Мусагулова Г. Концепция – основа казахстанской идентичности и единства

Мусагулова Г. Концепция – основа казахстанской идентичности и единства // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №1(10)2016. – с.39-43.

УДК 323.21+78.078(574)

Гульмира МУСАГУЛОВА

Институт литературы и искусства им. М. О.Ауэзова

КОНЦЕПЦИЯ – ОСНОВА КАЗАХСТАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ЕДИНСТВА

Аннотация:

Статья посвящена Концепции по укреплению и развитию казахстанской идентичности и единства, принятой Указом Президента РК в 2015 году. В контексте реализации этой концепции рассматривается деятельность Ассамблеи народа Казахстана и Института литературы и искусства им.М.О.Ауэзова. Описаны основные мероприятия, нацеленные на укрепление общественного согласия, казахстанской идентичности и единства, формирование Нации единого будущего для успешного вхождения Казахстана в число 30-ти наиболее развитых государств мира.

Ключевые слова: идея «Мәңгілік ел», казахская музыка, Концепция по укреплению и развитию казахстанской идентичности и единства.

Тірек сөздер: «Мәңгілік ел» идеясы, қазақ музыкасы, Қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайту және дамыту тұжырымдама.

Keywords: “Mangilik el” idea, Kazakh music, Concept for strengthening and development of the Kazakhstani identity and unity

Түйін

Бұл мақала Президенттің жарлығымен 2015 жылы қабылданған Қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайту және дамыту тұжырымдамасын арналған. Осы тұжырымдаманың жүзеге асыру мәнмәтінінде Қазақстан халқы Ассамблеясының және М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының қызметі көрсетілген. Қоғамдық келісім, қазақстандық бірегейлік пен бірлікті, Қазақстанның әлемдегі аса дамыған 30 мемлекеттің қатарына сәтті қосылуына қол жеткізу үшін біртұтас болашақ ұлтының қалыптасуы нығайтуға бағытталған негізгі іс-шаралар түсіндірген.

Summary

The article is devoted to the Concept for strengthening and development of the Kazakhstani identity and unity, adopted by Presidential Decree in 2015. In the context of the implementation of this concept activities of the Assembly of People of Kazakhstan and M. Auezov Institute of Literature and Art are considered. The basic activities aimed at strengthening the social consensus, the Kazakhstani identity and unity, building nation of united future for the successful entry of Kazakhstan into the 30 most developed countries of the world.

Мусагулова Г. Концепция – основа казахстанской идентичности и единства

 

Добавить комментарий