Архив метки: кларнет орындау

Оразалы Р. Отандық аспаптық орындаудағы қазіргі заманғы педагогикалық үдерістер (кларнетте оқыту әдістемесі негізінде)

Оразалы Р. Отандық аспаптық орындаудағы қазіргі заманғы педагогикалық үдерістер (кларнетте оқыту әдістемесі негізінде) // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №4 (13) 2016. – с.54-57.

МРНТИ 18.41.51
ӘОЖ 788.6.071.5(574)

Рустем ОРАЗАЛЫ

К. Байсейітова атындағы РССМШИ, Алматы, Қазақстан

ОТАНДЫҚ АСПАПТЫҚ ОРЫНДАУДАҒЫ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТЕР (кларнетте оқыту әдістемесі негізінде)

 Түйін
 Берілген мақалада отандық аспаптық орындаудағы қазіргі заманғы педагогикалық үдерістер айқындалған. Олар кларнетте оқыту әдістемесі негізінде көрсетілген. Мұнда автор тәжирибелі ұстаз ретінде кларнетте ойнау және орындау жайлы қолданыста бар түрлі әдістерді ұсынады. Мақалада кларнетте ойнауды үйрету, басқа да үрмелі аспатар секілді адамның ең күрделі еңбек қызметінің түріне жататындығы сияқты қағидалар дәлелденеді. Өйткені музыкалық орындау барысында кларнетші бірсыпыра компоненттердің әрекеттерін үйлестіре білуі шарт: көз, есту, есте сақтау, ойлау, тыныс алу аппараты, ерін, тіл, саусақ жұмысымен байланысты бұлшық ет-қозғалыс икемдері, жігер, музыкалық-эстетикалық түсінігі және т.б.

Тірек сөздер: аспаптық орындау, кларнет орындау, кларнетте оқыту әдістемесі.

Аннотация
В представленной статье обозначены педагогические процессы в современном отечественном исполнительстве на примере методики обучения игре на кларнете. Автор в качестве педагога-практика даёт основные методические рекомендации. Игра на кларнете рассматривается как один из наиболее сложных видов трудовой деятельности человека. В процессе музыкального исполнения кларнетист должен очень точно скоординировать действия целого ряда компонентов: зрения, слуха, памяти, мышления, дыхательного аппарата. Помимо мышечно-двигательных навыков, связанных с работой губ, языка, пальцев, необходимо развитие волевых усилий, музыкально-эстетических представлений и т.д.

Ключевые слова: инструментальное исполнительство, игра на кларнете, методика обучения кларнету.

Abstract
In the presented article pedagogical processes in the modern Kazakh performing are marked on example of a clarinet training technique. Author as a practitioner-teacher gives basic methodological guidelines. Playing the clarinet is considered as one of the most complex types of labor activity. During the musical performance clarinetist should very precisely coordinate an action of a number of components: vision, hearing, memory, thinking, breathing apparatus. In addition to the musculo-motor skills related to the work of the lips, tongue, fingers, we need to develop willpower, musical and aesthetic ideas, etc.

Keywords: instrumental performance, playing the clarinet, clarinet teaching methodology.