Байбусынова Ұ. Жыршылық өнердің сахналық келбеті (сақталуы, дамуы, жалғасуы)

Байбусынова Ұ. Жыршылық өнердің сахналық келбеті (сақталуы, дамуы, жалғасуы) // Saryn art and science journal №1 (18) 2018. — с. 26-30.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.85.

 Ұ. Байбосынова1
1Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (Алматы, Қазақстан)

 ЖЫРШЫЛЫҚ ӨНЕРДІҢ САХНАЛЫҚ КЕЛБЕТІ (САҚТАЛУЫ, ДАМУЫ, ЖАЛҒАСУЫ)

 Түйін
Мақалада автор қазіргі замандағы жыраулық өнердің даму үрдісін, өзектілігін қозғайды. Бәріміз белгілі, ұлттық музыка өнерінің сан ғасырлық тарихы бар.  Рухани құндылыққа ие. Бүгінгі күні жапон, қытай, корей ұлттық театрлары жоғары сұраныста. Қазақ әртістерінің әлемдегі ең талантты екенін автор тілге тиек етеді. Европаға қазақ ән өнерін паш еткен музыкантӘ.Қашаубаев екенін білеміз. Бүгінде қазақ музыкасын әлемге танытып жүрген тұлғалар деп автор мыналарды айтып кетеді. С. Үмбетпаева, Б. Рүстембекова, А. Алматова, Т. Асемкұлова, А. Райымбергенова, А. Үлкенбаева. Алайда қазақ өнері неге құрвп барады, әртіс пен тыңдарман арасында байланыс неге жоқ деген сынды мәселелер азаяр емес. «Дәстүрлі музыкалық өнер ғасырлар бойы сақталып жеткен ұлттық дүниетаным көрінісі»деген пікірі аз зерттелген саланың қиындықтары этникалық санамызда екендігін тағы бір мәрте дәлелдей түсті. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында дәстүрлі музыканы айрықша атап өтті. Дәстүрлі музыкалық өнерді сақтау және оны кеңінен насихаттау дегеніміз жоғарыда айтып өткен ұлттық санадан ажырамау деген басты қағидаттың тұрғанын түсіну қиынға соқпас.

 Тірек сөздер: дәстүрлі музыка өнері, жыраулық өнер, жыршы, өнерді сақтап қалудың жолдары.

 У. Байбосынова1
1Казахская национальная консерватория им. Курмангазы (Алматы, Казахстан)

 СЦЕНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СОВРЕМЕННЫХ ЖЫРШЫ (ПУТИ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ)

 Аннотация
В данной статье автор затрагивает проблемы состояния искусства жырау на современном этапе развития. Как известно, традиционное музыкальное искусство во всем мире имеет многовековую историю и, несомненно обладает духовной ценностью – так, в настоящее время большим спросом пользуются японский, китайский и корейский традиционные театры. Автор отмечает, что казахские народные артисты являются одними из самых талантливых в мире. Как известно, первым казахским музыкантом, открывшим Европе казахское песенное искусство был А. Кашаубаев. В настоящее время в числе певцов и музыкантов, популяризирующих казахскую музыкальную культуру, автор упоминает С. Умбетпаева, Б. Рустембекова, А. Алматова, Т. Асемкулова, А. Райымбергенова, А. Улкенбаеву, и многих других. Однако существует множество вопросов, не получивших должной разработанности на уровнях проблемы сохранения искусства, а также на общественном уровне – связи между исполнителем и слушателями. В настоящее время требуют рассмотрения гендерный аспект современного искусства жырау и вопросы презентации сказительского искусства Казахстана на мировых сценах. Высказывание автора «Дәстүрлі музыкалық өнер ғасырлар бойы сақталып жеткен ұлттық дүниетаным көрінісі» еще раз подтверждает наличие проблемы на уровне этнического сознания этой малоизученной отрасли.

 Ключевые слова: традиционное музыкальное искусство, искусство жырау, жыршы, проблема сохранения искусства жырау.

 Baybosynova1
1Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty, Kazakhstan)

 STAGE APPEARANCE OF ZHYRSHY (WAYS OF PRESERVATION AND DEVELOPMENT)

 Abstract
In this article the author touches upon the problems of the state of Zhyrau art at the present condition. As you know, traditional music art has a long history all over the world and undoubtedly has a spiritual value – Japanese, Chinese and Korean traditional theaters are in great demand now. The author notes that Kazakh folk artists are among the most talented in the world. It is known that the first Kazakh musician who opened the Kazakh song art to Europe was A. Kashaubayev. Currently, the number of singers and musicians, promoting the Kazakh musical culture, the author mentions S. Umbetbaev, B. Rustembekova, A. Almatov, T. Asankulova, A. Rayimbergenov, A. Ulkenbayeva, and many others. However, there are many questions that have not been properly developed at the levels of the problem of preservation of art, as well as at the social level – the relationship between the performer and the audience. Currently, it is necessary to consider the gender aspect of modern art of Zhyrau and the presentation of the narrative art of Kazakhstan on the world stage. Author expression «Traditional art reflects the heritage of people’s history» confirms the existence of a problem at the level of ethnic consciousness of this little-studied industry.

 Key words: traditional musical art, the art of Zhyrau, zhyrshy, the problem of preserving zhyrau’s art.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CAPTCHA image
*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>