Архив метки: methodical recommendations

Алмаханова Э. О своеобразии структуры учебно-воспитательного процесса

Алмаханова Э. О своеобразии структуры учебно-воспитательного процесса // Saryn art and science journal. №2 (19) 2018. – с. 50-54.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 14.07.01

 Э. Алмаханова1
1Кызылординский музыкальный колледж имени Казангапа
Кызылорда, Казахстан

 О СВОЕОБРАЗИИ СТРУКТУРЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 Аннотация
В данной статье автор ставит своей целью представить современные инновационные педагогические методы. Цель педагога – культивирование индивидуальности, поскольку каждый ученик уникален и имеет обственную психолого-педагогическую траекторию развития.Наиболее активно инновации всегда осуществлялись на начальном этапе обучения. Первоначальное обучение – это фундамент для всего далнейшего развития музыканта; от того, насколько качественен будет этот фундамент зависит музыкальное и техническое воспитание. Не случайно одна из широко известных среди музыкантов-профессионалов книг М.Фейгина называется: «Индивидуальность ученика и искусства педагога». В современном фортепианном обучении, как и во всем процессе образования, осуществляются инновационные изменения, как никогда остро поставлена задача воспитания самостоятельной творческой личности. Автор обращает внимание на духовное и творческое развитие развитие ученика, развитие профессиональных навыков. В статье даны рекомендации по работе с учениками разного типа темперамента. Заключительная глава связана с формированием профессиональных навыков и посвящена обучению нотной грамоте.В списке литературы, наряду пособиями по фортепианно и методическими работами, приведены труды психологов и ученых по данной теме.

 Ключевые слова: инновации в обучении, гуманно-личностный подход, психоло-профессиональные компетенции, импровизация, методические рекомендации.

 Э. Алмаханова1
1Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық колледжі
Қызылорда, Қазақстан

 ОҚУ ҮДЕРІСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

 Аннотация
Бұл мақалада автор заманауи инновациялық педагогикалық әдістерді ұсынуға тырысады. Оқытушының мақсаты — жеке өсіру, әрбір студент ретінде бірегей болып табылады және өз психологиялық-педагогикалық жолы razvitiya.Naibolee белсенді инновациялық әрқашан оқытудың бастапқы сатысында жүзеге асырылады отыр. Алғашқы жаттығу музыканттың одан әрі дамуының негізі болып табылады; Бұл іргетасының сапасы музыкалық және техникалық білім деңгейіне байланысты. кездейсоқ музыканттар арасында, сондай-ақ белгілі бір емес, кәсіби кітаптар M. Feygina «өнер жеке шәкірті және мұғалім.» деп аталады Қазіргі заманғы фортепиано оқыту, сондай-ақ білім беру бүкіл процесінде, бір кездері шығармашылық тұлғаның өзін-өзі білім беру міндетін қойды астам инновациялық өзгерістер жасады. Автор оқушының рухани және шығармашылық дамуына, кәсіби дағдыларын дамытуға назар аударады. Мақалада темпераментдің әртүрлі типтеріндегі оқушылармен қалай жұмыс істеу керектігі туралы ұсыныстар берілген. соңғы тарау дағдыларын қалыптастыруға байланысты және фортепиано-әдістемелік жұмыстар жөніндегі жәрдемақы бойымен, әдебиеттер музыкалық gramote.V тізімін оқыту арналған, пән бойынша психологтар мен ғалымдардың еңбектері берілген.

 Тірек сөздер: оқытудағы инновациялар, адамгершілікке жеке көзқарас, психо-кәсіби құзыреттілік, импровизация, әдістемелік ұсыныстар.

 Е. Almakhanova1
1 Kazangap Kyzylorda college of music
Kyzylorda, Kazakhstan

THE PECULIARITY OF THE STRUCTURE OF THE EDUCATIONAL PROCESS

 Abstract
In this article, the author aims to present modern innovative pedagogical methods. The goal of the teacher is the cultivation of individuality, since each student is unique and has a general psychological and pedagogical development trajectory. Innovations have always been most active at the initial stage of education. Initial training is the foundation for all further development of the musician; on how high the quality of this foundation depends on musical and technical education. It is no accident that one of the well-known among professional musicians of M. Feigin’s books is called: “The individuality of the pupil and the art of the teacher”. In modern piano teaching, as in the entire education process, innovative changes are being implemented, the task of educating an independent creative personality has never been sharply raised. The author draws attention to the spiritual and creative development of the student’s improvement, the training of professional skills. The article gives recommendations on how to work with students of different types of temperament. The final section is related to the formation of professional skills and is dedicated to teaching musical notation. In the list of literature, along with manuals on piano and methodological works, works of psychologists and scientists on this topic are cited.

Keywords: innovation in teaching, humane personal approach, psycho-professional competence, improvisation, methodical recommendations.

Бұлданова Ф. Инновациялық әдіс тәсілдер арқылы дауысты дұрыс қою

Бұлданова Ф. Инновациялық әдіс тәсілдер арқылы дауысты дұрыс қою // Saryn art and science journal. №2 (19) 2018. – с. 44-49.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.51.

