Архив за месяц: Март 2018

Десмон Д., Алтайбаева Ш. Доминик десмон: великие традиции французской песни

Десмон Д., Алтайбаева Ш. Доминик Десмон: великие традиции французской песни // Saryn art and science journal №1 (18) 2018. — с. 38-47.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.91

 Д. Десмон
перевод с французского
Ш. Алтайбаева1
1Казахская национальная консерватория им. Курмангазы (Алматы, Казахстан)

 ДОМИНИК ДЕСМОН: ВЕЛИКИЕ ТРАДИЦИИ ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕСНИ

 Аннотация
В предлагаемой вниманию статье рассматривается феномен французской песни с точки зрения ее происхождения и формирования под влиянием различных традиций, представляющих собой не только национальное наследие французского народа, но и мировое культурное достояние. По мнению автора, с одной стороны, можно выделить три основополагающие традиции – «нарративную», «лирическую» и сатирическую», которые сохраняются на современном этапе, и, с другой стороны, автор отмечает, что с XVIII века французская песня претерпевает изменение под влиянием исторических революционных движений и социальных изменений. Автор приходит к выводу, что в настоящее время французская песенная традиция испытывает сильное влияние иных музыкальных культур, обогащаясь благодаря открытости новым направлениям конца XIX века и мировой массовой музыке. В работе приведены аналитические сведения о поэтической и музыкальной форме, а также образе исполнителей. В результате исследования автор приходит к выводу, что массовая французская песня не может уже более укладываться в рамки общепринятых категорий, однако ее синтез с мировыми художественными направлениями открывает перспективы метизации (скрещивания) французской песни в поэтическом, музыкальном и сценическом планах.

 Ключевые слова: песня; певец; традиции; поэзия, протест и сатира; французская песня; сущность современного песенного творчества.

 Д. Десмон
француздан аударма
Ш. Алтайбаева1
1Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (Алматы, Қазақстан)

 ДОМИНИК ДЕСМОН: ФРАНЦУЗ ӘНІНІҢ ҰЛЫ ДӘСТҮРЛЕРІ ТУРАЛЫ

 Түйін
Ұсынылған мақалада француз әнінің феномені жайында сөз қозғалып отыр. Оның пайда болуы, өзге дәстүрлер әсері негізінде қалыптасуы айтылады. Француз әні тек сол халықтың мұрасы ғана емес,әлемдік қазына екендігіне көз жеткіземіз.  Автордың сөзіне сенсек, француз ән дәстүрін үшке бөлуге болады. Олар «нарративтік», «лирикалық» және «сатиралық». Бұлар заманға бейімделе алды. Ал екінші жағынан, ХVIII ғасырдан бергі революциялық қозғалыстар әсерінен өзгерістерге ұшырап отырды. Осының бәрін қорыта, автор мынадай тұжырымға келеді. Қазір француз ән өнері өзге музыкалық мәдениеттерден, ХІХ ғасырдың соңындағы жаңа бағыттар есебінен көркейіп келеді.
Жұмыста орындаушылардың образы жайында, поэтикалық және музыкалық қалып туралы аналитикалық мәліметтер келтірілген. Зерттеулер нәтижиесінде автор мынадай тұжырымға келеді. Фрацуз әні категорияларға бөлуге келеді. Алайда оның әлемдік музыка бағыттарымен синтезі фрвнцуз әнінің поэтикалық, музыкалық және сахналық тұрғысынан шыңдалуына жол ашады.

 Тiрек сөздер: əн, əншi, дəстүрлер, ұлы дəстүрлердiң рухы; поэзия, наразылық пен сын-сықақ; француз əнінiң негiзi; заманауи музыка шығармашылығының маңызы.

 D. Desmon
translation from french
Sh. Altaybayeva 1
1Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty, Kazakhstan)

 DOMINIC DESSMON: THE GREAT TRADITIONS OF FRENCH SONGS

 Abstract
In the present article the phenomenon of the French song is considered from the point of its origin and formation under the influence of different traditions, representing not only the national heritage of the French people, but also the world cultural heritage. According to the author, on the one hand, three basic traditions can be distinguished: “narrative”, “lyrical” and “satirical”, which are preserved at the present stage, and, on the other hand, the author notes that since the 18th century the French song undergoes a change under the influence of historical revolutionary movements and social changes. The author comes to the conclusion that at present the French song tradition is strongly influenced by other musical cultures, enriched by the openness of new directions of the late 19th century and world mass music. The work contains analytical information about the poetic and musical form, as well as the image of the performers. As a result of the research, the author comes to the conclusion that the mass French song can no longer fit within the framework of generally accepted categories, but its synthesis with the world’s artistic directions opens the way for the mingling (crossing) of the French song in poetic, musical and scenic plans.

 Key words: song; singer; heritages; spirit of the great heritages; poetry, protest and satire; foundation of the French song; basis of the song’s modern creation.

 Посвящается Дням франкофонии в Казахстане

Жұмаділова Р. Дәстүрлі әншілерге дауыс қою әдістемесі

Жұмаділова Р. Дәстүрлі әншілерге дауыс қою әдістемесі // Saryn art and science journal №1 (18) 2018. — с. 31-36.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.51.

 Р. Жұмаділова1
1Казахская национальная консерватория им. Курмангазы (Алматы, Казахстан)

ДӘСТҮРЛІ ӘНШІЛЕРГЕ ДАУЫС ҚОЮ ӘДІСТЕМЕСІ

Түйін
Мақалада автор қазақ ұлттық вокал өнерін зерттейді. Ертеден бқл өнер ауызша түрде белгілі. Қазақ ұлттық ән өнері ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатыр. Бірнеше дәстүрлі ән мектептері барын білеміз. Арқа өнер мектебі, Жетісу, Батыс және т.б Дәстүлі орындаушылар классикалық және опералық орындаушылардан ерекшеленеді. Физиологиялық табиғи диапазонымен, дауысының қуатымен, тембрімен, дауыс бояуымен. Дәстүрлі ән өнерін сақтау үшін әншілерімізді сақтау керек. Дәстүрлі мектептер Қазақ ұттық консерваториясында жиырма жылдан бері жұмыс істеп келеді. Автор дәстүрлі әншілердің дауыс қоюын,  туденттерге арналған техникалық дағдыларды және дәстүрлі музыка кафедрасы жайында сөз қозғайды. Қазақ музыкатануында дәстүрлі ән өнеріне арналған  ғылыми-теориялық еңбектер жоқ. Алайда бөлек шыққан авторлық жұмыстар жетерлік. А.Нұғмановтың «Қазақтың әншілік дәстүрі», «Қазақтың кәсіби вокалды өнерінің кейбір ерекшеліктері» монографиялық жинақтары, Б.Тлеухан,Р.Несіпбайдың  «Исполнительская специфика казахского народно-профессионального искусства пения» еңбегі. Қазақ ұлттық ән өнерінің зерттелуі қазақ музыкатануындағы өзекті саланың бірі болып қала бермек.

 Тірек сөздер: ұлттық музыка, дауыс қою, музыка, оқу барысы.

 Р. Жумадилова1
1Казахская национальная консерватория им. Курмангазы (Алматы, Казахстан)

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСТАНОВКЕ ГОЛОСА ПЕВЦОВ НАРОДНОГО ПЕНИЯ

Аннотация
Предметом исследования данной статьи является казахское традиционное вокальное искусства, издавна существующее в устной форме. Традиционное казахское пение передавалось из поколения в поколение, так существуют несколько традиционных школ, в числе наиболее крупных автор называет Аркинскую, Жетысуйскую, Западную школы. Народные певцы значительно отличиются от классических и оперных исполнителей, что заключается в физиологически естественном диапазоне, мощности и специфической тембральной окраске. Главным условием для сохранения традиции казахского пения являются сами исполнители, также традиционная вокальная школа уже более двадцати лет существует в Казахской национальной консерватории. Автор описывает особенности и процесс постановки голоса для развития вокально-технических навыков студентов кафедры народного казахского пения. В настоящее время в казахском музыковедении нет фундаментальных научно-теоретических исследований по традиционном песенному искусству, однако существуют отдельные работы, в числе которых сборник-монография А. Нугманова «Қазақтың әншілік дәстүрі», «Қазақтың кәсіби вокалды өнерінің кейбір ерекшеліктері» Б. Тлеухана, «Исполнительская специфика казахского народно-профессионального искусства пения» Б. Тлеухана и Р. Несипбай. Таким образом исследование традиционного казахского вокального искусства является одной из наиболее актуальных проблем казахстанского музыкознания.

 

Ключевые слова: народно-профессиональное искусство, казахское народное пение, вокально-технические рекомендации.

 R. Zhumadilova1
1Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty, Kazakhstan) 

RECOMMENDATIONS TO THE VOICE TRAINING OF FOLK SINGERS

 Abstract
In this article the author explores the Kazakh traditional vocal art, which exists in oral form for many centuries. Traditional Kazakh singing was passed down from generation to generation, there are several schools of traditional singing, among the largest ones are Arkin, Zhetysu, and Western schools. Folk singers significantly differ from classical and operatic performers, which consists in physiologically natural range, power and specific timbral coloration. The main condition for preserving the tradition of Kazakh singing is the singers themselves, as well as the traditional school of song creation that for more than twenty years exists in the Kazakh National Conservatory. The author describes the features of traditional vocal art and the process of voice-training for the development of vocal and technical skills for students of the Kazakh folk singing department. At present there is no fundamental scientific and theoretical research on traditional song art training in Kazakh musicology, but there are some works, including a collection A. Nugmanov’s monograph “Kazaktyn anshіlіk dasturі” and the article “Kazakutyn kasibi vokaldy onerіnіn keybіr erekshelіkterі” by B.Tleukhan, “Performing specificity of Kazakh national-professional singing art” by B. Tleukhan and R. Nesipbai. Thus, the study of traditional Kazakh vocal art is one of the most pressing problems of the Kazakh musicology.

 Key words: folk-professional art, Kazakh folk singing, vocal-technical recommendations.

 

Байбусынова Ұ. Жыршылық өнердің сахналық келбеті (сақталуы, дамуы, жалғасуы)

Байбусынова Ұ. Жыршылық өнердің сахналық келбеті (сақталуы, дамуы, жалғасуы) // Saryn art and science journal №1 (18) 2018. — с. 26-30.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.85.

 Ұ. Байбосынова1
1Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (Алматы, Қазақстан)

 ЖЫРШЫЛЫҚ ӨНЕРДІҢ САХНАЛЫҚ КЕЛБЕТІ (САҚТАЛУЫ, ДАМУЫ, ЖАЛҒАСУЫ)

 Түйін
Мақалада автор қазіргі замандағы жыраулық өнердің даму үрдісін, өзектілігін қозғайды. Бәріміз белгілі, ұлттық музыка өнерінің сан ғасырлық тарихы бар.  Рухани құндылыққа ие. Бүгінгі күні жапон, қытай, корей ұлттық театрлары жоғары сұраныста. Қазақ әртістерінің әлемдегі ең талантты екенін автор тілге тиек етеді. Европаға қазақ ән өнерін паш еткен музыкантӘ.Қашаубаев екенін білеміз. Бүгінде қазақ музыкасын әлемге танытып жүрген тұлғалар деп автор мыналарды айтып кетеді. С. Үмбетпаева, Б. Рүстембекова, А. Алматова, Т. Асемкұлова, А. Райымбергенова, А. Үлкенбаева. Алайда қазақ өнері неге құрвп барады, әртіс пен тыңдарман арасында байланыс неге жоқ деген сынды мәселелер азаяр емес. «Дәстүрлі музыкалық өнер ғасырлар бойы сақталып жеткен ұлттық дүниетаным көрінісі»деген пікірі аз зерттелген саланың қиындықтары этникалық санамызда екендігін тағы бір мәрте дәлелдей түсті. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында дәстүрлі музыканы айрықша атап өтті. Дәстүрлі музыкалық өнерді сақтау және оны кеңінен насихаттау дегеніміз жоғарыда айтып өткен ұлттық санадан ажырамау деген басты қағидаттың тұрғанын түсіну қиынға соқпас.

 Тірек сөздер: дәстүрлі музыка өнері, жыраулық өнер, жыршы, өнерді сақтап қалудың жолдары.

