А.Т., Ахметбекова Д.А. Қазақ музыкалық аспаптарының типологиясы
туралы

Бepдібaй А.Р, Мұхамбетжанов Ш.М. Композитор Б.Байкадамовтьң лирикалық
әндеріндегі ұлттық-музыкалық поэзиялық ерекшеліктер

Басықара Е.Б. Шертер аспабын оқу жүйесіне алғаш енгізу кезендері, оқу
бағдарламалары және кездесетін проблемалар

Смакова З.Н. Баян аспабында кіші формалык клавир музыкасың орындау
ерекшеліктері

Дуиесинова Д.С. Казахские инструменты в контексте современности

Жақыпбек Н.Б. Жетіген аспабын дамыту жолдары

Ярешко А.С. Фронтовой песенный фольклор периода Великой Отечественной войны:
к проблеме изучения

Юсупова А.А. Некоторые вопросы из истории узбекской народной песни

Сыздыков Т.Т. Обработки казахских народных песен в творчестве Беймбета Демеуова

Мұкан А.О. Ұлт оркестрінің дирижері

Тақзия С. Қазақ халқыньң салт-жырларының мазмұн мәнері және ән-әуендік сипаты

Садыков С.Б. Республикамыздағы халық аспаптары оркестрлерінің репертуары мен
күйді оркестрге лайықтау үрдісінің дамуы

Акбужурова С.Ж. Оркестр казахских народных инсрументов Костанайской областной
филармонии

Ахметбек Б. Қытайдагы қазақ оркестрінің дамуы мен қалыптасу тарихы

Альчимбаева А.Б., Сәденова Г.Ө. Қазактың дәстүрлі музыка мектебінің моделі

Абдуллаева А. О., Диканбаева М.А. Педагогика в искусстве. Особенности развития
музыкальной педагогики в Казахстане

Гафиатуллин Т.Х. Работа над джазовыми произведениями в классе «фортепиано» со студентами факультета народной музыки

Аюпханова Ә. Альт қобызда дыбыс алу негіздері

Maliknezhad G., Kanapyanova G. The effect of music on the human

Братусь Д.В. Фольклор в классической музыке (особенности правовой охраны)

III СЕКЦИЯ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Жанпейс У.А., Озекбаева H.A. Даркембаева Р.Д. Практический опыт применения 
инновационных методов в системе музыкального образования

Сахарбаева К.С., Үлкенбаева А.Н. Домбыра өнеріндегі жаңа білім беру бағыттары

Сыдыкова Р.Ш., Есдаулетова К.А., Рудкоеский Я.С., Кузикеев Р. Особенности 
развития креативности будущего педагога — музыканта на цикле дирижерско-хоровых
дисциплин

Дарибаева Т.Б. Қосымша білім беру ұйымдарда инновацияльқ технология 

Жұмагалиева А.М. Күй өнеріндегі тартыс дәстурі және оньң қaзipгi замандағы 
инновациялық жалғасы

Рысметов Е.Х, Маманова С.Б. Исполнительские технологии в системе 
профессионального обучения игре на домбре

Станевич Н.Н. Интерактивные методы в процессе формирования эмоциональной 
культуры музыканта

Қалымова Ғ.Д., Насырова Г.З. А. Серкебаевтың шығармашылығындағы «Тілеп пен 
Сарықыз» балеті

Нусупова А.С., Туленова М.К. О поэме для флейты и камерного оркестра С.Мухамеджанова

Каржасова А. Национальные черты музыкального языка Газизы Жубановой в 3-й 
симфонии «Сарыозекские метафоры»

Садыкова Ж.Ж. Проблемы претворения традиционных жанров в музыке молодых
композиторов Казахстана

Арутюнян Е.Г., Плотникова А.Г., Выходцева Н.А. Особенности применения 
информационно коммуникативных технологий на занятиях обязательного фортепиано

Шабденова Д.Р. Инновации в обучении 

Тобагабылова А.Ж. Денсаулықты сақтау технологияларыньң тұлға психикасына әcepi

Якуб А. Коммуникативтік кұзыреттілікті қалыптастыру — педагогикалық шеберлікті 
дамыту

Тілепбергенов А.Ж. Қазақ ұлт аспаптар оркестрінің дирижеры Алдаберген Мырзабековтың шығармашылық ерекшелігі

IV СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Ержанов M.E., Кисметова H.Л. Роль национальных традиций народов Казахстана в воспитании молодого поколения

Тлеубергенов А.А. Этническая картина мира, как научная парадигма отечественного музыкознания

