Архив за месяц: Апрель 2016

Мусагулова Г. Концепция – основа казахстанской идентичности и единства

Мусагулова Г. Концепция – основа казахстанской идентичности и единства // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №1(10)2016. – с.39-43.

УДК 323.21+78.078(574)

Гульмира МУСАГУЛОВА

Институт литературы и искусства им. М. О.Ауэзова

КОНЦЕПЦИЯ – ОСНОВА КАЗАХСТАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ЕДИНСТВА

Аннотация:

Статья посвящена Концепции по укреплению и развитию казахстанской идентичности и единства, принятой Указом Президента РК в 2015 году. В контексте реализации этой концепции рассматривается деятельность Ассамблеи народа Казахстана и Института литературы и искусства им.М.О.Ауэзова. Описаны основные мероприятия, нацеленные на укрепление общественного согласия, казахстанской идентичности и единства, формирование Нации единого будущего для успешного вхождения Казахстана в число 30-ти наиболее развитых государств мира.

Ключевые слова: идея «Мәңгілік ел», казахская музыка, Концепция по укреплению и развитию казахстанской идентичности и единства.

Тірек сөздер: «Мәңгілік ел» идеясы, қазақ музыкасы, Қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайту және дамыту тұжырымдама.

Keywords: “Mangilik el” idea, Kazakh music, Concept for strengthening and development of the Kazakhstani identity and unity

Түйін

Бұл мақала Президенттің жарлығымен 2015 жылы қабылданған Қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайту және дамыту тұжырымдамасын арналған. Осы тұжырымдаманың жүзеге асыру мәнмәтінінде Қазақстан халқы Ассамблеясының және М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының қызметі көрсетілген. Қоғамдық келісім, қазақстандық бірегейлік пен бірлікті, Қазақстанның әлемдегі аса дамыған 30 мемлекеттің қатарына сәтті қосылуына қол жеткізу үшін біртұтас болашақ ұлтының қалыптасуы нығайтуға бағытталған негізгі іс-шаралар түсіндірген.

Summary

The article is devoted to the Concept for strengthening and development of the Kazakhstani identity and unity, adopted by Presidential Decree in 2015. In the context of the implementation of this concept activities of the Assembly of People of Kazakhstan and M. Auezov Institute of Literature and Art are considered. The basic activities aimed at strengthening the social consensus, the Kazakhstani identity and unity, building nation of united future for the successful entry of Kazakhstan into the 30 most developed countries of the world.

Мусагулова Г. Концепция – основа казахстанской идентичности и единства

 

Альчимбаева А. Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру технологиясы

Альчимбаева А. Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру технологиясы // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №1(10)2016. – с 31-37.

ӘОЖ 378.244.2

Айгүл АЛЬЧИМБАЕВА

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторисы

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

«Қазақтың музыкалық этнопедагогикасы» пәні СӨЖ-ның мысалында

Түйін:

Жоғары оқу орындарында студенттердің өзіндік жұмыстарын шығармашылық шеберлікпен ұйымдастырудың жолдары қарастырылады. Сондай-ақ, өтілген СӨЖ мысалында тәжірибелік материалдар ұсынылған.

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, музыкальная этнопедагогика казахов, этнопедагогика, практические материалы.

Тірек сөздер: студенттердің өзіндік жұмысы, қазақтың музыкалық этнопедагогикасы, этнопедагогика, тәжірибелік материалдар.

Keywords: independent work of students, musical ethnopedagogy of Kazakhs, ethnopedagogy, practical materials.

Аннотация

Данная статья направлена на творческую организацию СРС в высших учебных заведениях, также представлены практические материалы на основе проведенных занятий.

Abstract

This article is directed on creative organization of independent students’ work in High education organizations. Practical materials on the base of held lessons are shown.

 

Комликова А. Украинская рок-опера как социокультурный феномен

Комликова А. Украинская рок-опера как социокультурный феномен // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №1(10)2016. – с.25-29.