 У. Байбосынова1
1Казахская национальная консерватория им. Курмангазы (Алматы, Казахстан)

 СЦЕНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СОВРЕМЕННЫХ ЖЫРШЫ (ПУТИ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ)

 Аннотация
В данной статье автор затрагивает проблемы состояния искусства жырау на современном этапе развития. Как известно, традиционное музыкальное искусство во всем мире имеет многовековую историю и, несомненно обладает духовной ценностью – так, в настоящее время большим спросом пользуются японский, китайский и корейский традиционные театры. Автор отмечает, что казахские народные артисты являются одними из самых талантливых в мире. Как известно, первым казахским музыкантом, открывшим Европе казахское песенное искусство был А. Кашаубаев. В настоящее время в числе певцов и музыкантов, популяризирующих казахскую музыкальную культуру, автор упоминает С. Умбетпаева, Б. Рустембекова, А. Алматова, Т. Асемкулова, А. Райымбергенова, А. Улкенбаеву, и многих других. Однако существует множество вопросов, не получивших должной разработанности на уровнях проблемы сохранения искусства, а также на общественном уровне – связи между исполнителем и слушателями. В настоящее время требуют рассмотрения гендерный аспект современного искусства жырау и вопросы презентации сказительского искусства Казахстана на мировых сценах. Высказывание автора «Дәстүрлі музыкалық өнер ғасырлар бойы сақталып жеткен ұлттық дүниетаным көрінісі» еще раз подтверждает наличие проблемы на уровне этнического сознания этой малоизученной отрасли.

 Ключевые слова: традиционное музыкальное искусство, искусство жырау, жыршы, проблема сохранения искусства жырау.

 Baybosynova1
1Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty, Kazakhstan)

 STAGE APPEARANCE OF ZHYRSHY (WAYS OF PRESERVATION AND DEVELOPMENT)

 Abstract
In this article the author touches upon the problems of the state of Zhyrau art at the present condition. As you know, traditional music art has a long history all over the world and undoubtedly has a spiritual value – Japanese, Chinese and Korean traditional theaters are in great demand now. The author notes that Kazakh folk artists are among the most talented in the world. It is known that the first Kazakh musician who opened the Kazakh song art to Europe was A. Kashaubayev. Currently, the number of singers and musicians, promoting the Kazakh musical culture, the author mentions S. Umbetbaev, B. Rustembekova, A. Almatov, T. Asankulova, A. Rayimbergenov, A. Ulkenbayeva, and many others. However, there are many questions that have not been properly developed at the levels of the problem of preservation of art, as well as at the social level – the relationship between the performer and the audience. Currently, it is necessary to consider the gender aspect of modern art of Zhyrau and the presentation of the narrative art of Kazakhstan on the world stage. Author expression «Traditional art reflects the heritage of people’s history» confirms the existence of a problem at the level of ethnic consciousness of this little-studied industry.

 Key words: traditional musical art, the art of Zhyrau, zhyrshy, the problem of preserving zhyrau’s art.

Надирбеков Ж. Элементы трехголосной домбровой музыки

Надирбеков Ж. Элементы трехголосной домбровой музыки // Saryn art and science journal №1 (18) 2018. — с. 16-25.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.85.

Ж. Р. Надирбеков 1
1Балхашский гуманитарно-технический колледж им. А.Мусина (Балхаш, Казакстан)

 ЭЛЕМЕНТЫ ТРЕХГОЛОСНОЙ ДОМБРОВОЙ МУЗЫКИ

 Аннотация
Автор статьи предлагает новый метод для анализа трехголосных домбровых кюев. По мнению автора, данный метод применим к кюям независимо от их локальной принадлежности, количества голосов, форм инструментов, количества струн и т.д. Трехчленная пространственная структура грифа является объективной данностью, которая позволяет не только создавать кюи, передавать «из уст в уста», но и помогает разобраться в структуре и форме произведения.
Четырехзонная структура грифа домбры, принятая ведущими казахстанскими кюеведами, является источником различных неразрешенных проблем. Это препятствует возможности сопоставлять произведения не только различных школ и стилей но и выявлению общих корней в инструментальной музыке близких по культуре, языку и традициям, народов.
В традиционном музыкальном обиходе употребление терминов опирается на названия частей шейки домбры (бас буын, орта буын и саға), что яляется объединяющим началом, которое своей древностью и бесспорностью роднит домбровые кюи всех регионов Казахстана. В настоящее время кюеведы сходятся во мнении, что зонный принцип музыкального мышления чужд для восточно-казахстанских кюйши. Поскольку разновидности домбр отличаются только количеством струн, то естественно предположить, что для двух и трехголосных кюев формообразующие элементы являются едиными. Данная статья посвящена обоснованию этого тезиса.

 Ключевые слова: парный строй, трехструнная домбра, бас буын, кюй, тетрахорд, токпе, шертпе.

 Ж. Р. Надирбеков 1
1 А. Мусин атындағы Балқаш гуманитарлық-техникалық колледжі (Балқаш, Қазақстан)

 ҮШДЫБЫСТЫ ДОМБЫРАНЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

 Түйін
Мақаланың авторы үш дауысты домбыра күйлерін талдауда жаңа әдісті қолдануға ұсыныс жасап отыр. Әдіс күйдегі дауыс санына, ішек санына, домбыра санына, күйлердің жергілікті ерешеліктеріне қарамастан қолдануға лайықталған. Мойнының үш аймақтық (регистрлік) құрылымы күйлерді шығаруға, «ауыздан ауызға» жеткізуге ғана емес, күйлердің құрылымын түсінуге көмектеседі.
Барлық күйтанушылар мойындаған төрт аймақтық домбыра шешілмейтін мәселелерге себеп болып тұр. Түрлі шығармашылық мектептердің, стильдердің, сонымен қатар мәдениет, тіл және дәстүрлері ұқсас халықтардың аспаптық музыка шығармаларын салыстыру арқылы ортақ тамырын анықтау қиын болып отыр.
Күйтанушылардың ортақ пікірі бойынша, Шығыс Қазақстан күйшілеріне аймақтық ойлау тән емес екен. Күнделікті өмірде дәстүрлі музыка терминдері домбыра мойнының бөліктерінің атауларына (бас буын, орта буын, саға) негізделген, бұл, сөзсіз, терминдердің ежелділігімен, даусыздығымен Қазақстанның барлық өңірлерінің күйлеріне біріктіруші принципі болып табылады. Домбыралардың айырмашылықтары тек ішек сандарында болғандықтан, күйлер формасын қалыптастырушы элементтері бірдей деп болжау табиғи заңдылық. Бұл мақала осы тезисті негіздеуге арналған.