Байсакалова А.Б. Транскрипции домбровых кюев в фортепианной казахской музыке

Мустафаева Л.И. Роль курса общего фортепиано в формировании личности 
музыканта

Карагулова Г.М. Основные принципы работы над полифонией в классе фортепиано со 
студентами факультета народной музыки

Бабенова Л.Х. Работа над произведениями крупной формы в классе фортепиано 

Байгазинова А.Т. Особенности техники ритмических структур Дж. Кейджа на примере 
его фортепианного цикла «Сонаты и интерлюдии»

Сапиева М.С. Фортепианные миниатюры композиторов Казахстана последних 
десятилетий: стилистический поиск

Жангуттина Т.О. Работа над фортепианными ансамблями со студентами факультета 
народной музыки на примере обработки кюя Курмангазы «Адай»

Надирбеков Ж.Р. Тетрахорд — базовый элемент звукоряда казахской домбры 

Айдос Т.М. Қазақстанға жер аударылган поляктардың қазақ мәдениетін зерттеуге 
қосқан үлeci

Сыдыкова Р.Ш., Жаушакова С.С. Музыкальное творчество С. Мухамеджанова в 
контекте социокультурных перемен

Акимбаева Д.Б. Развитие специфических особенностей певческого мастерства сквозь 
призму сравнительного анализа международных певческих школ

Антынбеков А.К. Қазақ сахнасының бас дауысты әншісі

Сыдыкова Р.Ш., Макулбеков М.Н. Формирование артистических навыков пения 
будущих педагогов — вокалистов как педагогическая проблема

Тұрманова Б.Т.  Музыкалық стильдің әнші үшін маңыздылығы (Қазақ 
композиторларының шығарамашылығы негізінде)

Чалова О.В. Выравнивание гласных казахского языка в исполнении хоровых 
произведений

Оспанова Т.У., Базарханова Н.Б. Қазақ балет музыкасы дамуының ерекшеліктеркi

Имангалиева У.Ж. Трактовка персонажей в балете «Гакку» Б.Г. Аюханова

 

Инновационные процессы: традиции и современное состояние культуры и искусства

Инновационные процессы: традиции и современное состояние культуры и искусства // Материалы республиканской научно-практической конференции. – Алматы, 27 апреля 2015 г. — 287 с.

В настоящее издание вошли материалы республиканской научно-
практической конференции: «Инновационные процессы: традиции и современное
состояние культуры и искусства». Авторы статей затрагивают актуальные вопросы
развития традиционного музыкального искусства, инновационных технологий в
музыкальном образовании и проблемы современной музыкальной культуры.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Сүлеева Г.С. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ғылыми
бағыт-бағдары

Калиакбарова Л.Т. Актуальные проблемы, опыт и перспективы внедрения
педагогических инноваций в образовательном процессе творческого вуза

Сыдыкова Р.Ш. Методологический анализ разработанности проблемы развития
креативности будущего педагога

Ысқақов Б.А. Дәстүрлі музыканың тәрбиелік мәні

Мусагулова Г.Ж. Отечественная музыкальная наука в контексте национальной
идеологии

Утегалиева С.И. Музыкальные инструменты и инструментальная музыка казахов в
общетюркском контексте

Жусупова С.С. Электронные пособия в учебном процессе

Секция №1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ

Джумалиева Т. К., Кременцова Я.С. «Новая постановка «Севильского
цирюльника» Дж. Россини в Санкт-Петербурге» или « Конец времени либреттиста и
композитора?»

Мингазова А.А. Модуляция в курсе гармонии

Белозёр Л.П. Инструментальная музыка в культуре Казахстана

Валиуллина Р.Н. Музыканты и экологическая культура

Садуахасова Г.М. Научные идеи в зеркале Казахстанской музыкальной критики

Гапурова Г.Р. Проблема взаимодействия востока и запада в творчестве
современных композиторов

Айтуарова А.Т. Нұрғиса Тілендиев – қазіргі қазақ музыкасының «салы»

Акбужурова С.Ж. Фольклорный ансамбль «Ақжелен» в музыкальной культуре
Казахстана

Байсакалова А.Б. Казахско-славянское культурное взаимодействие к 145-летию со дня рождения Александра Затаевича

Сыдыкова Р.Ш., Акимбаева Д.Б. Концептуальный подход к осмыслению процесса
интеграций традиций национального и европейского в развитии вокально — оперного
искусства

Газизова Л.Ш., Умарханова Т. Квартетное искусство в Казахстане: перспективы
развития