УДК 782.8 (477)

Анастасия КОМЛИКОВА

Национальная музыкальная академия Украины им. П.И. Чайковского

УКРАИНСКАЯ РОК-ОПЕРА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Аннотация:

В статье рассмотрен процесс формирования жанра украинской рок-оперы как социокультурного феномена, его типологические и стилистические связи с национальной и мировой музыкальной культурой, а также путем анализа наиболее значимых украинских рок-опер осуществляется попытка систематизации и выделения общежанровых черт.

Ключевые слова: мюзикл, украинская рок-опера, музыкальный театр, рок-музыка, стилевой синтез.

Тірек сөздер: музыка, украин рок-операсы, музыкалық театр, рок музыка, синтез стилі.

Keywords: musical, Ukrainian rock opera, musical theater, rock music, style synthesis.

Түйін

Мақалада украин рок-операсы жанрының қалыптасу процесі әлеуметтік-мәдени феномен ретінде және оның ұлттық музыка, әлемдік музыкалық мәдениетпен типологиялық және стильдік байланыстары анықталады. Сонымен қатар украин рок-операсын талдау арқылы жалпы жанрлық мүмкіндіктерін жарыққа шығару және айқындау ісі жүзеге асырылады.

Abstract

This article is an attempt to systematize and select the main characteristics of the genre based on the analysis of the outstanding Ukrainian rock-operas. It shows the most important intonation and stylish features, the tendencies of the development and also the foreign culture influence.

 

Т. Джумалиева, Я. Кременцова Современные постановки оперы «кармен» Ж.Бизе. К проблеме фатального разрушения классического шедевра.

Т. Джумалиева, Я. Кременцова Современные постановки оперы «Кармен» Ж.Бизе. К проблеме фатального разрушения классического шедевра // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №1(10)2016. – с.15-24.

УДК 792.54

Тамара ДЖУМАЛИЕВА, Ярослава КРЕМЕНЦОВА

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы

СОВРЕМЕННЫЕ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ «КАРМЕН» Ж.БИЗЕ. К ПРОБЛЕМЕ ФАТАЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ШЕДЕВРА

Аннотация:

В статье рассматриваются современные режиссёрские постановка оперы «Кармен» Ж. Бизе в контексте такой важной проблемы как экология музыкальной культуры. Анализируя режиссёрское прочтение, осовременивание и так называемую «демократизацию» оперного шедевра, авторы приходят к заключению о необходимости бережного отношения к классическому наследию, авторскому материалу и зрителю.

Ключевые слова: экология культуры, классическое оперное наследие, режиссёрский театр, традиции и новаторство.

Тірек сөздер: мәдениеттің экологиясы, операның классикалық мұрасы, режиссёрлік театр, дәстүр мен жаңашылдық.

Keywords: ecology of culture, heritage of classical opera, director’s theater, tradition and innovation.

Түйін

Ұсынылып отырған мақалада мәдениет экологиясы тұрғысында Ж. Бизе «Кармен» операсының жана койылымы қарастырылған..Режиссёрдің жаңа койлымы мен жаңашылдығына талдау жасап, опералық шедеврді қазіргі кезеңдегі қоғам құбыластарына сай көрсету тәжірибесінің тері, жагымсыз екендігін тұжырымдаймыз.

Abstract

The article is devoted to the modern director’s opera “Carmen” by Georges Bizet in the context of such important issue as the ecology of music culture. The director’s interpretation, modernizing and so-called “democratization” of operatic masterpiece are analyzed. Authors come to the conclusion about the necessity of careful attitude to classical heritage.

 

Мукашева А., Айманова М. Вокальное творчество и сценическая деятельность Каукена Кенжетаева

Мукашева А., Айманова М. Вокальное творчество и сценическая деятельность Каукена Кенжетаева // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №1(10)2016. – с.81-87.

УДК 78.071.2+ 791.44.071.1 (574)

Анар МУКАШЕВА, Мерей АЙМАНОВА

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы

ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И СЦЕНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КАУКЕНА КЕНЖЕТАЕВА

Аннотация:

В статье обсуждаются вокальные работы и театральная деятельность Каукена Кенжетаева. Автор отметил, что становление и последующее развитие творческой деятельности многих молодых певцов, актёров, музыкантов в Казахстане находилось под влиянием политических, экономических и культурных преобразований, возникших в Советском Союзе в начале ХХ века. Все условия были созданы для реализации возможностей и талантов молодых людей. Каукен Кенжетаев был одним из них. Оперный певец, солист Казахского государственного театра и балета имени Абая, он создал неоценимый вклад в развитие оперного искусства Казахстана и подготовку молодых кадров.

