Архив за месяц: Декабрь 2020

Saryn art and science journal №4 (29) 2020

Saryn art and science journal №4 (29) 2020

Содержание:

Zhumabekova L.Comparative aspects of studying string-bowed instruments similar to the Kazakh qobyz
Жумабекова Л.Сравнительный анализ струнно-смычковых инструментов, аналогичных казахскому кобызу
Жумабекова Л.Қазақтың қобызына ұқсас ішекті-ысқышты аспаптарды салыстырмалы түрде талдау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
Мелихов И.Театральная эпатажность Небойши Живковича для дуэта ударных
Мелихов И.Ұрмалы аспаптар дуэтіне арналған Небойша Живковичтің театралдық эпатаждылығы
Melihov I.The atrical provocativeness of Nebojsa Zivkovic in the concert hall for percussion duo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Салықова Д.Қазақ эстрадасындағы орындаушылықтың кейбір мәселелері
Салыкова Д.Некоторые вопросы исполнительства в казахской эстраде
Salykova D.Some questions of performance in the Kazakh stage . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Begembetova G.Trans-border masters: transition of a traditional musician from ethnic to westernized music making in Kazakhstan
Бегембетова Ғ.Трансшекаралық шеберлер: дәстүрлі музыканттың этникалық музыкадан Қазақстандағы батыстық орындаушылыққа көшуі
Бегембетова Г.Трансграничные мастера: переход традиционного музыканта от этнического к западному исполнительству в Казахстане . . . . . . . . . . .
Әбдуахап С. Бултбаева А.Күйші Ә. Шынқожаев шығармашылығы
Әбдуахап С. Бултбаева А.Творчество кюйши А. Шынкожаева
Abduakhap S. Bultbaeva A. Creativity kuishi of A. Chyngojoev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бестембекова А.О параллелях организации музыкально-пространственных структур в творчестве Белы Бартока и казахской традиции
Бестембекова А.Бела Барток шығармашылығындағы музыкалық-кеңістіктік құрылымдарды ұйымдастыруы және қазақ дәстүрі жайлы параллельдер туралы
Bestembekova А.On parallels of organization of musical-spatial structures in the works of Bela Bartok and the Kazakh tradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Максимчев Т.Рихард Штраус в зеркале музыкальной критики
Максимчев Т.Рихард Штраус музыкалық сынның айнасында
Maximchev Т.Richard Strauss in the mirror of music criticism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Оскенбаева А.
Шайкенова Ж.
Валторна аспабында орындаушылықтың қазіргі жағдайы
Оскенбаева А.
Шайкенова Ж.
Современное состояние исполнительства на валторне
Oskenbaeva А. Shaikenova Zh.Current state of french horn performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .