Архив за месяц: Март 2020

Saryn art and science journal №1 (26) 2020

Saryn art and science journal №1 (26) 2020

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

ZhudebayevА.Development of traditional music and its integration into the world space 
Жудебаев А.Развитие традиционной музыки и ее интеграция в мировое пространство 
Жудебаев А.Дәстүрлі мұзықаның дамуы және оның әлемдік кеңістікке интеграциясы. .5
Жұмалиева Т., Жұмалиева Г.Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының ректоры ҚР еңбек сіңірген қайраткері Арман Әділханұлы Жүдебаевқа жеті сұрақ 
Джумалиева Т., Мусагулова Г.Семь вопросов к ректору Казахской национальной консерватории имени Курмангазы заслуженному деятелю РК Арману Адильхановичу Жудебаеву 
Dzhumaliev Т. Musagulova G.Family of questions to the rector of the Kazakh national kurmangazy conservatory named after Arman Adilkhanovich Zhudebaev. . . . . . . . . . . . . . . .  11
Джумалиева Т., Мусагулова Г.Семь вопросов к ректору Казахской национальной консерватории имени Курмангазы заслуженному деятелю РК Арману Адильхановичу Жудебаеву 
Жұмалиева Т., Жұмалиева Г.Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының ректоры ҚР еңбек сіңірген қайраткері Арман Әділханұлы Жүдебаевқа жеті сұрақ 
Dzhumaliev Т. Musagulova G.Family of questions to the rector of the Kazakh national kurmangazy conservatory named after Arman Adilkhanovich Zhudebaev. . . . . . . . . . . . . . .  19
Сахарбаева К.Сан қырлы талант иесі (консерватория алғашқы түлектерінің бірегейі, профессор Х.Тастанов туралы) 
Сахарбаева К.Многогранный талант (один из первых выпускников консерватории, о профессоре Х. Тастанове) 
Saharbayevа К.Multi-faceted talent (one of the first graduates of the conservatory, about professor H. Tastanov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Жансерік Ә.Қазақстандағы заманауи хор репертуарының музыкалық-стилистикалық ерекшеліктері: Ә. Әбдінұровтың «Айнаline» шығармасы негізінде 
Жансерик А.Музыкально-стилистические особенности современного хорового репертуара в Казахстане: по мотивам произведения А. Абдинурова «Айнаline» 
Zhanserik А.Musical and stylistic features of the modern choral repertoire in Kazakhstan: based on the work of a. abdinurov «Ainaline» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Бахытжанова М.Қазақстанның вокалдық өнерінің генезисі мен даму үрдістері 
Бахытжанова М.Генезис и тенденции развития вокального искусства Казахстана 
Bakytzhanova М.Genesis and trends in the development of vocal art in Kazakhstan. . . .  . . . . . . .42
Булатова З.Духовное начало в творчестве Сергея Танеева на примере кантаты «Иоанн Дамаскин» 
Булатова З.Сергей Танеевтің шығармашылығындағы «Иоанн Дамаскин» кантатасының мысалындағы рухани бастауы 
Bulatova Z.The spiritual beginning in the work of Sergey Taneyev on the example of the cantata «John of Damascus». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50