В этой статье также отмечается, что К.Кенжетаев как актёр завоевал широкую популярность в кинематографе. Кинофильмы с его участием популярны и среди сегодняшних зрителей. Голос Каукена Кенжетаева слышен за кадром российских фильмов,в озвучек которых он участвовал. И конечно, следует отметить его управленческий талант, который раскрылся в постановке опер на сцене ГАТОБ имени Абая.

Ключевые слова: Каукен Кенжетаев, творчество, вокальная деятельность, сценическая деятельность, певец, актёр, солист, успех, сцена.

Keywords: Kauken Kenzhetaev, creativity, vocal work, stage work, singer, actor, soloist, success, stage.

Түйін сөздер: Кәукен Кенжетаев, шығармашылығы, вокалдық қызметі, сахналық қызметі, әнші, актер, солист, табыс, сахна.

Түйін

Бұл мақалада Кәукен Кенжетаевтың вокалдық шығармашылығы мен театр қызметі талқыланады. Автор, Қазақстанның көптеген жас орындаушыларының, актерлерларының, музыканттарының қалыптасуына және шығармашылығын одан әрі дамытуына, ХХ ғасырдың басындағы Кеңес Одағының саяси, экономикалық және мәдениеттік түрленуіне ықпал еткен, деп атап өтті. Жастардың қабілеттері мен таланттарының дамуына барлық жағдайлар жасалған. Кәукен Кенжетаев солардың бірі болды. Абай атындағы Қазақ Мемлекеттік Академиялық опера және балет театрының опера әншісі, солисі, Қазақстан опера өнерінің дамуы мен жас мамандарды дайындауда баға жетпес үлес қосты.

Сондай-ақ, мақалада Кәукен Кенжетаевтың актер ретіндегі танымалдығына кинодағы қызметі

әсер етті деп аталып өтеді. Оның фильмдері қазіргі көрермендер арасында да өте танымал. Орыс фильмдеріне дубляж жасауына байланысты, Кәукен Кенжетаевтың дауысын кадрдан тыс естуге болады. Және, әрине, Абай атындағы Қазақ Мемлекеттік Академиялық опера және балет театрының сахнасында, опера қойылымдарында байқалған оның режиссерлік таланты жайлы да айтылады.

Abstract

This article discusses the vocal works and theatrical activities Kauken Kenzhetaev. The author noted that the formation and further development of the creative work of many young singers, actors, musicians in Kazakhstan, have influenced the political, economic and cultural transformations that occurred in the Soviet Union in the early twentieth century. All conditions were created for realization of abilities and talents of young people. Kauken Kenzhetaev was one of them. Opera singer, soloist of Kazakh state academic theatre opera and ballet named after Abay, he made an invaluable contribution to the development of opera art of Kazakhstan and the training of young cadres.

The article also pointed out that K.Kenzhetaev, as an actor brought wide popularity in film. His films have a success also among today’s audience. Kauken Kenzhetaevich’s voice can be heard behind the scenes in Russian films, as he participated in their scoring. And of course, there is his directorial talent, which he opened with the staging of operas on the stage of the Kazakh Academic Theatre of Opera and Ballet named after Abay.

Нурканова Д. Особенности трактовки песни М.Рыкиной «Дударай» в творчестве композитора Г.Узенбаевой

Нурканова Д. Особенности трактовки песни М.Рыкиной «Дударай» в творчестве композитора Г.Узенбаевой // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №1(10)2016. – с.74-80.

