Ананьева С. В. Музыка в её жизни и творчестве.к 80-летию С.А. Кузембай

Ананьева С. В. Музыка в её жизни и творчестве.к 80-летию С.А. Кузембай // Saryn art and science journal №3 (16) 2017. — с. 5-11.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.01

С. В. Ананьева

Институт литературы и искусства им.М.О.Ауэзова (Алматы, Казахстан)

 МУЗЫКА В ЕЁ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ. К 80-летию С.А. КУЗЕМБАЙ

 Аннотация
В статье С. В. Ананьевой обобщается вклад выдающегося ученого-музыковеда, член-корреспондента НАН РК С. А. Кузембай в развитие современной музыковедческой науки Казахстана. В рамках программы «Культурное наследие», инициированной Президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым, под руководством С. А. Кузембай издана уникальная «Антология казахской музыки» в 8-ми книгах. Это своеобразный диалог с прошлым, духовный завет потомкам, открытие новых граней уникальной многовековой культуры казахского народа. С. А. Кузембай  ­ педагог, искусствовед, автор монографий «Казахская музыка: Национальная идея “Мәңгілік Ел”», «Национальные художественные традиции и их конвергентность в жанре казахской оперы», «Ұлттық музыкатану ғылымының өзекті мәселелері», многих коллективных монографий и учебников «Сольфеджио» и других. С. А. Кузембай уверена в том, что народные художественные традиции явились неиссякаемым родником в построении новой культуры европейской ориентации. Неустанный творческий поиск – доминанта характера С. А. Кузембай, человека творческого, богатого душевно, с разносторонними научными интересами. Возрождая сокровищницу национальной духовности казахского народа, пропагандируя лучшие образцы народного музыкального творчества и оперного искусства, С.А. Кузембай развивает в своих трудах идеи предшественников и демонстрирует всему миру богатство и своеобразие музыкальной культуры казахского народа.

 Ключевые слова: Сара Адильгереевна Кузембай, музыковед Казахстана, исследования по казахской музыке.

Түйін
С. В. Ананьеваның мақаласында танымал музыкатанушы ғалым, ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті С. Ә. Күзембайдың Қазақстанның қазіргі музыкатану ғылымының дамуына қосқан үлесі қарастырылады. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың бастамасымен іске асырылған «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында С. Ә. Күзембайдың жетекшілігімен «Қазақ музыкасының антологиясы» 8 том болып жарық көрді. Бұл өткенге өзіндік диолог, болашақ ұрпаққа рухани өсиет болмақ әрі қазақ халқының ежелден келе жатқан мәдениетінің жаңа қырларының  ашылуына сеп болады. Педагог, өнертанушы, «Казахская музыка: Национальная идея “Мәңгілік Ел”», «Национальные художественные традиции и их конвергентность в жанре казахской оперы», «Ұлттық музыкатану ғылымының өзекті мәселелері» монографиялары мен көптеген ұжымдық монографиялардың және «Сольфеджио», т.б. оқулықтардың авторы еуропалық бағыттағы жаңа мәдениетті құру үшін халықтың көркем дәстүрлері сарқылмас қайнар бұлақ болатынын нық сеніммен айтады. Ғылыми қызығушылығы жан-жақты, рухани жан дүниесі бай шығармашылық адамы ретінде үздіксіз шығармашылық ізденісте болу – оның характерінің басым бөлігі болып табылады. Қазақ халқының руханиятының ұлттық қазынасын қайта жандандырып, халықтық музыкалық шығармалар мен опера өнерінің ең жақсы үлгілерін насихаттай отырып, С.Ә.Күзембай еңбектерінде өзіне дейінгілердің идеяларын дамытып, өз халқының музыкалық мәдениетінің өзіндік ерекшеліктері мен байлығын дүние жүзіне паш етуде.

 Тірек сөздер: Сара Адильгереевна Кузембай, Қазақстан музыкатанушысы, қазақ музыкасы бойынша зерттеу.

Abstract
The contribution of the outstanding scientist-musicologist, Corresponding Member of NAS of RK S.A. Kuzembay to the development of modern musicology of Kazakhstan is summarized. Within the framework of the “Cultural Heritage” program initiated by the President of the Republic of Kazakhstan N. Nazarbayev, under the guidance of S. Kuzembay a unique “Anthology of Kazakh Music” was published in 8 books. This is a kind of dialogue with the past, a spiritual testament to the descendants, the opening of new facets of the unique centuries-old culture of the Kazakh people. S. Kuzembay – teacher, art criticist, author of such monographs as “Kazakh Music: Mangіlіk El National Idea”, “National Art Traditions and Their Convergence in the Kazakh Opera”, “Actual Problems of National Musicology”, many collective monographs, and textbooks and others. S. Kuzembay is confident that folk artistic traditions have been an inexhaustible spring in the construction of a new culture of European orientation. A relentless creative search is the dominant character of S. Kuzembay, a creative person, rich in soul, with diverse scientific interests. Reviving the treasury of the national spirituality of the Kazakh people, propagandizing the best samples of folk music and opera art, S. Kuzembay develops the ideas of predecessors in her works and demonstrates to the whole world the richness and originality of the musical culture of Kazakh people.

Keywords: Sarah Kuzembay, musicologist of Kazakhstan, research on Kazakh music.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CAPTCHA image
*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>