Тірек сөздер: қос бұрау, үш ішекті домбыра, бас буын, күй, тетрахорд, төкпе, шертпе.

 Zh. R. Nadirbekov 1
1 A.Musin Balkhash Humanitarian Technical College (Balkhash, Kazakhstan)

 THE ELEMENTS OF THE THREE-PART DOMBRA MUSIC

 Abstract
The author applies a new method to analyze three-voiced dombra kuys. The method is applicable to kuys regardless their local affiliation, the number of voices, the shapes of dombra, the number of strings, etc. The three-dimensional structure of the neck is an objective given, which allows not only to compose kuys, to pass “word of mouth”, but also helps to understand the structure of the piece and the form.
Four-zone structure of the neck of the dombra, adopted by the leading kuys-researchers, is the source of endless and unsolvable problems, which doesn’t make it impossible to compare works of different schools and styles, but also to identify common roots in the instrumental music of people of similar culture, language and traditions.
Researchers are agreeing that the principle of musical thinking which is alien to Eastern-Kazakh kuyshi. In traditional music the use the terms is based on names of parts of the neck of the dombra (bas buyn, orta buyn and saga), this is the unifying principle which its antiquity and legitimacy should relate dombra kuys from all regions of Kazakhstan. Since dombras are differ only in the number of strings, it is natural to assume, that for two and three-voice kuys forming elements are the same. This article is devoted to the substantiation of this thesis.

 Keywords: pair formation, three-stringed domra, bas buyn, kuy, tetrachord, tokpe, shertpe.

Amanzhol A. Music as language of consciousness

Amanzhol A. Music as language of consciousness // Saryn art and science journal №1 (18) 2018. — с. 6-15.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.01.

 T. Amanzhol1
1Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty, Kazakhstan)

 MUSIC AS LANGUAGE OF CONSCIOUSNESS

 Abstract
At present, thanks to advances in various scientific fields such as psychophysiology, linguistics and acoustics, the importance of a linguistic approach to musicology is growing. This approach includes a conceptual system (sign, code, concept, specific analysis system, the place of music in the linguistic functioning of the brain), which allows us to define the linguistic approach as a special field of research — linguistic musicology or musical linguistics. Applied in musical practice, this method allows to decode and translate the abstract vision to the verbal level, thereby revealing the essence of the process of the influence of musical mechanisms on the spiritual and sensory perception of the image.
The proposed methodological approach allows to speak of the various components of the musical language. The structures of musical dimentiona are determined by physiological, mythological, landscape, national, psychological and various other components. The first works touching upon these problems appeared at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries and served as a theoretical basis for this study. Among them we can mention the works by S. Freud and K. Jung. The theme of associative thinking was developed by A. Losev, V. Propp, V. Toporov and other researchers. The foregoing allows the author to talk about musical ethnolinguistics as an important component of the current process of preservation and perception of cultures.

 Key words: musicology, language of music, musical linguistics, sacral-spatial analysis, levels of consciousness, linguistic musicology, musical ethnoligistics.

БТАманжол1
1Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (Алматы, Қазақстан)

 МУЗЫКА ТІЛІ РЕТІНДЕ САНА

 Түйін
Психофизиология, лингвистика, акустика секілді ғылым салаларындағы жетістіктердің арқасында музыкатануды зерттеуге орасан мүмкіндіктер ашылды. Концептуалды жүйеден бастайық. (белгі, код, концепция,дәл жүйелік талдау, музыканың мидың лингвистикалық жұмысында алар орны). Лингвистикалық музыкатану немесе музыкалық лингвистика екеуінің қайсысын зерттеу нысаны етіп алу керек осыны айқындау қажет. Музыкалық тәжірибеде қолданылатын бұл тәсілдер абстаркттық нәрсені вербалды деңгейге өткізуге мүмкіндік береді.Нәтижесінде музыкалық механизмнің рухани, сенсорлық образға қандай әсері боларын ажыратады.
Автордың ұсынып отырған методологиялық тәсілі музыканы құрайтын бөлшектердің барлығы туралы айтуға жол ашады. Музыкалық өлшемдер физиологиялық, мифологиялық, ландшафтты, ұлттық, психологиялық секілді құрамдас бөлшектермен анықталады. Жоғарыда айтып кеткен мәселені алғаш қозғаған еңбек ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында жарық көрді.  Сол еңбектер осы зерттеудің негізігі теориялық нұсқаушысы болды. Атап айсақ, З. Фрейд, К. Юнг кітаптары. А. Лосев, В. Пропп, В. Топоров және өзге зерттеушілер ассоциативті ойлау тақырыбын дамытқан.
Жоғарыда айтылғандарға сүйеніп, автор музыкалық этнолингвистиканы мәдениетті сақтау мен қалыптастырудағы маңызды бөлшек дегенге сенімді.

 Тірек сөздер: музыкатану, музыка тілі, музыкалық лингвистика, сакральды-кеңістіктік талдау деңгейлері, сана, саз, этнолингвистика.

 Б. Т. Аманжол1
1Казахская национальная консерватория им. Курмангазы (Алматы, Казахстан)

 МУЗЫКА КАК ЯЗЫК СОЗНАНИЯ

 Аннотация
В настоящее время благодаря достижениям в различных научных областях, таких как психофизиология, лингвистика и акустика, возрастает значение лингвистического подход к музыковедению. Данный подход включает концептуальную систему (знак, код, концепцию, конкретную систему анализа, место музыки в лингвистическом функционировании мозга), что позволяет определить лингвистический подход как специальную область исследований – лингвистическое музыковедение или музыкальную лингвистику. Применяемый в музыкальной практике, данный метод позволяет декодировать и переводить абстрактное видение на вербальный уровень, тем самым раскрывая сущность процесса влияния музыкальных механизмов на духовное и сенсорное восприятие образа.
Предложенный автором методологический подход позволяет говорить о различных составляющих основу музыкального языка. Структуры музыкальных измерений определяются физиологическими, мифологическими, ландшафтными, национальными, психологическими и различными другими компонентами. Первые труды, затрагивающие данные проблемы появились в конце XIX –начала XX вв. и послужили теоретической основой для данного исследования. В их числе можно упомянуть работы С. Фрейда и К. Юнга. Тему ассоциативного мышления развивали А Лосев, В. Пропп, В. Топоров и другие исследователи. Вышеизложенное позволяет автору говорить о музыкальной этнолингвистике как важной составляющей современного процесса сохранения и восприятия культур.