УДК 781.6 (574)

Диана НУРКАНОВА

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ ПЕСНИ М.РЫКИНОЙ «ДУДАРАЙ» В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРА Г.УЗЕНБАЕВОЙ

Аннотация:

В данной статье рассматривается история создания известной песни «Дударай» и её дальнейшее сценическое существование в творчестве композиторов Казахстана. Автор в качестве примера останавливается на обработке современного казахстанского композитора Г. Узенбаевой «Дударай» для скрипки и фортепиано. В статье предлагается анализ данного произведения. Выявляются основные составляющие музыкального языка, структура нотного текста. Автор приходит к выводу, что композитор Г. Узенбаева, опираясь на традиции Е. Брусиловского, бережно сохраняя своеобразие, особенности оригинала песни, создала яркую, замечательную транскрипцию этого великолепного памятника казахской песенной культуры – песни «Дударай».

Ключевые слова: песня «Дударай», обработка для камерного ансамбля, Г. Узенбаева, казахстанская камерная музыка.

Тірек сөздер: «Дударай» әні, камералық ансабльге арналған өңдеу, Г. Үзенбаева, қазақстандық камералық музыка.

Keywords: “Dudarai” song, transcription for chamber ensemble, G. Uzenbayeva, Kazakhstani chamber music.

Түйін

Бұл мақалада белгілі «Дударай» әнінің шығу тегі және осы әнінің қазақстандық сазгерлердің шығармашылығындағы қолданылуы қарастырылады. Автор мысал ретінде заманауи қазақстандық сазгер Г.Үзенбаеваның скрипка и фортепианоға арнап өңдеген «Дударай» әніне тоқталады. Мақалада аталған шығарманың талдауы ұсынылған. Музыкалық тілдің негізгі құрастырушылары мен ноталық мәтіннің құрылымы анықталған. Автор Г.Үзенбаева Е.Бруссиловскийдің дәстүріне сүйене отырып, қазақ ән мәдениетінің әсем әндерінің бірі – «Дударай» әнінің түпнұсқасындағы өзіндік қасиеті мен ерекшеліктерін мұқият сақтап көркем, тамаша транскрипцияны жарыққа әкелді деген шешімге келеді.

Abstract

This article discusses the creation history of the famous “Dudarai” song and its further stage existence in the works of Kazakhstani composers. As an example author takes the transcription of modern Kazakh composer G. Uzenbaeva – «Dudarai» for violin and piano. The article offers an analysis of the work. Main components of the musical language, the structure of the musical text were identified. The author concludes that G. Uzenbaeva leaning on tradition of E. Brussilovskiy, carefully preserving peculiarity and features of the original, created a bright, wonderful transcription of this magnificent monument of Kazakh song culture – the “Dudarai” song.

Узбекова Д. Концерт для скрипки с оркестром Шырын Базаркуловой

Узбекова Д. Концерт для скрипки с оркестром Шырын Базаркуловой // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №1(10)2016. – с.63-73.

УДК 781.5.082:787.1 (574)

Дамиля УЗБЕКОВА

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы

КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ ШЫРЫН БАЗАРКУЛОВОЙ

Аннотация:

В статье впервые рассмотрен Концерт для скрипки с оркестром Шырын Базаркуловой по следующим параметрам: структурный анализ, образность; композиторский почерк, уходящий своими истоками к различным пластам казахской народной музыки; синтез народного начала с техническим мастерством современного искусства; исполнительские приёмы игры, имитирующие звучание народных казахских инструментов.

Ключевые слова: концерт для скрипки с оркестром, Шырын Базаркулова, национальная музыка, тема-цитата, байту«Аққұм» Ахмета Байтурсынова.

Тірек сөздер: скрипка мен оркестрге арналған концерт, Шырын Базарқұлова, ұлттық музыка, тақырып-цитатасы, Ахмет Байтұрсыновтың «Аққұм» шығармасы.

Keywords: violin concerto, Shyryn Bazarkulova, national music, quote-theme, A.Baitursynov’s “Ak kum” song.

Түйін

Мақалада Шырын Базарқұлованың скрипка мен оркестрге арналған концертінің келесі параметрлері қарастырылған: құрылымдық талдау; бейнелілік; қазақ халық музыкасынан басталатын композиторлық қолжазба; халық музыкасынын бастамасы мен заманауи өнердің техникалық шеберлігінің синтезі; скрипкада қазақ халық аспаптарының дыбыстарына еліктейтін орындаушылық әдістер.

