Архив метки: домбровый кюй

Игілік Б. Алтайдағы (ҚХР) дәстүрлі домбыра өнері

Игілік Б. Алтайдағы (ҚХР) дәстүрлі домбыра өнері // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №4 (13) 2016. – с.18-23.

МРНТИ 18.41.91
УДК 787.8 (516)(=512.122)

Баян ИГІЛІК

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, Алматы, Қазақстан

 АЛТАЙДАҒЫ (ҚХР) ДӘСТҮРЛІ ДОМБЫРА ӨНЕРІ 

Түйін
Бұл мақалада Алтай (Шыңжаң) қазақтарының локальдық дәстүрлі домбыра өнеріне қысқаша сипаттама мен түсініктеме берілген. Тақырып өзектілігі осы аймақтың шертпе күйлерінің әлі де тың көлемде зерттелмей қалуы болып табылады. Алтай, жалпы Шыңжаң жеріндегі күй өнерінің өзіндік ерекшелігі барын, көне сарынды сазымен қызықтыратын локальдіқ аймақ екенін аңғардық.

 Тірек сөздер: Қытай мемлекетіндегі қазақ диаспорасының музыкалық өнері, Алтай домбыра өнері, домбыра күйі, Шыңжаң күй дәстүрі, шертпе күй.

Аннотация
В статье дается краткая характеристика и описание локальной домбровой традиции казахов Алтая (Синьцзянь). Актуальность данной тематики проявляется в малоизученности музыкального материала шертпе-кюев указанного региона. Имеющиеся в искусстве кюя Алтая и Синьцзяня особенности позволяют сделать предположение об архаичности мелодий наигрышей интересующего нас района.

 Ключевые слова: музыкальное искусство казахской диаспоры Китая, домбровое искусство Алтая, домбровый кюй, традиция кюев Синьцзяня, шертпе кюй.

Abstract
The article gives a brief characteristics and description of the Altay Kazakhs (Xinjiang) local dombra tradition. The relevance of this subject appears in insufficiently explore of the musical materials of shertpe-kuys in specified region. Features of the art of kuy in Xinjiang and Altay allow us to make an assumption about the archaism of instrumental melodies of the area

 Keywords: musical art of the Kazakh Diaspora in China, dombra art of Altai, dombra kuy, kuy tradition of Xinjiang, shertpe kuy.

 

Надирбеков Ж. Визуальное мышление в установлении границ регистровых зон казахской домбры

Надирбеков Ж. Визуальное мышление в установлении границ регистровых зон казахской домбры // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №2 (11) 2016. – с.18-27.

УДК 781.7(574):787.8

Жаксылык НАДИРБЕКОВ

Балхашский гуманитарно-технический колледж им. А. Мусина

 ВИЗУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ В УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ РЕГИСТРОВЫХ ЗОН КАЗАХСКОЙ ДОМБРЫ

 Аннотация:

Композиционные термины кюя, в условиях устной школы, позволяли начинающему домбристу без особых усилий освоить логику формостроительства, теорию домбровой музыки. Но так было. В настоящее время теория для маститых кюеведов и домбристов оказалась «крепким орешком». В работах кюеведов наибольшее расхождение наблюдается в определении количества составляющих кюй элементов (регистровых зон). Автор предпринял попытку установить границы регистровых зон и их количество.

Ключевые слова: домбровый кюй, регистровая зона, элементы кюя, гриф домбры, 4 перне.

Тірек сөздер: домбыраға арналған күй, регистрлiк аймақ, күй элементтерi, домбыра мойны, 4 перне.

Keywords: dombyra kuy, register zone, kuy’s elements, neck of dombra, 4 perne.

Түйін

Ауызша мектепте күйдің композициялық терминдері оқушыға форма қисынын, күй қағидасын мехнатсыз меңгеріп кетуге ыңғайлы етеді. Бірақ осылай болды. Осы уақытта күй қағидасы көрнекті күйтанушылар мен домбырашылар үшін түйіні шешілмейтін мәселеге айналды. Мақалада күйшілердің анағұрлым көп шығарған күйлерінің құрамдық элементтерінің санын (регистрлік аймақтарын) айқындауға әрекет жасалады. Автор регистрлік аймақтар олардың санына шек қоюға талпыныс жасауға ұмтылады.

Abstract

Compositional terms of kuy in the conditions of oral education allow the students to master the principle of form-building and the theory of dombra music without any effort. Currently, the theory turned out to be a “tough nut to crack” even for experienced scolars and dombra players. The biggest variance could be found in defining the number of kuy elements (register zones). In the article an attempt is made to set the actual number of dombra’s register zones.

Аминова Г. Соната-фантазия для фортепиано Газизы Жубановой: стиль – образная драматургия – форма

Аминова Г. Соната-фантазия для фортепиано Газизы Жубановой: стиль – образная драматургия – форма // Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы хабаршысы – Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. №1(10)2016. – с.54-62.

УДК 781.5.082.2 (574)

Гайни АМИНОВА

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы

СОНАТА-ФАНТАЗИЯ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО ГАЗИЗЫ ЖУБАНОВОЙ:

СТИЛЬ – ОБРАЗНАЯ ДРАМАТУРГИЯ – ФОРМА

Аннотация:

В статье рассматривается одно из значительных сочинений Г. Жубановой – Соната-фантазия для фортепиано. Произведение рассматривается в контексте поздних художественных устремлений композитора-классика казахской музыки. Основное внимание уделено вопросам стилистики непосредственно связанной с казахским домбровым и песенным мелосом, образно-драматургическому замыслу, раскрывающемуся в тематизме, темпово-динамическом и фактурном процессах свободной формы сонаты.

Ключевые слова: соната, фантазия, жанр, музыкальная драматургия, тематизм, музыкальная форма, домбровый кюй, казахский музыкальный фольклор, темпо-ритм, динамика.

Тірек сөздер: соната, фантазия (қиял), жанр, музыкалық драматургия, тематизм, музыкалық нысан, домбра күйі, қазақ музыка фольклорі, екпiн мен ырғақ, динамика.

Keywords: sonata, fantasy, genre, dramatic composition, thematic invention, musical form, works for dombra, Kazakh folk music, pace and rhythm, dynamics.

Түйін

Мақалада Ғазиза Жұбанованың ең маңызды шығармаларының бірі қарастырылады. Бұл шығарма қазақ классикалық композиторының соңғы көркемдік ұмтылыстары контексті бойынша алынған. Сонатаның еркін формасындағы тікелей қазақтың домбыра және ән мелосына байланысты стилистика мәселелеріне, тақырыпта ашылатын бейненің драматургиялық тұжырымдамасына, екпінді-динамикалық және фактуралық мәселелеріне басты назар аударылады.

Abstract

In the article one of the most significant works of Gaziza Zhubanova is examined. The work is studied in the context of the late artistic aspirations of Kazakh music classical composer. Main attention is paid to the style, directly connected with the Kazakh dombyra and song melos, to the character’s dramaturgical idea, which is disclosed in thematism, tempo-dinamical and textural processes in the free form sonata.