Узбекова Д. Концерт для скрипки с оркестром Шырын Базаркуловой

Узбекова Д. Концерт для скрипки с оркестром Шырын Базаркуловой // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №1(10)2016. – с.63-73.

УДК 781.5.082:787.1 (574)

Дамиля УЗБЕКОВА

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы

КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ ШЫРЫН БАЗАРКУЛОВОЙ

Аннотация:

В статье впервые рассмотрен Концерт для скрипки с оркестром Шырын Базаркуловой по следующим параметрам: структурный анализ, образность; композиторский почерк, уходящий своими истоками к различным пластам казахской народной музыки; синтез народного начала с техническим мастерством современного искусства; исполнительские приёмы игры, имитирующие звучание народных казахских инструментов.

Ключевые слова: концерт для скрипки с оркестром, Шырын Базаркулова, национальная музыка, тема-цитата, байту«Аққұм» Ахмета Байтурсынова.

Тірек сөздер: скрипка мен оркестрге арналған концерт, Шырын Базарқұлова, ұлттық музыка, тақырып-цитатасы, Ахмет Байтұрсыновтың «Аққұм» шығармасы.

Keywords: violin concerto, Shyryn Bazarkulova, national music, quote-theme, A.Baitursynov’s “Ak kum” song.

Түйін

Мақалада Шырын Базарқұлованың скрипка мен оркестрге арналған концертінің келесі параметрлері қарастырылған: құрылымдық талдау; бейнелілік; қазақ халық музыкасынан басталатын композиторлық қолжазба; халық музыкасынын бастамасы мен заманауи өнердің техникалық шеберлігінің синтезі; скрипкада қазақ халық аспаптарының дыбыстарына еліктейтін орындаушылық әдістер.

Abstract

In the article Concerto for Violin and Orchestra of Shyryn Bazarkulova is first considered on the following parameters: structural analysis, imagery; composer’s style, leaving its origins to the different strata of Kazakh folk music; synthesis of folk principles with the technical mastery of contemporary art; performing techniques imitating the sound of folk Kazakh instruments.

 

Добавить комментарий