Abstract

In the article Concerto for Violin and Orchestra of Shyryn Bazarkulova is first considered on the following parameters: structural analysis, imagery; composer’s style, leaving its origins to the different strata of Kazakh folk music; synthesis of folk principles with the technical mastery of contemporary art; performing techniques imitating the sound of folk Kazakh instruments.

 

Петров В. Вербальная интертекстуальность в вокально-инструментальных произведениях Маурисио Кагеля: к вопросу о творческом методе композитора

Петров В. Вербальная интертекстуальность в вокально-инструментальных произведениях Маурисио Кагеля: к вопросу о творческом методе композитора // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №1(10)2016. – с.6-14.

УДК 78.01+78.021

Владислав ПЕТРОВ

Астраханская государственная консерватория (Россия)

ВЕРБАЛЬНАЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАУРИСИО КАГЕЛЯ: К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСКОМ МЕТОДЕ КОМПОЗИТОРА

Аннотация:

Одной из магистральных черт наследия композитора Маурисио Кагеля стала вербальная интертекстуальность, связанная с намеренным синтезом в одном произведении двух или более вербальных текстов – принадлежащих, например, разным авторам, разным эпохам или одному автору, но написанных в разные этапы жизни. Вербальная интертекстуальность в произведениях Кагеля представлена на разных уровнях: с одной стороны, как в оратории «Свтой Бах» различные тексты проводятся комплексно, не чередуясь друг с другом, а по «вертикальному» принципу, смешиваясь в рамках даже одного номера, с другой стороны, – как в цикле «24.12.1931 (Искажённые сообщения)», различные тексты проводятся в рамках сочинения «горизонтально», следуя друг за другом. Статья посвящена рассмотрению этих уровней.

Ключевые слова: постмодернизм, современная музыка, Маурисио Кагель, инетртекстуальность.

Тірек сөздер: постмодернизм, замануи музыка, Маурисио Кагель, интертекстуалдық.

Keywords: postmodernism, contemporary music, Mauricio Kagel, intertextuality.

Түйін

Сазгер Маурисио Кагель екі немесе одан да көп вербалды мәтіндерді бір шығармаға біріктіруге әрекет жасаған үлкен тараулардың бір бейнесіндегі вербалды интермәтінге айналды, мысалы, өмірдің әр түрлі кезеңдерінде жазылған түрлі авторлар мен дәуірлерді бір шығармаға біріктіре білді. Кагель шығармаларында вербалды интермәтінәр түрлі деңгейде көрініс табады: бір жағынан, «Қасиетті Бах» ораторияы сияқты әртүрлі мәтіндер бір-бірімен кзектеспей, кешенді түрде беріледі, ал «тік» ұстанымда бір нөмірдің өзі араласып отырады, екінші жағынан, «24.12.1931» (Айтылған хабарлама») циклы сияқты әртүрлі мәтіндер кезек-кезек «көлденең» шығарма аясында келтіріледі. Мақала осы деңгейді қарастыруға арналған.

Abstract

One of the main features of composer Mauricio Kagel’s legacy became verbal intertextuality associated with intentional synthesis of two or more verbal texts in a single work – belonging, for example, different authors, different ages or one author, but written in different stages of life. Verbal intertextuality in the works of Kagel is represented at different levels: on the one hand, as in the oratorio “NEP Bach” different texts are held in a complex, not alternating with each other but by the “vertical” principle mixing even within one part. On the other hand, – as in the cycle “12/24/1931 (Distorted messages)”, various texts are held in the framework of the piece “horizontally”, following each other. The article considers these levels.

 

Аминова Г. Соната-фантазия для фортепиано Газизы Жубановой: стиль – образная драматургия – форма

Аминова Г. Соната-фантазия для фортепиано Газизы Жубановой: стиль – образная драматургия – форма // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №1(10)2016. – с.54-62.