 Ключевые слова: музыковедение, язык музыки, музыкальная лингвистика, сакрально-пространственный анализ, уровни сознания, лингвистическое музыкознание, музыкальная этнолингвистика.

Сугурова З. Традиционные приёмы игры в современном контексте (на примере произведения Г. Нокса «Viola spaces»)

Сугурова З. Традиционные приёмы игры в современном контексте (на примере произведения Г. Нокса «Viola spaces») // Saryn art and science journal №1 (18) 2018. — с. 80-89.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.51.

 З. Т. Сугурова1
1Казахская национальная консерватория им. Курмангазы (Алматы, Казахстан)

 ТРАДИЦИОННЫЕ ПРИЁМЫ ИГРЫ В СОВРЕМЕННОМ КОНтЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Г. НОКСА «VIOLA SPACES»)

 

Аннотация
Данная статья посвящена проблемам современного альтового исполнительского искусства, в частности, специфике исполнительских приёмов. Цель работы – рассмотреть классические виды штрихов в контексте современности на примере «Viola spaces» Г. Нокса. Данное произведение является сборником из восьми этюдов («пространств»), каждый из которых посвящен той или иной струнно-смычковой технике игры. Автор анализирует произведение и выявляет исполнительские особенности, присущие современной музыкальной практике. Исследование опирается на исполнительский опыт автора статьи и базируется на работах, посвященных изучению штрихов струнной смычковой группы, в особенности, альта. Среди них – исследования Л. Ауэера, К. Флеша, Л. Шиндера, также автор выделяет идеи самого Г. Нокса, предлагающего новые определения в исполнительской практике, подходящие под современную музыку и раскрывающие важность каждого исполнительского приема. В результате исследования автор приходит к выводу, что «Viola spaces» является уникальным в своем роде произведением, которое значительно поможет исполнителям в освоении приёмов игры и в практическом их использовании. Дальнейшие перспективы исследования связаны, с одной стороны, с расширением актуализации и систематизацией в методологии подобных приёмов, с другой – с проблематикой внедрения их в исполнительскую практику.

 Ключевые слова: Гарт Нокс, альтовое исполнительство, современная музыка, современные исполнительские  приемы.

  З. Т. Сугурова1
1Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (Алматы, Қазақстан)

 ДӘСТҮРЛІ ТӘСІЛДЕРІ ОЙЫНДАР ЗАМАНАУИ КОНТЕКСІНДЕ (Ж. НОКСТЫҢ VIOLA SPACES МЫСАЛЫНДА)

Түйін
Бұл мақала ,заманауи альт орындаушылық шеберлігіне, оның өзіне тəн ерекшеліктері мен тәсілдеріне арналған. Мақалада Г.Нокстың «Viola spaces» шығармасының мысалында классикалық түр ерекшеліктері заманауи көзқараста қаралған. Бұл шығарма,әрқайсысы әртүрлі ішекті-ысқы ойнау техникасына арналған сегіз этюдтен тұратын топтама. Мақаладағы зерттеудің негізгі жолы- орындаушылықты талдау. Зерттеу негізінде,автор, əр шығарманы талдау көмегімен қарастырып,заманауи музыка практикасындағы орындаушылық ерекшеліктерін тауып көрсетеді. Сонымен қатар автор, Г. Нокстың «Заманауи альт орындаушысына сәйкес келетін өзекті тəсілдердің маңыздылығын ашатын,заманауи музыкаға сәйкес келетін орындаушылық практикасына жаңа анықтама беру керек» – деген ұсынысын ерекше бөліп көрсетеді. Зерттеу мақала авторының орындаушылық тәжірибесіне сүйеніп және ішекті ысқы тобының,соның ішінде альт ерекшеліктерін оқуға арналған жұмыстардың негізінде жүргізілген.Олардың ішінде Л. Ауэрдің, К. Флештің, Л. Шиндердің зерттеу жұмыстары да бар. Зерттеудің болашақ жоспарлары,бір жағынан, бұл тəсілдер мен əдістерді əдіснамада өзектілеу мен жүйелеуді кеңейту керектігінде болса,екінші жағынан,орындаушылық практикасына енгізудің оңай шаруа еместігінде.

 Тірек сөздер: Гарт Нокс, альт орындаушылық шеберлігі, заманауи музыка.

 Z. Sugurova1
1Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty, Kazakhstan)

 TRADITIONAL TECHNIQUES IN A MODERN CONTEXT (ON EXAMPLE OF WORKS BY G. KNOX “VIOLA SPACES”)

 Abstract
This article is devoted to contemporary viola performance, in particular– the specifics of techniques. In the article classical types of bowing techniques in the contemporary context are considered on the example of G. Knox’s work «Viola spaces». This work is a collection of eight studies (spaces), each of which is devoted to different string techniques. The main research method in the article is performing analysis. As a result of the research, the author analyzes each studies and reveals performance features in the practice of contemporary music. Also the author singles out ideas of G. Knox offering new definitions in the performing practice, suitable for contemporary music, relevant to it, revealing the importance of each such actualized reception for the contemporary performer on the viola. The research is based on the works devoted to the study of the techniques of the bowed string group, in particular – the viola. Among them — the studies of L. Auer, C. Flesch, L. Schinder. Further perspectives of the research are connected, on the one hand, with the expansion of the actualization and systematization in the methodology of similar methods, on the other hand, with the problem of their introduction into the performing practice.

 Keyword: Garth Knox, viola performance, contemporary music, contemporary performance techniques.

