Begembetova G. Vocal performance in first Kazakh operas

Begembetova G. Vocal performance in first Kazakh operas // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №3 (12) 2016. – с.6-9.

UDC 782.1(574)

Galiya BEGEMBETOVA

Kurmangazy Kazakh National Conservatory

 VOCAL PERFORMANCE IN FIRST KAZAKH OPERAS

Annotation:

The process of European musical genres’ intensive assimilation passed in musical life of Central Asian people, including Kazakhstan, since 1920-1930s. Its organic part is modern professional performing creativity. The article is dedicated to the problems of operatic singing in Kazakhstan on the early stage of its development when traditional performing forms were still widespread and strong and new techniques were still maturing in the first staged national operas (1934-1937).

Keywords: opera in Kazakhstan, national opera, vocal performance.
Тірек сөздер: Қазақстанның операсы, ұлттық опера, вокалдық орындаушылық.
Ключевые слова: опера в Казахстане, национальная опера, вокальное исполнительство.

Түйін

Орталық Азия халықтарының музыкалық өмірінде, соның ішінде Қазақстанда 1920-30 жылдардан бастап еуропалық жанрды белсенді енгізу үдерісі орын алды. Онда кәсіби орындаушылық шығармашылық оның ауқымды бөлігіне айналды. Мақала сол кездегі жаңа тәсілдердің алғашқы ұлттық опералық қойылымдарда (1934-1937) пайда бола бастаған орындаушылықтың дәстүрлі түрінің күшейген уақытындағы Қазақстанның опералық орындаушылық мәселелерінің ерте кезеңінің дамуына арналған.

Аннотация

В музыкальной жизни народов Центральной Азии, в том числе, в Казахстане, начиная с 1920-30-х годов, проходил процесс интенсивного освоения европейских жанров. Его органичной частью стало современное профессиональное исполнительское творчество. Статья посвящена проблемам оперного исполнительства в Казахстане на ранней стадии его развития, когда ещё были сильны традиционные формы исполнительства, а новые приёмы только зарождались в постановках первых национальных оперных спектаклей (1934-1937 годы).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CAPTCHA image
*