Игілік Б. Алтайдағы (ҚХР) дәстүрлі домбыра өнері

Игілік Б. Алтайдағы (ҚХР) дәстүрлі домбыра өнері // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №4 (13) 2016. – с.18-23.

МРНТИ 18.41.91
УДК 787.8 (516)(=512.122)

Баян ИГІЛІК

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, Алматы, Қазақстан

 АЛТАЙДАҒЫ (ҚХР) ДӘСТҮРЛІ ДОМБЫРА ӨНЕРІ 

Түйін
Бұл мақалада Алтай (Шыңжаң) қазақтарының локальдық дәстүрлі домбыра өнеріне қысқаша сипаттама мен түсініктеме берілген. Тақырып өзектілігі осы аймақтың шертпе күйлерінің әлі де тың көлемде зерттелмей қалуы болып табылады. Алтай, жалпы Шыңжаң жеріндегі күй өнерінің өзіндік ерекшелігі барын, көне сарынды сазымен қызықтыратын локальдіқ аймақ екенін аңғардық.

 Тірек сөздер: Қытай мемлекетіндегі қазақ диаспорасының музыкалық өнері, Алтай домбыра өнері, домбыра күйі, Шыңжаң күй дәстүрі, шертпе күй.

Аннотация
В статье дается краткая характеристика и описание локальной домбровой традиции казахов Алтая (Синьцзянь). Актуальность данной тематики проявляется в малоизученности музыкального материала шертпе-кюев указанного региона. Имеющиеся в искусстве кюя Алтая и Синьцзяня особенности позволяют сделать предположение об архаичности мелодий наигрышей интересующего нас района.

 Ключевые слова: музыкальное искусство казахской диаспоры Китая, домбровое искусство Алтая, домбровый кюй, традиция кюев Синьцзяня, шертпе кюй.

Abstract
The article gives a brief characteristics and description of the Altay Kazakhs (Xinjiang) local dombra tradition. The relevance of this subject appears in insufficiently explore of the musical materials of shertpe-kuys in specified region. Features of the art of kuy in Xinjiang and Altay allow us to make an assumption about the archaism of instrumental melodies of the area

 Keywords: musical art of the Kazakh Diaspora in China, dombra art of Altai, dombra kuy, kuy tradition of Xinjiang, shertpe kuy.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CAPTCHA image
*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>