 Ф. Бұлданова1
1Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық колледжі
Қызылорда, Қазақстан

 ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІС ТӘСІЛДЕР АРҚЫЛЫ ДАУЫСТЫ ДҰРЫС ҚОЮ

 Аннотация
Осы мақаланың мақсаты дауыс бойынша егжей-тегжейлі ұсыныстар беру болып табылады. Автордың айтуынша, оқыту үрдісі музыка зерттеумен байланысты екенін оқушы терең танымал және басқа да элементтер іс жүзінде негізделген кешенді даярлауды көздейдi. Маңызды стиль сезімі дамыту болып табылады, түрлі театр vystupleniyah.Obyazatelnym факторы студенттік қатысу процесінде қалыптасады және өсірілетін авторлардың, жанрлар мен стильдердің санын барынша үлкен, соның ішінде кең музыкалық репертуар, білу болып табылады. Ол үнемі дауыс мутация оның мәртебесі мен мерзімін оқитын және мониторинг, ән машинаға жақын назар аудару өте басынан бастап ұсынылады. Сондықтан осы шығарылымда орындаушының жеке жетілдірілуіне арналған арнайы бағдарламаны қосу туралы шешім қабылданды. Кәсіптік оқыту проблемалары жаңа болмайды. оң нәтижелерін анықтау мақсатында түрлі ұлт әншілер тобымен лирикалық өнер «Città ди Osimo» академиясында дене шынықтыру Рим институты жүргізген ғылыми-зерттеу тобымен «психомоторлық оқыту». Мәселе қазір авторы проблемалық ұзақ және қиын оқыту оқытудың жеткіліксіз болып себебі оның жас суретшілер арасында жетілген орындаушылардың болмаған жатады. авторы жемісті оқыту процесі адал қажетті нұсқауларды жүзеге асыру, олардың білім беру сапасы үшін кейбір кім жауапты, мұғалім мен оқушының арасындағы белсенді ынтымақтастықты талап деген қорытындыға келеді.

 Тірек сөздер: өнер, бағыт, кешенді оқыту, әдістемелік ұсыныстар.

 Ф. Булданова1
1Кызылординский музыкальный колледж имени Казангапа
Кызылорда, Казахстан

 ИННОВАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСА

 Аннотация
Цель данной статьи – представить подробные рекомендации по постановке голоса. По мнению автора, учебный процесс подразумевает комплексное обучение, основанное на том, чтобы ученик глубоко познавал и другие предметы, связанные с изучением музыкального искусства. Важным является и развитие чувства стиля, формируемое и культивируемое в процессе участия ученика в различных сценических выступлениях.Обязательным фактором является также знание обширного музыкального репертуара, включающего возможно большее количество авторов, жанров и стилей. Рекомендуется с самого начала уделять пристальное внимание певческому аппарату, постоянно изучая и контролируя его состояние и период мутации голоса. Именно поэтому было решено включить в данное издание специальную программу по физическому совершенствованию исполнителя. Проблемы профессиональной подготовки не новы. Достаточно привести научное исследование, проведенное Римским институтом физической культуры в Академии Лирического Искусства «Читта ди Озимо» с группой певцов разных национальностей с целью выявить позитивные результаты «психомоторного тренинга». Проблемой настоящего времени автор называет отсутствие зрелых исполнителей среди молодых артистов, причиной чему становились неадекватность преподавания, проблематичность долгого и сложного обучения. Автор приходит к выводу, что плодотворный учебный процесс требует активного сотрудничества между учителем и учеником, который несет определенную ответственность за качество своего образования, добросовестно выполняя необходимые указания.

 Ключевые слова: искусство, режиссура, комплексное обучение, методические рекомендации.

Ф. Buldanova1
1Kazangap Kyzylorda college of music,
Kyzylorda, Kazakhstan

 CORRECTLY INCORPORATING VOICE-GUIDED INNOVATION METHODS

 Abstract
The purpose of this article is to provide detailed recommendations on the voice. According to the author, the learning process implies a comprehensive learning, based on the fact that the student deeply learned other subjects related to the study of musical art. Important is the development of a sense of style, formed and cultivated in the process of the student’s participation in various stage performances. An important factor is also the knowledge of the extensive musical repertoire, which includes as many authors, genres and styles as possible. It is recommended from the outset to pay close attention to the singing machine, constantly studying and monitoring its state and the period of mutation of the voice. That is why it was decided to include in this edition a special program for the physical perfection of the performer. The problems of professional training are not new. It is enough to remind the scientific research carried out by the Roman Institute of Physical Culture in the Academy of Lyrical Art “Citta di Osimo” with a group of singers of different nationalities in order to reveal the positive results of “psychomotor training”. The author calls the present-day problem the lack of mature performers among young artists, the reason for this was the inadequacy of teaching, the problematic nature of long and complex learning. The author comes to the conclusion that a fruitful educational process requires active cooperation between the teacher and the student, who has a certain responsibility for the quality of his education, following in good faith the necessary instructions.

 Keywords: Art, direction, comprehensive training, methodical recommendations.