Архив метки: оқу барысы

Жұмаділова Р. Дәстүрлі әншілерге дауыс қою әдістемесі

Жұмаділова Р. Дәстүрлі әншілерге дауыс қою әдістемесі // Saryn art and science journal №1 (18) 2018. — с. 31-36.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.51.

 Р. Жұмаділова1
1Казахская национальная консерватория им. Курмангазы (Алматы, Казахстан)

ДӘСТҮРЛІ ӘНШІЛЕРГЕ ДАУЫС ҚОЮ ӘДІСТЕМЕСІ

Түйін
Мақалада автор қазақ ұлттық вокал өнерін зерттейді. Ертеден бқл өнер ауызша түрде белгілі. Қазақ ұлттық ән өнері ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатыр. Бірнеше дәстүрлі ән мектептері барын білеміз. Арқа өнер мектебі, Жетісу, Батыс және т.б Дәстүлі орындаушылар классикалық және опералық орындаушылардан ерекшеленеді. Физиологиялық табиғи диапазонымен, дауысының қуатымен, тембрімен, дауыс бояуымен. Дәстүрлі ән өнерін сақтау үшін әншілерімізді сақтау керек. Дәстүрлі мектептер Қазақ ұттық консерваториясында жиырма жылдан бері жұмыс істеп келеді. Автор дәстүрлі әншілердің дауыс қоюын,  туденттерге арналған техникалық дағдыларды және дәстүрлі музыка кафедрасы жайында сөз қозғайды. Қазақ музыкатануында дәстүрлі ән өнеріне арналған  ғылыми-теориялық еңбектер жоқ. Алайда бөлек шыққан авторлық жұмыстар жетерлік. А.Нұғмановтың «Қазақтың әншілік дәстүрі», «Қазақтың кәсіби вокалды өнерінің кейбір ерекшеліктері» монографиялық жинақтары, Б.Тлеухан,Р.Несіпбайдың  «Исполнительская специфика казахского народно-профессионального искусства пения» еңбегі. Қазақ ұлттық ән өнерінің зерттелуі қазақ музыкатануындағы өзекті саланың бірі болып қала бермек.

 Тірек сөздер: ұлттық музыка, дауыс қою, музыка, оқу барысы.

 Р. Жумадилова1
1Казахская национальная консерватория им. Курмангазы (Алматы, Казахстан)

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСТАНОВКЕ ГОЛОСА ПЕВЦОВ НАРОДНОГО ПЕНИЯ

Аннотация
Предметом исследования данной статьи является казахское традиционное вокальное искусства, издавна существующее в устной форме. Традиционное казахское пение передавалось из поколения в поколение, так существуют несколько традиционных школ, в числе наиболее крупных автор называет Аркинскую, Жетысуйскую, Западную школы. Народные певцы значительно отличиются от классических и оперных исполнителей, что заключается в физиологически естественном диапазоне, мощности и специфической тембральной окраске. Главным условием для сохранения традиции казахского пения являются сами исполнители, также традиционная вокальная школа уже более двадцати лет существует в Казахской национальной консерватории. Автор описывает особенности и процесс постановки голоса для развития вокально-технических навыков студентов кафедры народного казахского пения. В настоящее время в казахском музыковедении нет фундаментальных научно-теоретических исследований по традиционном песенному искусству, однако существуют отдельные работы, в числе которых сборник-монография А. Нугманова «Қазақтың әншілік дәстүрі», «Қазақтың кәсіби вокалды өнерінің кейбір ерекшеліктері» Б. Тлеухана, «Исполнительская специфика казахского народно-профессионального искусства пения» Б. Тлеухана и Р. Несипбай. Таким образом исследование традиционного казахского вокального искусства является одной из наиболее актуальных проблем казахстанского музыкознания.

 

Ключевые слова: народно-профессиональное искусство, казахское народное пение, вокально-технические рекомендации.

 R. Zhumadilova1
1Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty, Kazakhstan) 

RECOMMENDATIONS TO THE VOICE TRAINING OF FOLK SINGERS

 Abstract
In this article the author explores the Kazakh traditional vocal art, which exists in oral form for many centuries. Traditional Kazakh singing was passed down from generation to generation, there are several schools of traditional singing, among the largest ones are Arkin, Zhetysu, and Western schools. Folk singers significantly differ from classical and operatic performers, which consists in physiologically natural range, power and specific timbral coloration. The main condition for preserving the tradition of Kazakh singing is the singers themselves, as well as the traditional school of song creation that for more than twenty years exists in the Kazakh National Conservatory. The author describes the features of traditional vocal art and the process of voice-training for the development of vocal and technical skills for students of the Kazakh folk singing department. At present there is no fundamental scientific and theoretical research on traditional song art training in Kazakh musicology, but there are some works, including a collection A. Nugmanov’s monograph “Kazaktyn anshіlіk dasturі” and the article “Kazakutyn kasibi vokaldy onerіnіn keybіr erekshelіkterі” by B.Tleukhan, “Performing specificity of Kazakh national-professional singing art” by B. Tleukhan and R. Nesipbai. Thus, the study of traditional Kazakh vocal art is one of the most pressing problems of the Kazakh musicology.

 Key words: folk-professional art, Kazakh folk singing, vocal-technical recommendations.