Нуридин Н. Б. Дәлденбайдың «Ер төстік» балет-ертегісінің балалар тақырыбын жүзеге асырудағы алатын орны

Нуридин Н. Б. Дәлденбайдың «Ер төстік» балет-ертегісінің балалар тақырыбын жүзеге асырудағы алатын орны Saryn art and science journal №1 (18) 2018. — с. 74-79.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.45.

 ННуридин1
1Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (Алматы, Қазақстан)

 Б. ДӘЛДЕНБАЙДЫҢ «ЕР ТӨСТІК» БАЛЕТ-ЕРТЕГІСІНІҢ БАЛАЛАР ТАҚЫРЫБЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ АЛАТЫН ОРНЫ

 Түйін
Бұл мақала атақты композитор Бейбіт Дальденбай шығармашылығына арналған. Осында композитордың стилінің ерекшелігі, мұрасы және шығармашылық жолы кең тарихи-мәдени фонында қарастырылады. Б. Дальденбай симфониялық, хор, аспаптық және вокалдық музыкасымен қатар оның қол жеткізулеріне біз тағы да балаларға жазылған, атап айтқанда «Ер-Төстік» балетін, жатқызамыз. 2010 жылы балалар үшін шығарылған балет Қазақстан композиторлары – А. Жұбанов, В. Новиков, Ғ. Жұбанова, О. Жанияров, Б. Қыдырбек, Б. Аманжол, Е. Умиров, А. Абдинуровтармен салынған балалар музыкасының жемісті желісін жалғасады. Бұл жанрда жұмыс істеген қазақ композиторлары – С. Кибирова, Б. Қыдырбек шығармашылығымен осы балеттің сабақтастығы анық байқалады. Б. Далденбайдың «Ер-Төстік» балеті А. Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесінің оқушыларының күшімен сәтті қойылды. Бұл мақалада Б. Дальденбай шығармасы композитордың стилі мен балет музыкасының контексінде талданады. Автордың пікірінше, Б. Дальденбай баланың түрлі әсермен, керемет фантазиялармен толы бай әлемін жеткізе алды. Сонымен қатар, балалар қиялын оятты, кішкентай орындаушыларды композитордың «соавторлары» деп ады, жас театр көрермендерін маңызды музыка мен балет өнеріне қатыстырды.

 Тірек сөздер:  балалар музыкасы, үйде музыканы тарту, балалардың музыкалық қабылдауын дамыту, стиль.

 Н. Нуридин1
1Казахская национальная консерватория имени Курмангазы (Алматы, Казахстан)

 МЕСТО БАЛЕТА-СКАЗКИ Б. ДАЛЬДЕНБАЯ «ЕР ТӨСТІК» В ПРЕТВОРЕНИИ ДЕТСКОЙ ТЕМАТИКИ

 

Аннотация
Данная статья посвящена творчеству известного композитора Бейбита Дальденбая. В ней на широком историко-культурном фоне рассматривается творческий путь, наследие и своеобразие стиля этого композитора. К достижениям Б Дальденбая, наряду с симфонической, хоровой, инструментальной и вокальной музыкой, мы относим музыку, написанную для детей, в частности, балет «Ер-Тостик». Созданный в 2010 году для детей, балет, продолжает плодотворную линию детской музыки, заложенную композиторами Казахстана – А. Жубановым, В. Новиковым, Г Жубановой, О. Джанияровым, Б. Кыдырбек, Б. Аманжолом, Е. Умировым, А. Абдинуровым. В балете явно прослеживается преемственность с деятельностью казахских композиторов, работавших в этом жанре – С. Кибировой, Б. Кыдырбек. Балет «Ер-Тостик» Б. Дальденбая был успешно поставлен силами учащихся Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева. В статье произведение Б. Дальденбая анализируется в контексте стиля композитора и балетной музыки. По мнению автора, Б. Дальденбаю удается передать богатый душевный мир ребенка, который наполнен разнообразными впечатлениями, невероятными фантазиями и, одновременно пробудить детскую фантазию театрального зрителя, сделать маленьких исполнителей «соавторами» композитора и приобщить к серьёзной музыке, к балетному искусству.

 Ключевые слова: детская музыка, домашнее музицирование, развитие музыкального восприятия детей, стиль.

N. Nuridin1
1 Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty, Kazakhstan)

 THE PLACE OF THE FAIRY TALE BALLET B. DALDENBAY “ER TOSTIK” IN THE PROMOTION OF CHILDREN’S THEMES

 Abstract
This article is devoted to the work of the famous composer Beibit Daldenbay. In it, on a broad historical and cultural background, the creative path, heritage and originality of this composer’s style are considered. To the achievements of B. Daldenbay, along with symphonic, choral, instrumental and vocal music, we refer the music written for children, in particular, the ballet “Er-Tostik”. Created in 2010 for children’s ballet, continues the fruitful line of children’s music laid by the composers of Kazakhstan – A. Zhubanov, V. Novikov, G. Zhubanov, O. Dzhaniyarov, B. Kydyrbek, B. Amanzhol, E. Umirov, A. Abdinurov. In the ballet there is a clear continuity with the activities of Kazakh composers who worked in this genre – S. Kibirova, B. Kydyrbek. Ballet “Er-Tostik” by B. Daldenbay was successfully staged by the students of the Almaty Choreographic School. A. Seleznev. In the article the work of B. Daldenbaia is analyzed in the context of the style of the composer and ballet music. In the author’s opinion, B. Daldenbay manages to transmit the rich world of the child, which is filled with diverse impressions, incredible fantasies. Simultaneously, to awaken the children’s imagination of theatrical viewer, to make the little performers “co-authors” of the composer and to attach to serious music, to ballet art.

 Keywords: children’s music, home music making, development musical perception of children, style of music

 

Матназарова Ш. Фортепианный стиль А. Скрябина

Матназарова Ш. Фортепианный стиль А. Скрябина // Saryn art and science journal №1 (18) 2017. — с. 69-73.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.51.

