Наурзбаева А. Этнокультурный ландшафт литературы в комплексном измерении (о книге «Узбекский культурный сценарий»)

Наурзбаева А. Этнокультурный ландшафт литературы в комплексном измерении (о книге «Узбекский культурный сценарий») // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №4 (13) 2016. – с.59-63.

МРНТИ 16.21.27
УДК 81:39(=512.133)

Альмира НАУРЗБАЕВА

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы, Алматы, Казахстан

 ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ ЛИТЕРАТУРЫ В КОМПЛЕКСНОМ ИЗМЕРЕНИИ
(О книге «Узбекский культурный сценарий»)

Аннотация: Для тех, кто интересуется вопросами современной методологии социогуманитарной науки, окажется полезной информация, содержащаяся в книге «Узбекский культурный сценарий» о концепциях, подходах и трудах учёных, заложивших основы и развивающих лингвокультурологию, когнитивистику, теорию межкультурной коммуникации, герменевтику, теорию текста. Проанализирован целый ряд исследовательских опытов, которые открывают новые возможности в изучении культуры и её различных феноменов.

Ключевые слова: узбекский культурный сценарий, концептосфера, текст, этноконцепт, межкультурная коммуникация.

Түйін
«Өзбек мәдени сценарийі» кітабындағы лингвомәдениет, когнитивистика, аралық мәдениет қарым-қатынасы, герменевтика, мәтін теориясының негізін қалаушы және дамытушы ғалымдардың тұжырымдары, еңбектері мен әдіс-тәсілдері әлеуметтік-гуманитарлық ғылымның қазіргі заманғы әдістемесіне қызығушылық танытушылар үшін маңызды ақпарат бола алады. Мақалада мәдениетті игеру мен оның түрлі құбылыстарының жаңа мүмкіндіктерін аша алатын зерттеушілер тәжірибелерінің толық қатарына талдау жасалады.

Тірек сөздер: өзбек мәдени сценарийі, концептосфера, мәтін, этноконцепт, аралық мәдениет қарым-қатынасы.

Abstract
Those who are interested in modern methodology of social sciences and humanities will find useful information on the concepts, approaches and works of the scientist who laid the foundations and developed cultural linguistics, cognitive science, the theory of intercultural communication, hermeneutics, and theory of the text in the book “The Uzbek cultural scenario”. A variety of research experiments that open new possibilities in the study of culture and its various phenomena are analyzed.

Key words: Uzbek cultural scenario, concept sphere, text, ethnic concept, intercultural communication.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CAPTCHA image
*