Архив метки: уровни сознания

Amanzhol A. Music as language of consciousness

Amanzhol A. Music as language of consciousness // Saryn art and science journal №1 (18) 2018. — с. 6-15.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.01.

 T. Amanzhol1
1Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty, Kazakhstan)

 MUSIC AS LANGUAGE OF CONSCIOUSNESS

 Abstract
At present, thanks to advances in various scientific fields such as psychophysiology, linguistics and acoustics, the importance of a linguistic approach to musicology is growing. This approach includes a conceptual system (sign, code, concept, specific analysis system, the place of music in the linguistic functioning of the brain), which allows us to define the linguistic approach as a special field of research — linguistic musicology or musical linguistics. Applied in musical practice, this method allows to decode and translate the abstract vision to the verbal level, thereby revealing the essence of the process of the influence of musical mechanisms on the spiritual and sensory perception of the image.
The proposed methodological approach allows to speak of the various components of the musical language. The structures of musical dimentiona are determined by physiological, mythological, landscape, national, psychological and various other components. The first works touching upon these problems appeared at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries and served as a theoretical basis for this study. Among them we can mention the works by S. Freud and K. Jung. The theme of associative thinking was developed by A. Losev, V. Propp, V. Toporov and other researchers. The foregoing allows the author to talk about musical ethnolinguistics as an important component of the current process of preservation and perception of cultures.

 Key words: musicology, language of music, musical linguistics, sacral-spatial analysis, levels of consciousness, linguistic musicology, musical ethnoligistics.

БТАманжол1
1Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (Алматы, Қазақстан)

 МУЗЫКА ТІЛІ РЕТІНДЕ САНА

 Түйін
Психофизиология, лингвистика, акустика секілді ғылым салаларындағы жетістіктердің арқасында музыкатануды зерттеуге орасан мүмкіндіктер ашылды. Концептуалды жүйеден бастайық. (белгі, код, концепция,дәл жүйелік талдау, музыканың мидың лингвистикалық жұмысында алар орны). Лингвистикалық музыкатану немесе музыкалық лингвистика екеуінің қайсысын зерттеу нысаны етіп алу керек осыны айқындау қажет. Музыкалық тәжірибеде қолданылатын бұл тәсілдер абстаркттық нәрсені вербалды деңгейге өткізуге мүмкіндік береді.Нәтижесінде музыкалық механизмнің рухани, сенсорлық образға қандай әсері боларын ажыратады.
Автордың ұсынып отырған методологиялық тәсілі музыканы құрайтын бөлшектердің барлығы туралы айтуға жол ашады. Музыкалық өлшемдер физиологиялық, мифологиялық, ландшафтты, ұлттық, психологиялық секілді құрамдас бөлшектермен анықталады. Жоғарыда айтып кеткен мәселені алғаш қозғаған еңбек ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында жарық көрді.  Сол еңбектер осы зерттеудің негізігі теориялық нұсқаушысы болды. Атап айсақ, З. Фрейд, К. Юнг кітаптары. А. Лосев, В. Пропп, В. Топоров және өзге зерттеушілер ассоциативті ойлау тақырыбын дамытқан.
Жоғарыда айтылғандарға сүйеніп, автор музыкалық этнолингвистиканы мәдениетті сақтау мен қалыптастырудағы маңызды бөлшек дегенге сенімді.

 Тірек сөздер: музыкатану, музыка тілі, музыкалық лингвистика, сакральды-кеңістіктік талдау деңгейлері, сана, саз, этнолингвистика.

 Б. Т. Аманжол1
1Казахская национальная консерватория им. Курмангазы (Алматы, Казахстан)

 МУЗЫКА КАК ЯЗЫК СОЗНАНИЯ

 Аннотация
В настоящее время благодаря достижениям в различных научных областях, таких как психофизиология, лингвистика и акустика, возрастает значение лингвистического подход к музыковедению. Данный подход включает концептуальную систему (знак, код, концепцию, конкретную систему анализа, место музыки в лингвистическом функционировании мозга), что позволяет определить лингвистический подход как специальную область исследований – лингвистическое музыковедение или музыкальную лингвистику. Применяемый в музыкальной практике, данный метод позволяет декодировать и переводить абстрактное видение на вербальный уровень, тем самым раскрывая сущность процесса влияния музыкальных механизмов на духовное и сенсорное восприятие образа.
Предложенный автором методологический подход позволяет говорить о различных составляющих основу музыкального языка. Структуры музыкальных измерений определяются физиологическими, мифологическими, ландшафтными, национальными, психологическими и различными другими компонентами. Первые труды, затрагивающие данные проблемы появились в конце XIX –начала XX вв. и послужили теоретической основой для данного исследования. В их числе можно упомянуть работы С. Фрейда и К. Юнга. Тему ассоциативного мышления развивали А Лосев, В. Пропп, В. Топоров и другие исследователи. Вышеизложенное позволяет автору говорить о музыкальной этнолингвистике как важной составляющей современного процесса сохранения и восприятия культур.

 Ключевые слова: музыковедение, язык музыки, музыкальная лингвистика, сакрально-пространственный анализ, уровни сознания, лингвистическое музыкознание, музыкальная этнолингвистика.