 Ш. Матназарова1
1Казахская национальная консерватория имени Курмангазы (Алматы, Казакстан)

 ФОРТЕПИАННЫЙ СТИЛЬ А. СКРЯБИНА

 Аннотация
Статья посвящена творчеству А. Н. Скрябина, характеристике его фортепианного стиля. Затронуты яркие черты пианизма композитора, отражённые в первом и втором периодах становления стиля. Как известно, в первом периоде Скрябин показывает себя со стороны лирика и утонченного романтика, стремится к максимальной лирической свободе и яркой индивидуализации. На этом этапе внимание уделяется Третьей сонате Скрябина «Состояния души». Второй период отмечен сильной опорой на космизм, собственное мировоззрение композитора. Поэтичный характер лирики Скрябина в процессе кристаллизации музыкального почерка композитора приобретает специфическую окраску томления, мистериозность. Здесь Скрябин предстает перед слушателями как определившийся художник и творец. Ярким сочинением второго периода является Четвертая соната, где композитор впервые вводит прием «a trios mains». В статье рассмотрены некоторые типичные приемы фортепианного стиля Скрябина, в числе которых особая звукоизобразительность, присущая импрессионистам, тонкая фигурационность, неопределенность состояния фактуры, постоянное присутствие движения в различных пластах изложения, образующая «дважды фигурационную» ткань. Также автором прослежено образное содержание фортепианной музыки композитора, которое раскрывается в трех направлениях – лирика, образы движения и образы воли.

 Ключевые слова: Скрябин, фортепиано, стиль, пианизм, космизм.

  Ш. Матназарова1
1Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (Алматы, Қазақстан)

 А. СКРЯБИН ПИАНИЗМI

 

Түйін
Мақала А.Н. Скрябин шығармашылығына, оның фортепианолық стилін сипаттауға арналған. Композитордың жарқын пианизмінің ерекшеліктері сөз етілген. Бірінші кезеңде Скрябин өзін лирик және талғамы тым жоғары романтик ретінде ұсынды. Лирикалық бостандыққа ұмтылады. Ерекшеленгісі келеді. Бұл кезеңде Скрябиннің Үшінші сонатасы «Состояния души» оқ бойы озып тұрды. Екінші кезеңдң автор космизмге талпынған. Скрябин лирикасының поэтикалық сипаты композитордың қолтаңбасының кристалдануы кезінде өзгеріп сала берді. Омпозитор өз тыңдармандарының алдында суретші, жасампаз бола білді. Екінші кезеңнің ерекше шығармасы – ол Четвертая соната. Бұнда композитор бұрын соңды қолданбаған «a trios mains» әдісін пайдаланған. Мақалада дыбыстардың алуантүрлілігі, фактура қалпының белгісіздігі, үнемі болатын қозғалыс т.с.с Скрябинге тән қалыпты әдістерді жиі ұшырастыруға болады. Және де мақала авторы композитордың үш бағытта айқындалатын фортепианолық музыкасын жақсы бақылаған. Олар: лирика, қимыл бейнелері, жігер бейнелері.

 

Тірек сөздер: Скрябин, фортепиано, стиль, пианизм, космизм.

 

 

 

 

Sh. Matnazarova1
1Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty, Kazakhstan)

THE PIANISM OF A. SKRYABIN

 

Abstract
The article is devoted to the works of A. Scriabin, characteristic of his piano style. Affected striking features of pianism of the composer, reflected in the first and second periods of the formation of style. As you know, in the first period Scriabin shows ourselves lyrics and sophisticated romance strives to be lyrical freedom and individualization. At this stage, attention is paid to the Third Sonata of Scriabin’s “state of mind”. The second period marked by a strong reliance on cosmism, a world view of composer. Here Scriabin appears to the audience as undecided artist and Creator. A bright essay in the second period is the Fourth Sonata, where the composer introduces the first reception of “a trios mains”. The article considers some typical techniques of the piano style of Scriabin, including a special sound-extracting, thin figuratively, the uncertainty in the textures, the constant presence of the movement in various layers of presentation. Also traced the imaginative content of piano music of the composer that is revealed in three ways – the lyrics, the images of motion and images will.

 Keywords: Scriabin, piano, style piano, cosmism.

Ходжабеков И. Симфоническая картина «Мұрат» Балнур Кыдырбек: к вопросу исторической преемственности

Ходжабеков И. Симфоническая картина «Мұрат» Балнур Кыдырбек: к вопросу исторической преемственности // Saryn art and science journal №1 (18) 2018. — с. 62-68.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.45.

И. Ходжабеков1
1Казахская национальная консерватория им. Курмангазы (Алматы, Казахстан)

 СИМФОНИЧЕСКАЯ КАРТИНА «МҰРАТ» БАЛНУР КЫДЫРБЕК: К ВОПРОСУ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Аннотация
Профессиональная музыка Казахстана является неоднозначной и самобытной. Казахстанские композиторы создают произведения в различных музыкальных жанрах, в числе основных направлений можно назвать симфоническую музыку. Данная статья посвящена творчеству одного из ведущих композиторов, Председателя Союза композиторов Казахстана – Балнур Кыдырбек. Она является композитором широких взглядов, ее творчество самобытно и отличается глубоким проникновением в строй казахской народной мелодии. Одним из важных направлений в ее творчестве является симфоническая музыка. Главной чертой стиля композитора можно назвать неделимую связующую нить со своей эпохой, стремление создавать произведения в контексте художественной культуры своего времени. Успехи композитора Балнур Кыдырбек определяются современным подходом к богатейшим национальным, музыкальным, материалам народного искусства. В центре внимания данной статьи – симфоническая картина «Мұрат», которая рассматривается автором с позиции исторической преемственности в широком смысле этого слова. Специфика жанра симфонической картины определяется в том, что в ней наиболее ярко проявляется процесс преемственности, трансформации народных музыкальных жанров в новейшей музыкальной культуре Казахстана. По мнению автора, на примере симфонической картины «Мұрат», Б. Кыдырбек удалось перенести на национальную почву достижения русской композиторской школы и создать оригинальный по замыслу и воплощению музыкальный портрет

Ключевые слова: симфоническая картина, музыкальный портрет, историческая преемственность, национальный опыт.

