Архив метки: humane personal approach

Алмаханова Э. О своеобразии структуры учебно-воспитательного процесса

Алмаханова Э. О своеобразии структуры учебно-воспитательного процесса // Saryn art and science journal. №2 (19) 2018. – с. 50-54.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 14.07.01

 Э. Алмаханова1
1Кызылординский музыкальный колледж имени Казангапа
Кызылорда, Казахстан

 О СВОЕОБРАЗИИ СТРУКТУРЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 Аннотация
В данной статье автор ставит своей целью представить современные инновационные педагогические методы. Цель педагога – культивирование индивидуальности, поскольку каждый ученик уникален и имеет обственную психолого-педагогическую траекторию развития.Наиболее активно инновации всегда осуществлялись на начальном этапе обучения. Первоначальное обучение – это фундамент для всего далнейшего развития музыканта; от того, насколько качественен будет этот фундамент зависит музыкальное и техническое воспитание. Не случайно одна из широко известных среди музыкантов-профессионалов книг М.Фейгина называется: «Индивидуальность ученика и искусства педагога». В современном фортепианном обучении, как и во всем процессе образования, осуществляются инновационные изменения, как никогда остро поставлена задача воспитания самостоятельной творческой личности. Автор обращает внимание на духовное и творческое развитие развитие ученика, развитие профессиональных навыков. В статье даны рекомендации по работе с учениками разного типа темперамента. Заключительная глава связана с формированием профессиональных навыков и посвящена обучению нотной грамоте.В списке литературы, наряду пособиями по фортепианно и методическими работами, приведены труды психологов и ученых по данной теме.

 Ключевые слова: инновации в обучении, гуманно-личностный подход, психоло-профессиональные компетенции, импровизация, методические рекомендации.

 Э. Алмаханова1
1Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық колледжі
Қызылорда, Қазақстан

 ОҚУ ҮДЕРІСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

 Аннотация
Бұл мақалада автор заманауи инновациялық педагогикалық әдістерді ұсынуға тырысады. Оқытушының мақсаты — жеке өсіру, әрбір студент ретінде бірегей болып табылады және өз психологиялық-педагогикалық жолы razvitiya.Naibolee белсенді инновациялық әрқашан оқытудың бастапқы сатысында жүзеге асырылады отыр. Алғашқы жаттығу музыканттың одан әрі дамуының негізі болып табылады; Бұл іргетасының сапасы музыкалық және техникалық білім деңгейіне байланысты. кездейсоқ музыканттар арасында, сондай-ақ белгілі бір емес, кәсіби кітаптар M. Feygina «өнер жеке шәкірті және мұғалім.» деп аталады Қазіргі заманғы фортепиано оқыту, сондай-ақ білім беру бүкіл процесінде, бір кездері шығармашылық тұлғаның өзін-өзі білім беру міндетін қойды астам инновациялық өзгерістер жасады. Автор оқушының рухани және шығармашылық дамуына, кәсіби дағдыларын дамытуға назар аударады. Мақалада темпераментдің әртүрлі типтеріндегі оқушылармен қалай жұмыс істеу керектігі туралы ұсыныстар берілген. соңғы тарау дағдыларын қалыптастыруға байланысты және фортепиано-әдістемелік жұмыстар жөніндегі жәрдемақы бойымен, әдебиеттер музыкалық gramote.V тізімін оқыту арналған, пән бойынша психологтар мен ғалымдардың еңбектері берілген.

 Тірек сөздер: оқытудағы инновациялар, адамгершілікке жеке көзқарас, психо-кәсіби құзыреттілік, импровизация, әдістемелік ұсыныстар.

 Е. Almakhanova1
1 Kazangap Kyzylorda college of music
Kyzylorda, Kazakhstan

THE PECULIARITY OF THE STRUCTURE OF THE EDUCATIONAL PROCESS

 Abstract
In this article, the author aims to present modern innovative pedagogical methods. The goal of the teacher is the cultivation of individuality, since each student is unique and has a general psychological and pedagogical development trajectory. Innovations have always been most active at the initial stage of education. Initial training is the foundation for all further development of the musician; on how high the quality of this foundation depends on musical and technical education. It is no accident that one of the well-known among professional musicians of M. Feigin’s books is called: “The individuality of the pupil and the art of the teacher”. In modern piano teaching, as in the entire education process, innovative changes are being implemented, the task of educating an independent creative personality has never been sharply raised. The author draws attention to the spiritual and creative development of the student’s improvement, the training of professional skills. The article gives recommendations on how to work with students of different types of temperament. The final section is related to the formation of professional skills and is dedicated to teaching musical notation. In the list of literature, along with manuals on piano and methodological works, works of psychologists and scientists on this topic are cited.

Keywords: innovation in teaching, humane personal approach, psycho-professional competence, improvisation, methodical recommendations.