Досанова У.Ж. Музыка мұғалімінің вокалдық қабілеттерінің ерекшелігі

Өтепбергенова А.Р. Интонация дағдысының мәселелері студенттің есту қабілетінің
тәрбиесінде

Яковенко Н.А. Некоторые аспекты проявления комического в музыкальном
искусстве

Мусапирова Ж.Т. Из опыта работы концертмейстера в классе духовых
инструментов (класс профессора Т. Г. Ткишева)

Бузыкеева Ж. Женские образы в казахской опере

Күлғараев Б. Қазіргі заманғы Қазақстандық эстрада әндерінің кейбір мәселелері

Бекназарова Т. Творческий портрет Ермека Серкебаева

Бердібай А.Р., Мұхамбетжанов Ш.М. Композитор Б. Байқадамовтың әндеріндегі
ұлттық музыкалық-поэзиялық шығармаларының құрылымдық типтері

Секция №2 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Сүлеева Г.С., Мәшімбаева А.Ж. Кредиттік оқыту әдісі – студенттердің тілдік
құзіреттілігін кеңейтудің басты негізі

Смагулова А.С. Культура педагогического общения учителя

Завацкая Г.А. Традиции и инновации музыкального образования: кризисные черты
на современном этапе

Хамитова Р.С. К проблеме инновационных технологий в музыкальном
образовании, в частности в учреждениях дополнительного образования детей

Юсупова А.А. Интернационализация в контексте развития инновационных
технологий музыкального образования на примере Казахской национальной
консерватории им.Курмангазы

Казмирук Т.И. Основные этапы и стадии работы над музыкальным произведением

Станевич Н.Н. Современные тенденции в творческом развитии личности
посредством музыкально-проектной деятельности «Развиваться нельзя остановиться 176

Надирбеков Ж.Р. «Домбыра софт» (первая компьютерная обучающая программа
для домбры)

Канапьянова Г.М. Иcпользование инновационных технологий для развития
творческой деятельности студентов музыкального колледжа в классе
«обязательного фортепиано»

Мусапирова Ж.Т. Исполнительская, педагогическая деятельность Г.И. Кононенко

Секция №3 ТРАДИЦИОННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ТЮРКСКАЯ КУЛЬТУРА

Айдос Т.М. Қазақ хандығының құрылуының саяси, экономикалық, этникалық
алғышарттары

Қалиақбарова Л.Т., Сүлеева Г.С., Лю Шияучың Қытай деректеріндегі қазақ
айтысы туралы зерттеулер

Надирбеков Ж.Р. Четвертитоновый тетрахорд в звукоряде традиционной домбры
(«Қашаған перне» – элемент четвертитонового тетрахорда)

Рауандина Ш.З., Мағазова Г.Қ. Саз аспаптарын жасаудың алғашқы шебері

Жапаров Е.Ж. Ұрпақтар сабақтастығындағы тұлғаның моделдік ерекшеліктері

Жапкенова А.А. Инструментальные реформы в оркестрах казахских народных
инструментов как мера для популяризации данного жанра музыкального
исполнительства в Казахстане

Какимова Л. Ш. Женщина-музыкант в гендерно-ориентированном направлении
педагогического образования (на примере хорового творчества Г.А. Жубановой)

Бексултанова Ж.А. «Кюй» для скрипки и камерного оркестра М.Сагатова струнный
квартет Газизы Жубановой

Сабырова Ә. С., Жаймуханова Т.Т. Қазақстанның заманауи өнеріндегі көп
қырлы дарын – І.Жақанов

Нұрасылова Г.М. Мәдениет контекстіндегі экономика: Батыс пен Қазақстан

Шаймаханова Ғ. Нұрғали Нүсіпжанов мақалаларындағы әншінің кәсіби талғамы
мен шеберлігі хақында

Мұстафаев Е.Ж. Күй өнерінің қазіргі хал-ахуалы

Бердібай А.Р., Абенова М.А. Б.Г. Ерзакович жазуындағы Солтүстік Қазақстан
дәстүрлі қазақ әндерінің музыкалық-поэзиялық құрылымдық ерекшеліктері

Ермекова С.А. К вопросу о характерных особенностях интонирования в казахских
терме и толгау

Ченемисова Л.Т. Прима қобыз аспабында орындаушылық өнердің қазіргі заманғы
жетістігі

Домуллаева Х.И. Черты общности и различия инструментов тюркоязычных
народов 

Хинков-Айтбаева Н.Б. Роль ассамблеи народа Қазахстана, ее влияние на
традиционое искусство курдов 

Қаумбаев Е. Алтай -Тарбағатай өңірі күйлерінің ерекшеліктері