 

И. Ходжабеков1
1Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (Алматы, Қазақстан)

 «МҰРАТ» ДЕГЕН БАЛНҰР ҚЫДЫРБЕҚТІКІ СИМФОНИЯЛЫҚ СУРЕТІ: ТАРИХИ САБАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕГЕ

 Түйін
Қазақстанның кәсіби музыкасы, өзіндік ерекшелігі бар болып табылады. Қазақстан сазгерлері әр-түрлі жанрдағы шығармалар жазады. Негізгі бағыттардың бірі — симфониялық музыка. Бұл мақала – Қазақстан Республикасының жетекші сазгерлерінің бірі, Қазақстан композиторлар одағының төрағасы — Балнұр Қыдырбектің жұмысына арналған. Ол кең көзқарасты композитор, оның шығармалары қазақ халқының әуеніне терең енуімен ерекшеленеді. Оның жұмысындағы маңызды бағыттардың бірі — симфониялық музыка. Композитордың аспаптық музыкасының басты ерекшелігі — оның дәуірінің бөлінбейтін қосылымы, уақытының көркемдік мәдениеті контекстінде туындылар жасау ниеті. Композитор Балнұр Кыдырбектің жетістігі ең бай ұлттық, музыкалық, халықтық өнер материалдарына қазіргі заманғы көзқараспен байланысты. Автордың тарихи бірізділік тұрғысынан қарастырған «Мұрат» симфоникалық бейнесі, сөздің кең мағынасында поэзия мен тарихты сабақтастыруы қарастырылады. Симфониялық сурет жанрының ерекшелігі үздіксіздік процесі, халық музыкасының жанрларын Қазақстанның жаңа музыкалық мәдениетіне айналдырудың ең айқын көрінісі болып табылады.

Тірек сөздер: симфониялық сурет, музыкалық портрет, тарихи сабақтастық, ұлттық тәжірибе.

 I. Khodzhabekov1
1Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty, Kazakhstan)

 SYMPHONIC PICTURE «MURAT»OF BALNUR KYDYRBEK: ON THE ISSUE OF HISTORICAL CONTINUITY

 Abstract
Professional music of Kazakhstan is an ambiguous, original. Kazakhstani composers create works in various musical genres. One of the main directions is symphonic music. This article is devoted to the work of one of the leading composers of the Republic of Kazakhstan, the Chairman of the Union of Composers of Kazakhstan — Balnur Kydyrbek. She is a composer of wide views, her work is original — differs deep penetration into the Kazakh folk melody. One of the important directions in her work is Symphonic music. The main feature of the instrumental music of the composer is the indivisible connecting thread with his epoch, the desire to create works in the context of the artistic culture of his time. The success of composer Balnur Kydyrbek is determined by the modern approach to the richest national, musical, folk art materials. The symphonic picture «Murat», which is considered by the author from the standpoint of historical continuity, in the broadest sense of the word, is in the center of attention. The specific character of the genre of the symphonic picture is determined by the fact that the process of continuity, transformation of folk musical genres in the newest musical culture of Kazakhstan is most clearly manifested in it.

 Key words: symphonic picture, musical portrait, historical continuity, national experience.

Saryn art and science journal №1 (18) 2018

Первый номер журнала Saryn art and science journal за 2018 год

ДӘСТҮРЛІ МУЗЫКАНЫҢ ӨЗЕКТІ ЗЕРТТЕУЛЕР
АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ
ACTUAL RESEARCHES OF TRADITIONAL MUSIC

Amanzhol AMusic as language of consciousness
Аманжол А. Музыка как язык сознания
Аманжол А. Музыка тілі ретінде сана

Надирбеков Ж. Элементы трехголосной домбровой музыки
Надирбеков Ж. Үшдыбыстық домбыра музыкалық элементтері
Nadirbekov Zh. The elements of the three-part dombra music

Байбусынова ҰЖыршылық өнердің сахналық келбеті (сақталуы, дамуы, жалғасуы)
Байбусынова У. Сценический образ современных жыршы (пути сохранения и развития)
Baibusynova U. Stage appearance of zhyrshy (preserving and development ways)

Жұмаділова Р. Дәстүрлі әншілерге дауыс қою әдістемесі
Жумадилова Р. Рекомендации к постановке голоса певцов народного пения
Zhymadilova R. Recommendations to the voice training of folk singers

ПӘНАРАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
INTERDISCIPLINARY RESEARCHES

Десмон Д., Алтайбаева Ш. Доминик десмон: великие традиции французской песни
Десмон Д., Алтайбаева Ш. Доминик Десмон: француз әнінің ұлы дәстүрлері туралы
Desmon D., Altaybayeva Sh. Dominic Desmon: the great tradition of french songs

Есетова А.Т., Атембаева Г.А. Изучение музыкальной терминологии на занятиях по русскому языку
Есетова А.Т., Атембаева Г.А. Музыкалық терминология зерттеу орыс тілі сабағында
Esetova A.T., Atembaeva G.A.Learning of musical terminology at russian language classes

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІӉ МАҚАЛАЛАРЫ
СТАТЬИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ARTICLES OF YOUNG RESEARCHERS

Петрянина Т. Мультифония на гобое
Петрянина Т. Гобойға арналған мультифония
Petryanina T. Multiphones on oboe

Ходжабеков И. Симфоническая картина «Мұрат» Балнур Кыдырбек: к вопросу исторической преемственности
Ходжабеков И. «Мұрат» деген Балнұр Қыдырбеқтікі симфониялық суреті: тарихи сабақтастық мәселеге
Hodjabekov I. Symphonic picture «Murat»of Balnur Kydyrbek: on the issue of historical continuity

Матназарова ШФортепианный стиль А. Скрябина
Матназарова Ш. А. Скрябин пианизмi
Matnazarova Sh. The pianism of A. Skryabin

Нуридин Н. Б. Дәлденбайдың «Ер төстік» балет-ертегісінің балалар тақырыбын жүзеге асырудағы алатын орны
Нуридин Н. Место балета-сказки Б. Дальденбая «Ер төстік» в претворении детской тематики
Nuridin N. The place of the fairy tale B. Daldenbay ballet «Er tostik» in the promotion of children’s themes

Сугурова ЗТрадиционные приёмы игры в современном конексте (на примере произведения Г. Нокса «Viola spaces»)
Сугурова З. Дәстүрлі тәсілдері ойындар заманауи контексінде (Ж. Нокстың «Viola spaces» мысалында)
Sugurova Z. Traditional techniques in a modern context (on example of works by G. Nox «Viola spaces»)