УДК 781.5.082.2 (574)

Гайни АМИНОВА

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы

СОНАТА-ФАНТАЗИЯ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО ГАЗИЗЫ ЖУБАНОВОЙ:

СТИЛЬ – ОБРАЗНАЯ ДРАМАТУРГИЯ – ФОРМА

Аннотация:

В статье рассматривается одно из значительных сочинений Г. Жубановой – Соната-фантазия для фортепиано. Произведение рассматривается в контексте поздних художественных устремлений композитора-классика казахской музыки. Основное внимание уделено вопросам стилистики непосредственно связанной с казахским домбровым и песенным мелосом, образно-драматургическому замыслу, раскрывающемуся в тематизме, темпово-динамическом и фактурном процессах свободной формы сонаты.

Ключевые слова: соната, фантазия, жанр, музыкальная драматургия, тематизм, музыкальная форма, домбровый кюй, казахский музыкальный фольклор, темпо-ритм, динамика.

Тірек сөздер: соната, фантазия (қиял), жанр, музыкалық драматургия, тематизм, музыкалық нысан, домбра күйі, қазақ музыка фольклорі, екпiн мен ырғақ, динамика.

Keywords: sonata, fantasy, genre, dramatic composition, thematic invention, musical form, works for dombra, Kazakh folk music, pace and rhythm, dynamics.

Түйін

Мақалада Ғазиза Жұбанованың ең маңызды шығармаларының бірі қарастырылады. Бұл шығарма қазақ классикалық композиторының соңғы көркемдік ұмтылыстары контексті бойынша алынған. Сонатаның еркін формасындағы тікелей қазақтың домбыра және ән мелосына байланысты стилистика мәселелеріне, тақырыпта ашылатын бейненің драматургиялық тұжырымдамасына, екпінді-динамикалық және фактуралық мәселелеріне басты назар аударылады.

Abstract

In the article one of the most significant works of Gaziza Zhubanova is examined. The work is studied in the context of the late artistic aspirations of Kazakh music classical composer. Main attention is paid to the style, directly connected with the Kazakh dombyra and song melos, to the character’s dramaturgical idea, which is disclosed in thematism, tempo-dinamical and textural processes in the free form sonata.

Надирбеков Ж. Дискретность домбрового двухголосия

Надирбеков Ж. Дискретность домбрового двухголосия // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №1(10)2016. – с.44-52.

УДК 781.7(574):787.8

Жаксылык НАДИРБЕКОВ

Балхашский гуманитарно-технический колледж им. А. Мусина

ДИСКРЕТНОСТЬ ДОМБРОВОГО ДВУХГОЛОСИЯ

Аннотация:

Вопросу домбрового двухголосия посвятили свои работы все ведущие кюеведы, тем не менее этот вопрос еще не снят с обсуждения. Исследователи сходятся во мнении, что голоса двух струн функционально неделимы. Но в то же время отмечают, что высокая струна является мелодической, а низкая струна сопровождает мелодию «мигрирующим» бурдоном. То есть струны являются носителями двух групп тонов, выполняющих в звуковом составе кюев определенные функции. Поскольку определение высокой струны как «мелодическая» говорит сама за себя, то автор считает необходимым установить функции тонов «аккомпанирующей» струны.

Ключевые слова: дискретность, гармония, бас буын, орта буын, ПАИК.

Тірек сөздер: дискреттік, гармония, бас буын, орта буын, ПАИК.

Keywords: discreteness, harmony, bas buyn, orta buyn. PAIK.

Түйін

Барлық күйтанушылар төкпе күйдің қос дауыс мәселесіне өз зерттеулерін арнады. Зерттеушілер ішектер дыбыстарды функционалдық жағынан екіге бөліп қарауға дұрыс емес деген пікірді ұстанады. Бірақ жіңішке дыбысты «әуез» ішегі, ал жуан ішекті «сүйемелдеуші» деп жіктейді. Соған орай мақалада автор жуан ішек дыбыстарының функционалдық маңызын анықтауға тырысады.

Abstract

All the leading kuy-researchers dedicated their works to the question of dombra’s two-voice texture, however this issue has not yet been withdrawn. Researchers agree that the voices of the two strings are functionally indivisible. But at the same time they point out that the high string is a melody, and the low string accompanies the melody with the help of “migratory” bourdon. That is, the strings are carrying the two groups of tones, performing certain functions in the sound composition of kuys. As the definition of high strings as “melodic” speaks for itself, the author considers that it is necessary to set the tone function of “accompanying” string.