Умбетов Н., Хамитжанова Ж.Дәстүр өнер трупасы

Умбетов Н., Хамитжанова Ж.Дәстүр өнер трупасы // Saryn art and science journal. №2 (19) 2018. – с. 68-69.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.01 

Н. З. Умбетов1, Ж. Ш. Хамитжанова1
1Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы
Алматы, Қазақстан

 ДӘСТҮР ӨНЕР ТРУПАСЫ

 Анотация
Мақалада жас ұрпақты тәрбиелеу мәселесі талқыланды. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі заманда көптеген балалар компьютер сияқты гаджеттермен уақыт өткізеді. Бұл мақалада сондай-ақ ата-ана мен бала арсында қатынас орнататын ойындар жайлы айтылады. Авторлар баланы ерте жастан дамытатын ойындарға баулығанды жөн санайды. Заманауи техниканың қарапйым ойыншықтардың қасында мың есе артық екенін басып айтады. Қозғалыс ойындарын ұсынған мақала авторлары бұл ойындардың балалар мен жастардың физикалық ғана емес, рухани дамына оң әсерін беретініне сенімді.
Бұл мақалада ұлттық музыкалық instrumerty және киім пайдаланып дәстүрлі ойындарының негізінде анимация труппасы. баптың мақсаты жастардың пайыздық және znananiya тарихы мен Қазақстанның дәстүрлерін дамыту болып табылады. Мемлекет басшысының Жарлығымен сәйкес мемлекеттік бағдарламасы «Рухани жaңғырy» жастар арасында патриотизмді нығайтуына бағытталған жобасы мақалалар сипаттамасы.

 Тірек сөздер: дәстүрлі ашық ойындар, анимациялық труппа

 Н.З. Умбетов1, Ж. Ш. Хамитжанова1
1Казахская национальная консерватория им. Курмангазы
Алматы, Казахстан

ТРАДИЦИОННАЯ ТРУППА

 Аннотация
Статья посвящена актуальной в настоящее время, проблеме воспитания молодого поколения. Как известно, большинство современных детей проводят большое количество времени за такими устройствами как компьютеры. В данной статье также затронуты проблемы связи родителей с детьми, совместное времяпрепровождение, которое достигается совместными играми. Авторы считают нужным с раннего возраста приобщать детей к традиционным прикладным видам развития детей, вместо использования достижений современной техники таких, что также положительно сказывается на здоровье подрастающего поколения. Авторами в данной статье предлагается развитие традиционных подвижных игр для детей и молодежи, что развивает не только физические данные, но и прививает духовные ценности.
В данной статье предложены анимационные труппы основанные на традиционных играх, используя национальные музыкальные инструмерты и одежды. Цель статьи заключается в развитии интереса молодежи к истории и традиции Казахстана. Описаный в статье проект предназначен для воспитания патриотизма у молодежи в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» в соответствии с указом Президента.

 Ключевые слова: традиционные подвижные игры, анимационная труппа

  N.Z. Umbetov1, Zh. Khamitzhanova1
1Kurmangazy Kazakh National Conservatory
Almaty, Kazakhstan

TRADITIONAL TROUPE

 Abstract

The article is devoted to the current problem of educating the younger generation. As you know, most modern children spend a lot of time behind such gadgets as computers. This article also touches on the problems of parents’ connection with children, joint time, which is achieved through joint games. Authors consider it necessary to introduce children from the early age to traditional applied developmental types of children, instead of using the achievements of modern technology such that also positively affects the health of the younger generation. The authors in this article suggest the development of traditional mobile games for children and young people, which develops not only physical data, but also inculcates spiritual values.
This article suggests animation troupes based on traditional games, using national musical instruments and clothes. The purpose of the article is to develop the youth’s interest and knowledge of the history and traditions of Kazakhstan. The project described in the article is intended for the upbringing of patriotism among young people within the framework of the state program “Ruhani zhangyru” in accordance with the decree of the President.

Keywords: traditional active games, animated troupe

 

Добавить комментарий