Надирбеков Ж. Визуальное мышление в установлении границ регистровых зон казахской домбры

Надирбеков Ж. Визуальное мышление в установлении границ регистровых зон казахской домбры // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №2 (11) 2016. – с.18-27.

УДК 781.7(574):787.8

Жаксылык НАДИРБЕКОВ

Балхашский гуманитарно-технический колледж им. А. Мусина

 ВИЗУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ В УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ РЕГИСТРОВЫХ ЗОН КАЗАХСКОЙ ДОМБРЫ

 Аннотация:

Композиционные термины кюя, в условиях устной школы, позволяли начинающему домбристу без особых усилий освоить логику формостроительства, теорию домбровой музыки. Но так было. В настоящее время теория для маститых кюеведов и домбристов оказалась «крепким орешком». В работах кюеведов наибольшее расхождение наблюдается в определении количества составляющих кюй элементов (регистровых зон). Автор предпринял попытку установить границы регистровых зон и их количество.

Ключевые слова: домбровый кюй, регистровая зона, элементы кюя, гриф домбры, 4 перне.

Тірек сөздер: домбыраға арналған күй, регистрлiк аймақ, күй элементтерi, домбыра мойны, 4 перне.

Keywords: dombyra kuy, register zone, kuy’s elements, neck of dombra, 4 perne.

Түйін

Ауызша мектепте күйдің композициялық терминдері оқушыға форма қисынын, күй қағидасын мехнатсыз меңгеріп кетуге ыңғайлы етеді. Бірақ осылай болды. Осы уақытта күй қағидасы көрнекті күйтанушылар мен домбырашылар үшін түйіні шешілмейтін мәселеге айналды. Мақалада күйшілердің анағұрлым көп шығарған күйлерінің құрамдық элементтерінің санын (регистрлік аймақтарын) айқындауға әрекет жасалады. Автор регистрлік аймақтар олардың санына шек қоюға талпыныс жасауға ұмтылады.

Abstract

Compositional terms of kuy in the conditions of oral education allow the students to master the principle of form-building and the theory of dombra music without any effort. Currently, the theory turned out to be a “tough nut to crack” even for experienced scolars and dombra players. The biggest variance could be found in defining the number of kuy elements (register zones). In the article an attempt is made to set the actual number of dombra’s register zones.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CAPTCHA image
*