Қайрулла К. Жырау Жақсылық Мамытұлының өмірі мен шығармашылығы

Қайрулла К. Жырау Жақсылық Мамытұлының өмірі мен шығармашылығы // Saryn art and science journal. №4 (17) 2017. – с. 43-46.

Скачать в формате pdf.

МРНТИ 18.41.85

К. Қайрулла1
1Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы
Алматы, Қазақстан

 ЖЫРАУ ЖАҚСЫЛЫҚ МАМЫТҰЛЫНЫҢ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ

 Түйін
Жақсылық Мамытұлы Қоңырат-Мойнақ өңіріндегі жыр айту дәстүрінің дамуына үлкен үлес қосқан дарын иесі. Ақын-жыраулардың шығармашылығына зер салсақ, шартты түрде екі топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі, ерте замандағы жыраулар қалыптастырған батырлар жыры, өсиет өлеңдер, нақыл, діни термелерді шығарумен айналысса; екіншісі, насихат термелермен қатар өз дәуірін, ондағы жаңашылдықты, болып жатқан өзгерістерді жыр-термелеріне қосатынын байқаймыз. Өмірінің соңына дейін жыр жырлап, домбырасын қолынан тастамаған Жақсылық жыраудың шығармашылығы алуан түрлі тақырыпты қамтиды. Жалпы жыраулар поэзиясының дені – толғау, дидактикалылық термеден тұратыны анық. Мақаламыздың қорытындысында Жақсылық Мамытұлының соңғыларға қалдырған әдеби және музыкалық мұрасын жинақтап, зерттеу нысанына айналдыру парызымыз екенін айтқымыз келеді.

 Тірек сөздер: Жақсылық Мамытұлы, жыраулық дәстүрі, өсиет өлеңдер, батырлар жыры, діни термелер, жыраудың заманауи тақырыптамасы.

 

 К. Кайрулла1
1Казахская национальная консерватория имени Курмангазы
Алматы, Казахстан

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЖЫРАУ ЖАКСЫЛЫКА МАМЫТУЛЫ

 Аннотация
Статья посвящена описанию жизненного и творческого пути жырау Жаксылыка Мамытулы, внёсшего большой вклад в развитие эпической традиций региона Конырат–Мойнақ Каракалпакстана. По образному содержанию творчество акына-жырау Ж. Мамытұлы можно условно разделить на две группы. К первой относится наследие прошлого, включающее героический эпос, песни-назидания,  наставления, религиозные терме; ко второй – наряду с терме-назиданиями жыры-терме, в которых высказывается отклик на события современности. Творчество жырау Жаксылыка, до конца своих дней сказывавшего жыры, не выпускавшего из рук домбры, чрезвычайно разнообразно по тематике. Многогранное по жанровому составу наследие Жаксылыка Мамытұлы надостаточно изучено и ждет своих исследователей.

 Ключевые слова: Жаксылык Мамытулы,  эпическая традиция, песни-назидание, героический эпос, терме религиозного содержания, современная тематика жырау.

 

 К. Kairullah1
1Kurmangazy Kazak National Conservatory
Almaty, Kazakhstan

LIFE AND CREATIVITY OF ZHYRAU ZHAKSYLYK MAMYTULY

 Abstract
The article is devoted to the description of the life and creativity of zhyrau Zhaksylyk Mamytuly, who made a great contribution to the development of the epic traditions of the Konyrat-Moynak region of Karakalpakstan. According to the figurative content, the creativity of akyn-zhyrau Zh. Mamytuly can be divided into two groups. The first includes the legacy of the past, including the heroic epic, songs of edification, instruction, religious terme; to the second along with terme-edifications includes zhyr-termes, in which a response to the events of modernity is expressed. Creativity of zhyrau Zhaksylyk, who told zhyrs until the end of his days and played dombra, is extremely diverse in subject. The multifaceted legacy of Zhaksylyk Mamytuly is poorly studied and awaits for interested researchers.

 Key words: Zhaksylyk Mamytuli, epic tradition, songs-edification, heroic epic, religious terme, modern themes of zhyrau.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CAPTCHA image
*